Besluitenlijst college van B&W

Het college van de burgemeester en wethouders praat elke week op dinsdag over plannen en regels. Je kunt de keuzes die ze maken zien op de 'openbare besluitenlijst'. De nieuwe besluitenlijst plaatsen we altijd op woensdag.

Laatste besluitenlijsten

Openbare besluitenlijst week 7 van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 13 februari 2024.

Aanwezig:

 • burgemeester: dhr. K.J.G. Kats
 • wethouders: dhr. mr. ing. E. Stroobosscher, wethouder dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg, dhr. dr. ir. C.M. Verloop en dhr. M.R. Beek
 • gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra
 • notulist: dhr. B.C. Knieriem

De besluiten

1. Vaststelling besluitenlijsten B&W vergaderingen

 • De besluitenlijsten van week 6 worden vastgesteld.

2. Collegevoorstellen openbaar

2.1 2154795 Benoeming en herbenoeming voorzitters en leden van de bezwaarschriftencommissies

 1. De volgende personen te benoemen tot voorzitter en leden van de algemene bezwaarschriftencommissie:
  - Dhr. mr. G.S. Stam (voorzitter)
  - Dhr. mr. R.P.C.M van Wel
  - Mw. mr. F. van de Kamp
  - Mw. mr. T. Rötscheid
 2. De volgende personen te herbenoemen tot leden van de algemene bezwaarschriftencommissie:
  - Dhr. mr. J.K. van de Poel
  - Dhr. M. Bosma
 3. De volgende personen te benoemen tot voorzitter en lid van de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid:
  - Mw. mr. E. Grondman (voorzitter)
  - Dhr. mr. B. Roelen

2.2 2152140 Zienswijze kaderbrief 2025 GGDrU

 1. De raad voor te stellen om een zienswijze op de concept kaderbrief 2025 GGD regio Utrecht (GGDrU) te versturen, zoals verwoord in de bijgevoegde brief.

2.3 2152181 Wijziging gemeenschappelijke regeling GGDrU

 1. De raad voor te stellen om een zienswijze op het Ontwerp wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht (GGDrU) te versturen, zoals verwoord in de bijgevoegde brief.

2.4 2153800 Kaderbrief BVO Valleihopper 2025-2028

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de Kaderbrief BVO Valleihopper 2025-2028.

2.5 2153856 Wijziging instellingsbesluit BVO Valleihopper

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de wijziging Instellingsbesluit BVO Valleihopper.

2.6 2140250 Startdocument inkoop Wmo Immaterieel

 1. Het startdocument inkoop Wmo Immaterieel vast te stellen.
 2. Door middel van bijgevoegde brief te reageren op het advies van het Wmo-Forum inzake het startdocument inkoop Wmo Immaterieel.

2.7 2109867 Regioarrangement Foodvalley

 1. Het Regioarrangement Foodvalley vast te stellen als bouwsteen voor de verdere uitwerking en als basis voor langjarige samenwerking tussen gemeenten, provincie Gelderland en waterschap.
 2. Het Regioarrangement Foodvalley via een raadsinformatiebrief ter informatie toe te sturen aan de raad.

2.8 2135871 Investeringsbudget vervangen beschoeiingen jaar 2024

 1. Een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 100.000, - voor het vervangen van beschoeiingen op diverse locaties in 2024.

2.9 2073028 Huisvestingsprogramma 2024

 1. Het Programma Huisvesting Onderwijs 2024 vast te stellen.
 2. Voor de toegekende aanvragen (aanvraag 5 en 17) een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 50.866,-.
 3. Voor de toegekende aanvragen (aanvraag 2 en 15) een exploitatiebudget beschikbaar te stellen van € 16.740,-.
 4. De financiële consequenties te verwerken in de bestuursrapportage 2024.

