Omgevingsvergunning

Wil je werkzaamheden uitvoeren in jouw omgeving, dan heb je misschien een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als je wilt verbouwen, een bedrijf wilt starten of een boom wilt kappen. Volg de onderstaande stappen om te checken of je een vergunning nodig hebt voor jouw plan.

Hou ons op de hoogte

Wanneer je een plan wilt uitvoeren, ook al heb je geen vergunning nodig, is het altijd goed om jouw omgeving hierbij te betrekken. Dat noemen we participatie. Informeer de gemeente op tijd over je plannen en participatie. Lees meer op de pagina participatie bij (ver)bouwen en initiatieven.

A: Doe de vergunningcheck

Of je een vergunning nodig hebt voor jouw plan, kun je checken via de online vergunningcheck binnen het Omgevingsloket. Hier kun je alle werkzaamheden checken die je uit wilt voeren om jouw plan mogelijk te maken. Je zoekt de werkzaamheden door trefwoorden in te voeren. Vink tijdens het zoeken alles aan wat relevant is voor wat jij gaat doen, dit geldt ook voor de extra voorgestelde werkzaamheden op de vervolg pagina. Houd er bij het invullen van de vergunningcheck rekening mee dat er voor archeologische vindplaatsen, gemeentelijke monumenten, beeldbepalende gebouwen en waardevolle bomen speciale regels zijn.

  • Voorbeeld: wil je bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen op een woning en deze woning is een monument? Dan zoek je op 'dakkapel’ en ‘monument’ en kies je vervolgens de werkzaamheden: ‘Dakkapel plaatsen, vervangen of veranderen’ en ‘Werkzaamheden in, aan of op een monument of archeologisch monument uitvoeren, of dit anders gebruiken’. Heb je ook een hijskraan of een ander hulpmiddel nodig om de dakkapel te plaatsen? Voer dit dan ook in bij het zoeken van werkzaamheden.

Heb je volgens de vergunningcheck geen vergunning nodig?

De vergunningcheck is een hulpmiddel, maar biedt geen absolute zekerheid. Twijfel je of je jouw plan uit mag voeren? Neem dan per e-mail contact op met omgevingsloket@veenendaal.nl. Zet in deze e-mail jouw contactgegevens, het plan en de locatie van het plan.

Regels op de kaart

Via regels op de kaart kun je alle geldende regels vinden van de gemeente voor jouw locatie. Past je plan niet binnen de regels? Denk bijvoorbeeld aan de bouwhoogte of regels over milieueffecten. Stuur dan een e-mail naar omgevingsloket@veenendaal.nl met daarin jouw contactgegevens, het plan en de planlocatie.

B: Onderzoek ook of er stikstofregels van toepassing zijn

Als je een werkzaamheid wil uitvoeren zoals bouwen, waardoor mogelijk stikstof terecht komt in een Natura 2000-gebied, heb je hiervoor waarschijnlijk een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig. Of je dit nodig hebt, onderzoek je met een ingewikkelde berekening. Omdat het om ingewikkelde berekeningen gaat wordt geadviseerd deze door een bureau te laten doen. Voor interne verbouwingen en kleine aanbouwen bij je huis gelden de strengere stikstofnormen niet en hoef je geen stikstofberekening te laten maken.

  • De berekening: met de zogenaamde AERIUS Calculator kun je het effect van jouw plan op de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden berekenen. Natura 2000-gebieden zijn gebieden door de overheid aangewezen beschermde natuurgebieden. Sommige van de planten en dieren die daar leven zijn gevoelig voor de stikstof die uit de lucht komt.

    Er zijn 2 berekeningen nodig. In de eerste wordt de stikstof neerslag (depositie) tijdens de (ver)bouw berekend. In de tweede berekening wordt de neerslag tijdens het gebruik van het gebouw of terrein berekend.

    Als de berekende depositie hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar, de eenheid waarin de neerslag gemeten wordt, dan moet er gekeken worden of er maatregelen genomen kunnen worden die de uitstoot of de effecten daarvan verminderen. Je hebt dan een natuurvergunning of ander toestemmingsbesluit nodig.

C: Heb je een vergunning nodig voor jouw bouw- of verbouwplan? Maak dan een bouwtekening

De bouwtekening maakt inzichtelijk wat je wilt en bestaat uit bijvoorbeeld een plattegrond, dwarsdoorsnedes en gevelaanzichten. Bij de aanvraag van de vergunning staat wat er op de bouwtekening te zien moet zijn.

A: Vooroverleg aanvragen 

Als je wil weten of je een vergunning kunt krijgen, kun je eerst een vooroverleg aanvragen via het Omgevingsloket. De gemeente beoordeelt dan of jouw plan past binnen het omgevingsplan. Het vooroverleg vraag je aan bij stap 7 van de aanvraag. Dit doe je door te kiezen voor het conceptverzoek.

Let op dat je leges (kosten) betaalt voor het vooroverleg. Een positief advies betekent niet dat je automatisch een omgevingsvergunning krijgt.

B: Omgevingsvergunning online aanvragen

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, gebruik je het Omgevingsloket.
Hiervoor heb je een DigiD (inwoners) of eHerkenning (ondernemers) nodig.

Kosten aanvraag

De kosten voor de aanvraag van de vergunning hangen af van de (bouw)kosten. Je krijgt de factuur voor de legeskosten pas nadat de vergunning is verleend of als je de procedure stopt. Meer informatie over de kosten vind je in de legesverordening.

A: Procedure

Bij stap 7 van de aanvraag zie je naar wie het verzoek wordt gestuurd. Er zijn twee behandelprocedures mogelijk:

  1. Eenvoudige aanvragen volgen de reguliere procedure en worden meestal binnen 8 weken behandeld.
  2. Complexere aanvragen kunnen de uitgebreide procedure volgen, waarbij een besluit meestal tot 6 maanden kan duren.

B: Welstandscommissie controleert jouw (bouw/verbouw) plan

Alle bouw-gerelateerde omgevingsvergunningen worden naar de welstandscommissie gestuurd. Zij beoordelen of jouw ontwerp voldoet aan de gemeentelijke welstandseisen, zoals beschreven in de welstandsnota. De commissie kijkt naar het ontwerp, de materialen en of het past in de omgeving.

De welstandscommissie vergadert iedere twee weken en de agenda is digitaal te bekijken. Ze adviseren het college van burgemeester en wethouders, die meestal het advies overneemt. Je krijgt vervolgens een brief van de gemeente met het advies van de welstandscommissie.

C: Bezwaren tegen de vergunning

Belanghebbenden, zoals je buren, kunnen na het verlenen van de vergunning bezwaar maken. Belanghebbenden hebben na het verlenen van de vergunning 6 weken de tijd om te reageren. Heb je participatie goed ingericht, dan kan dat helpen in eventuele juridische procedures.

Wanneer je de omgevingsvergunning hebt ontvangen en je geen werkzaamheden uitvoert die niet terug te draaien zijn, kun je de werkzaamheden starten. Onder werkzaamheden die niet terug te draaien zijn vallen bijvoorbeeld het kappen van bomen en het wijzigen van een monument. Voor dit soort werkzaamheden geldt dat als er binnen vier weken na het ontvangen van de omgevingsvergunning geen voorlopige voorziening is aangevraagd, de werkzaamheden kunnen beginnen.

Let op, je moet voldoen aan de gestelde algemene regels bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Deze regels vind je bij regels op de kaart.

Een inspecteur kan langskomen om te controleren of de werkzaamheden volgens de vergunning worden uitgevoerd.