Hoe werkt de raad?

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Veenendaal en bepaalt in grote lijnen wat er in de gemeente gebeurt. Het college van burgemeester en wethouders voert het beleid uit. De gemeenteraad controleert of ze dat op de afgesproken manier doen.  

Samenstelling raad

De gemeenteraad van Veenendaal telt 33 raadsleden die samenwerken in tien verschillende fracties (politieke partijen). Elke fractie heeft de mogelijkheid om zich te laten ondersteunen door maximaal drie schaduw-raadsleden. Zij ondersteunen de fractie en nemen actief deel aan besprekingen van voorbereidende vergaderingen, zoals de beeldvormende avond en de raadscommissie. Besluiten van de gemeenteraad worden alleen genomen door raadsleden. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. De griffie ondersteunt en adviseert de raad.

Bekijk het filmpje om een impressie te krijgen van het werk van (schaduw-)raadsleden.

Hoe vergadert de raad?

De gemeenteraad van Veenendaal vergadert in een vaste structuur van drie stappen: beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend. In principe wordt deze structuur iedere maand doorlopen. 

  • Beeldvorming: (Schaduw)raadsleden gebruiken deze fase om zich een beeld te vormen van de onderwerpen die op de agenda van de raad (kunnen) komen. Soms geeft een ambtenaar een presentatie, in andere gevallen nodigt de raad externe betrokkenen of deskundigen uit voor een toelichting op een onderwerp of wordt er een gesprek georganiseerd. Een presentatie van inwoners of een werkbezoek op locatie kan ook onderdeel zijn van de beeldvormende fase. 
  • Oordeelsvorming: in de oordeelsvormende vergaderingen van de raadscommissie bespreken de fracties de raadsvoorstellen. De raadscommissie brengt per agendapunt of onderwerp advies uit aan de raad. Inwoners of organisaties kunnen in deze vergaderingen via inspraak hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. 
  • Besluitvorming: tijdens raadsvergaderingen wordt er gedebatteerd en stemt de raad over de voorstellen en eventuele moties en amendementen.

Vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar (tenzij anders aangegeven). U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen vanaf de publieke tribune.

Agenda's en stukken in het raadsinformatiesysteem

Alle openbare agenda's en vergaderstukken vindt u in het raadsinformatiesysteem. In het raadsinformatiesysteem kunt u vergaderingen van de raadscommissie en gemeenteraad live volgen of achteraf terugkijken.  

Lange Termijn Agenda

Wilt u weten welke onderwerpen de gemeenteraad op de lange termijn behandelt? De Lange Termijn Agenda geeft aan welke onderwerpen wanneer aan de raad worden aangeboden. 

Raadsakkoord 2022-2026 'Samen werken in vertrouwen'

De raad en het college, met wethouders van ProVeenendaal, ChristenUnie, SGP en VVD, werken in deze bestuursperiode op basis van een raadsakkoord. In dit akkoord staan de ambities van de gemeente voor de komende jaren. Het akkoord is opgesteld met inbreng van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen uit Veenendaal. Na enkele wijzigingen is het raadsakkoord op 30 mei 2022, met 26 stemmen voor en 6 tegen, door de gemeenteraad aangenomen.