2.10 2133168 Vaststelling bestemmingsplan ‘Het Vennehof’

 1. Het bestemmingsplan ‘Het Vennehof’ (bijlage 1) gewijzigd analoog en digitaal (NL.IMRO.0345.bphetvennehof-VG01) met inachtneming van de Nota van Wijzigingen voor te leggen aan de gemeenteraad;
 2. Het beeldkwaliteitsplan als integraal onderdeel van het bestemmingsplan vast te stellen en op te nemen in de Welstandsnota 2017;
 3. Af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wetruimtelijke ordening;

2.11 2152533 Gesprek met de Commissie Strategische Agenda Regio Foodvalley

 1. Bijgevoegd memo ‘Voorbereiding gesprek met de Commissie Strategische Agenda Regio Foodvalley’ vast te stellen en door middel van bijgevoegde RIB met bijlagen aan te bieden aan de raad.

2.12 2145001 Visie Toerisme en Recreatie 2024-2028

 1. De raad voor te stellen de Visie Recreatie en Toerisme 2024- 2028 vast te stellen.

2.13 2092560 Afwijking op inkoopbeleid bij het uitbesteden van mutatiesignalering

 1. In afwijking van het inkoopbeleid de opdracht enkelvoudig onderhands te gunnen aan opdrachtnemer VGI in plaats van een meervoudig onderhandse aanbesteding uit te voeren.

2.14 2153181 Volkshuisvestelijke Prestatieafspraken 2024

 1. De Prestatieafspraken 2024 met Veenvesters en de betrokken huurdersorganisatie vast te stellen.
 2. Een “bestuursverklaring” voor het Ministerie van BZK af te geven.
 3. De gemeenteraad met bijgevoegde RIB over de prestatieafspraken 2024 te informeren.

Besluit burgemeester:
      4. Wethouder Lochtenberg, op grond van artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet, een volmacht te verlenen om de Prestatieafspraken met corporaties en huurdersorganisatie 2024 te ondertekenen.

4. Raadsinformatiebrieven

4.1 De Blink

De raadsinformatiebrief “De Blink” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

Openbare besluitenlijst week 6 van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 6 februari 2024.

Aanwezig:

 • wethouders: dhr. mr. ing. E. Stroobosscher, dhr. dr. ir. C.M. Verloop en dhr. M.R. Beek
 • gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra
 • notulist: dhr. B.C. Knieriem.
 • Afwezig: burgemeester dhr. K.J.G. Kats en wethouder dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg.

De besluiten

1. Vaststelling besluitenlijsten B&W vergaderingen

 • De besluitenlijsten van week 5 worden vastgesteld.

2. Collegevoorstellen openbaar

2.1 2152816 Vaststellen straatnaam wijk Franse Gat

 1. Overeenkomstig het advies van de commissie straatnaamgeving voor de herontwikkeling van de wijk Franse Gat de volgende straatnaam vast te stellen zoals op de tekening volgens bijlage 1: Freule Berkhoutstraat.

2.2 2152858 Vaststellen straatnamen herontwikkeling Trivium terrein

 1. Overeenkomstig het advies van de commissie straatnaamgeving voor de herontwikkeling op het Trivium terrein de volgende straatnamen vast te stellen, zoals op de tekening volgens bijlage 1:
 • Tulpstraat
 • Hoveniershof

2.3 2145585 Oninbaarverklaring vorderingen 2023

 1. Oninbaar verklaren van vorderingen voor een bedrag van € 78.082,-;
 2. Van deze oninbare vorderingen € 71.098,- en € 2.051,- (resp. publiekrechtelijke en privaatrechtelijke voorderingen) ten laste te brengen van de gemeentelijke voorziening dubieuze debiteuren algemeen, € 908,- te verrekenen bij de subsidievaststelling 2023 met Stichting Ondernemersfonds als gevolg van oninbare aanslagen Reclamebelasting en € 4.025,- te verrekenen bij de subsidievaststelling 2023 met de Stichting BIZ Winkelstad Veenendaal als gevolg van oninbare aanslagen BIZ - bijdrage;
 3. De invorderingsambtenaar van de wettelijke plicht te ontheffen om verdere pogingen tot invordering van de betreffende vorderingen te nemen.

