Privacy en bescherming gegevens

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De gemeente Veenendaal gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens alleen voor de wettelijke taken die de gemeente heeft. Dat doen wij volgens de regels die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet politiegegegevens (Wpg) en aanvullende wetten.

Wij verwerken uw gegevens alleen als dat nodig is. Het gaat dan om bijvoorbeeld de registratie in de Basisregistratie personen, het beoordelen van aanvragen en het berekenen van de gemeentelijke belastingen. 

Als wij uw gegevens ook voor andere doelen gebruiken, informeren wij u daarover. In sommige situaties vragen we uw toestemming. 

Uw gegevens

De gemeente verstrekt uw gegevens alleen aan anderen als dat wettelijk verplicht is of bij samenwerkingen met andere organisaties. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hierin staan afspraken over beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Veenendaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Als er in de wet een bewaartermijn staat, dan houden we ons daaraan. 

Het is belangrijk dat alle gegevens die de gemeente van u vastlegt ook kloppen. Staat er toch een fout in uw gegevens? Dan moet deze snel worden hersteld. Neem altijd eerst contact op met de gemeente Veenendaal als er iets niet klopt.

Komt u er niet uit met de gemeente? Meld u dan bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het Meldpunt (MFO) helpt burgers en bedrijven de fout te ontdekken, onjuiste gegevens te corrigeren en problemen die daardoor zijn ontstaan, op te lossen.

Wij beveiligen uw persoonsgegevens zo goed mogelijk, zodat niemand er zomaar toegang toe heeft. Iedereen die werkt bij de gemeente Veenendaal heeft een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt de toegang tot persoonsgegevens alleen verstrekt aan medewerkers die dit nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

De gemeente Veenendaal houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens. Dit is ook verplicht. In het register staat onder andere welke persoonsgegevens voor welk doel worden vastgelegd en hoelang ze bewaard blijven. Ook staat erin of ze aan met anderen gedeeld worden. Het register is niet openbaar. 

Informatiebeveiliging

Alle maatregelen die de gemeente neemt om informatie te beveiligen staan in ons informatiebeveiligingsbeleid. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Overheid (BIO).

Beleidskader privacy

Hoe de gemeente met persoonsgegevens omgaat, staat in het beleidskader privacy (pdf, 214 KB) .

Toezichthouder privacy

Bij de gemeente Veenendaal werkt een Functionaris voor gegevensbescherming (FG). De FG controleert of de gemeente zich houdt aan de privacywet. De FG kan:

  • Informatie verzamelen over gegevensverwerkingen binnen de gemeente
  • Deze verwerkingen analyseren en beoordelen of ze aan de wet voldoen 
  • Informatie, adviezen en aanbevelingen geven aan de organisatie

Als u vragen of opmerkingen heeft over de borging van uw privacy en het verwerken van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze FG, Femke Hendrikx via fg@veenendaal.nl.