Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal

Veenendaal is een kleine stad die al bijna helemaal bebouwd is. Er wonen steeds meer mensen, dus we moeten slim omgaan met de ruimte die nog over is of die vrijkomt. We hebben tot 2040 zo'n 11.000 nieuwe woningen nodig, maar we willen ook zorgen dat onze stad fijn blijft om in te leven. Dat betekent dat we ruimte nodig hebben voor werk, groen, goede bereikbaarheid, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid.

Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal (pdf, 3 MB)

Het Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal is een uitwerking van de ambities uit de Omgevingsvisie Veenendaal 2030 naar concrete maatregelen. Het puntensysteem is van toepassing op woningbouwprojecten waarvoor een herziening, uitwerking of wijziging van het bestemmingsplan nodig is.

In het puntensysteem zijn de volgende thema’s uit de omgevingsvisie opgenomen: 

  • Gezonde en groene leefomgeving 
  • Bewegen, ontmoeten, sporten en spelen (BOSS) 
  • Energietransitie en duurzaam bouwen
  • Natuurinclusief bouwen 
  • Klimaatadaptatie 
  • Veiligheid en leefbaarheid 

Hoe werkt het puntensysteem?  

Voor elk thema uit de omgevingsvisie zijn maatregelen in het Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal opgenomen. Elke maatregel draagt bij aan de verschillende thema’s en aan elke maatregel zijn een aantal punten toegekend. Een ontwikkelaar die een plan in Veenendaal wil ontwikkelen, moet straks een minimale score per thema en een minimale score voor het totale plan behalen. Bij kleine ontwikkelingen hoeven projectontwikkelaars minder punten te scoren dan bij grote ontwikkelingen. Zo laten we de ambities uit de omgevingsvisie op maat terugkomen in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het puntensysteem toetst of een ontwikkeling voldoende bijdraagt aan een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.  

Het puntensysteem is een dynamisch document. De thema’s die in het puntensysteem naar voren komen, zijn constant aan veranderende inzichten en nieuwe (landelijke) wetgeving onderhevig. Daarnaast is het een nieuwe werkwijze die in februari 2022 van start is gegaan. Bij de toepassing in de praktijk komen mogelijk nog verbeteringen aan het licht. Daarom zal het puntensysteem de komende tijd aangescherpt en geëvalueerd worden.