2.4 1807392 Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Veenendaal

 1. De Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Veenendaal vast te stellen conform bijgevoegd conceptbesluit.

2.5 2154661 Participatieplan Integrale Afweging

 1. Akkoord te gaan met het Participatieplan bij de integrale afweging: ‘Hoe ziet jouw Veenendaal eruit, nu en in de toekomst?’

2.6 2146198 Omgevingsprogramma Integrale Mobiliteit

 1. Aan de raad voor te stellen het concept Omgevingsprogramma Integrale Mobiliteit vast te stellen en ter inzage te leggen.

2.7 2141847 Opgaveperspectief Duurzaam Veenendaal

 1. De raad voor te stellen het Opgaveperspectief Duurzaam Veenendaal vast te stellen. 2. Vast te stellen dat de doelen in het Opgaveperspectief voor circulair Veenendaal en klimaatbestendig Veenendaal telkens voor een periode van 4 jaar worden uitgewerkt.

4. Raadsinformatiebrieven

4.1 Fietspadenproject Weverij en Duivenwal

De raadsinformatiebrief “Fietspadenproject Weverij en Duivenwal” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

Openbare besluitenlijst week 5 van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 30 januari 2024.

Aanwezig:

 • burgemeester: dhr. K.J.G. Kats
 • wethouders: dhr. mr. ing. E. Stroobosscher, wethouder dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg,
  dhr. dr. ir. C.M. Verloop en dhr. M.R. Beek
 • gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra
 • notulist: dhr. A.H.M. de Vree.

De besluiten

1. Vaststelling besluitenlijsten B&W vergaderingen

 • De besluitenlijsten van week 4 worden vastgesteld.

2. Collegevoorstellen openbaar

2.1 2135151 Mandaatbesluit ODRU 2024

 1. Het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Regio Utrecht 2024 vast te stellen conform bijgevoegd ontwerpbesluit voor zover het bevoegdheden van het college betreft;
 2. Het mandaatbesluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking en terug te laten werken tot en met 1 januari 2024.

Besluit burgemeester

      3. Het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Regio Utrecht 2024 vast te stellen conform bijgevoegd ontwerpbesluit voor zover het bevoegdheden van de burgemeester betreft.
     4. Het mandaatbesluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking en terug te laten werken tot en met 1 januari 2024.

2.2 2152850 Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen SGP m.b.t. Bibliotheek

 1. De aanvullende vragen van de SGP over de bibliotheek te beantwoorden conform bijgevoegde conceptbrief.

2.3 2136897 Nieuwe achtervangovereenkomst WSW/gemeente

 1. De nieuwe achtervangovereenkomst met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) vast te stellen en te ondertekenen.

2.4 2146030 Aanbesteding Concessie Overname van openbare laadpalen in Gelderland en Veenendaal

 1. Bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de provincie Gelderland op het gebied van openbare laadinfrastructuur, waarin de volgende afspraken zijn vastgelegd:

           a. Te besluiten de provincie Gelderland mandaat en volmacht te verlenen om namens de gemeente Veenendaal een openbare Europese aanbesteding te organiseren ten behoeve van alle deelnemende gemeenten, inclusief alle daarvoor te nemen besluiten en de provincie Gelderland te machtigen tot het ondertekenen van de concessieovereenkomst;
            b. te besluiten de provincie Gelderland mandaat en volmacht te verlenen om namens de gemeente Veenendaal het contractmanagement met de concessiehouder te voeren gedurende de looptijd van de concessieovereenkomst;
            c. te besluiten de provincie Gelderland mandaat en volmacht te verlenen om namens de gemeente Veenendaal de plaatsings- en exploitatietermijn te verlengen, conform de verlengingsopties in de opdrachtomschrijving (bijlage III); de provincie treedt hierover uiterlijk 6 maanden voor het aflopen van de plaatsings- en exploitatietermijn in overleg met de gemeente.

2.5 2151994 Samenwerkingsovereenkomst Energie Systeem Actie Plan Foodvalley

 1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Energie Systeem Actie Plan Foodvalley.

