Hoe werkt de raad?

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Veenendaal en bepaalt in grote lijnen wat er in de gemeente gebeurt. Het college van burgemeester en wethouders voert het beleid uit. De gemeenteraad controleert of ze dat op de afgesproken manier doen.  

Samenstelling raad

De gemeenteraad van Veenendaal telt 33 raadsleden die samenwerken in tien verschillende fracties (politieke partijen). Elke fractie heeft de mogelijkheid om zich te laten ondersteunen door maximaal drie schaduwraadsleden. Zij ondersteunen de fractie en nemen actief deel aan besprekingen in de raadscommissie. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 hebben ProVeenendaal, ChristenUnie, SGP en VVD een coalitie gevormd. De overige zes partijen vormen samen de oppositie. Zij zijn het soms oneens met de plannen en voeren oppositie. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. De griffie ondersteunt en adviseert de raad. 

Bekijk het filmpje 'werken in de gemeenteraad' om een impressie te krijgen van het werk van (schaduw-)raadsleden.

Hoe vergadert de raad

De gemeenteraad van Veenendaal vergadert in een vaste structuur van drie stappen: beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend. In principe wordt deze structuur iedere maand doorlopen. 

  • Beeldvorming: (Schaduw)raadsleden gebruiken deze fase om zich een beeld te vormen van de onderwerpen die op de agenda van de raad komen. Soms geeft een wethouder of een ambtenaar een presentatie, in andere gevallen nodigt de raad externe betrokkenen of deskundigen uit voor een toelichting op een onderwerp. Een presentatie van inwoners of een werkbezoek op locatie kan ook onderdeel zijn van de beeldvormende fase. 
  • Oordeelsvorming: in de oordeelsvormende vergaderingen van de raadscommissie bespreken de fracties de raadsvoorstellen. De raadscommissie brengt per agendapunt of onderwerp advies uit aan de raad. Inwoners of organisaties kunnen in deze vergaderingen via inspraak hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. 
  • Besluitvorming: tijdens raadsvergaderingen stemt de raad over de voorstellen en eventuele moties en amendementen.

Vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen vanaf de publieke tribune.

Agenda's en stukken in het raadsinformatiesysteem

De gemeenteraad van Veenendaal publiceert alle openbare agenda's en vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem. In het raadsinformatiesysteem kunt u vergaderingen van de raadscommissie en gemeenteraad live volgen of achteraf terug kijken.  

Raads- en commissiekalender

Wilt u weten welke onderwerpen de gemeenteraad op de lange termijn behandelt? De raads- en commissiekalender geeft een indicatie welke onderwerpen wanneer aan de raad worden aangeboden. Het overzicht wordt iedere maand bijgewerkt.

Raadsakkoord 2022-2026 'Samen werken in vertrouwen'

Het huidige college van burgemeester en wethouders werkt op basis van een raadsakkoord. In dit akkoord staan de ambities van de gemeente voor de komende jaren. Het is opgesteld met de inbreng van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen uit Veenendaal. Na enkele wijzigingen is het raadsakkoord op 30 mei 2022, met 26 stemmen voor en 6 tegen, door de gemeenteraad aangenomen.