Besluit burgemeester

       2. Onder toepassing van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet, wethouder C.M. Verloop, te volmachtigen voor het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst inhoudende Energie Systeem Actie Plan Foodvalley.

2.6 2138789 Afkoppelen Waterman en vervangen verhardingen

 1. Het ontwerp van de herinrichting van de Waterman vast te stellen;
 2. Voor de realisatie van de herinrichting Waterman een investeringsbudget van € 532.500,- beschikbaar te stellen.

Wethouder Verloop onthoudt zich van stemming op dit onderwerp.

2.7 2152507 Schriftelijke vragen inzake soevereinen & autonomen

 1. De schriftelijke vragen van de CU over soevereinen en autonomen te beantwoorden met bijgevoegde gewijzigde antwoordbrief.

3. Raadsinformatiebrieven

3.1 Raadsinformatiebrief Voortgang DEVO

De raadsinformatiebrief “Voortgang DEVO” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

Openbare besluitenlijst week 4 van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 23 januari 2024.

Aanwezig:

 • burgemeester: dhr. K.J.G. Kats
 • wethouders: dhr. mr. ing. E. Stroobosscher, wethouder dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg,
  dhr. dr. ir. C.M. Verloop en dhr. M.R. Beek
 • gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra
 • notulist: dhr. A.H.M. de Vree.

De besluiten

1. Vaststelling besluitenlijsten B&W vergaderingen

 • De besluitenlijsten van week 3 worden vastgesteld.

2. Collegevoorstellen openbaar

2.1 2138099 Verordening nadeelcompensatie

De raad voor te stellen:

 1. De Verordening nadeelcompensatie gemeente Veenendaal vast te stellen.

2.2 2148500 2e wijziging Beleidsregel integrale schuldhulpverlening Veenendaal

 1. De concept Tweede wijziging van de Beleidsregel integrale schuldhulpverlening Veenendaal vast te stellen, conform bijgevoegd ontwerpbesluit;
 2. De Cliëntenraad De Vallei te bedanken voor zijn advies en conform bijgevoegde brief antwoord te geven.

2.3 2149695 verkeersveiligheid Duivenwal

 1. In te stemmen met bijgaande brief ter beantwoording van schriftelijke vragen van ChristenUnie Veenendaal.

2.4 2145353 Het overnemen van provinciaal bodembeleid voor een beleidsneutrale overgang bodemtaken Omgevingswet

Ten behoeve van een beleidsneutrale overgang van de bodemtaken van de provincie naar de gemeente worden de volgende documenten van toepassing verklaard tot het moment dat deze zijn geïntegreerd in het omgevingsplan:

 1. Het memo “Risicogrenzen ten behoeve van de vaststelling van Interventiewaarden voor PFOS, PFOA en Gen X” 20 juli 2021 versie 1.1 van het RIVM te hanteren;
 2. “20211203 Handelingskader OCB Kromme Rijnstreek” (3 december 2021 (ref. 823BF3DO));
 3. “De Circulaire bodemsanering 2013” (Staatscourant 27 juni 2013 nr. 16675).

2.5 2151453 Vaststellen grondprijzenbrief 2024

 1. De grondprijzenbrief 2024 definitief vast te stellen.

2.6 2150421 Aanvullend budget IKC Franse Gat

 1. De raad voor te stellen middels de eerste bestuursrapportage een aanvullend investeringskrediet van € 120.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het IKC Franse Gat.
 2. Vooruitlopend daarop de raad via bijgevoegde gewijzigde raadsinformatiebrief te informeren over het aanvullend budget IKC Franse gat.

3. Raadsinformatiebrieven

3.1 Dierenwelzijn: contractpartners 2024

De raadsinformatiebrief “dierenwelzijn: contractpartners 2024” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

3.2 Dienstverlening aan derden door hulpdiensten (brandweer)

De raadsinformatiebrief “Dienstverlening aan derden door hulpdiensten (brandweer)” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

3.3 Standpunt college btw afdracht II

De gewijzigde raadsinformatiebrief “Standpunt college btw afdracht II” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

Openbare besluitenlijst week 3 van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 16 januari 2024.

Aanwezig:

 • burgemeester: dhr. K.J.G. Kats
 • wethouders: dhr. mr. ing. E. Stroobosscher, wethouder dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg,
  dhr. dr. ir. C.M. Verloop en dhr. M.R. Beek
 • gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra
 • notulist: dhr. A.H.M. de Vree.

De besluiten

1. Vaststelling besluitenlijsten B&W vergaderingen

 • De besluitenlijsten van week 2 worden vastgesteld.

2. Collegevoorstellen openbaar

2.1 2140928 Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

 1. Een zienswijze over de Kadernota 2025 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) kenbaar te maken conform bijgevoegde brief (bijlage 3).
 2. De financiële consequenties als volgt te verwerken:
  a. € 52.900, - (voor 2024) budgettair neutraal te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2024 ten laste van de stelpost ‘loon- en prijsstijgingen’;
  b. € 344.900, - (voor 2025 tot en met 2028) structureel te verwerken bij de opstelling van de gemeentelijke Kadernota 2025-2028 onder voorbehoud van de besluitvorming door de raad tijdens de integrale afweging;
  c. De hogere kosten ad € 344.900 (beslispunt 2b) in 2025 voor een bedrag van € 320.900, - incidenteel te dekken vanuit de stelpost ‘loon- en prijsstijgingen’ onder voorbehoud van de besluitvorming door de raad tijdens de integrale afweging.

2.2 2150319 Beantwoording schriftelijke vragen subsidie volkshuisvestingsfonds – ProVeenendaal

 1. De schriftelijke vragen van de fractie van ProVeenendaal betreffende het Volkshuisvestingsfonds te beantwoorden met bijgevoegde antwoordbrief.

3. Raadsinformatiebrieven

3.1 Participatie deelgebied 3, Franse Gat (Zuid)

De raadsinformatiebrief ‘Participatie deelgebied 3, Franse Gat (Zuid)’ voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

Openbare besluitenlijst week 2 van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 9 januari 2024.

Aanwezig:

 • burgemeester: dhr. K.J.G. Kats
 • wethouders: dhr. mr. ing. E. Stroobosscher, wethouder dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg,
  dhr. dr. ir. C.M. Verloop en dhr. M.R. Beek
 • gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra
 • notulist: dhr. A.H.M. de Vree.

De besluiten

1. Vaststelling besluitenlijsten B&W vergaderingen

 • De besluitenlijsten van week 51 en van het kersreces (2023) vaststellen.

2. Collegevoorstellen openbaar

2.1 2146296 Zienswijze naar voren brengen over de begroting 2024 van het Rembrandt College

 1. De raad voor te stellen om een zienswijze op de begroting 2024 en ramingen 2025-2028 van het Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal (SOVOV) Rembrandt College naar voren te brengen, zoals verwoord in bijgevoegde gewijzigde brief.

2.2 2135074 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht

 1. De raad te verzoeken om toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht overeenkomstig bijgevoegd concept-wijzigingsvoorstel;
 2. Na ontvangst van toestemming van de raad, in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht overeenkomstig bijgevoegd concept-wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht.

2.3 2144493 Decembercirculaire 2023 van het gemeentefonds

 1. De budgettaire uitkomsten van de decembercirculaire 2023 vast te stellen en daarmee:
  a) De financiële gevolgen voor 2023, zijnde lagere inkomsten van per saldo € 270.000, te verwerken in de Jaarstukken 2023 en de lagere inkomsten in 2024 van per saldo € 643.000 te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2024;
  b) De taakmutaties voor 2023, per saldo € 3.083.000 te verwerken in de Jaarstukken 2023.
 2. De raad via een raadsinformatiebrief te informeren over dit besluit.

2.4 2147109 Anterieure overeenkomst afwijken parkeernorm Hoofdstraat 84

 1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst ‘Hoofdstraat 84 afwijken parkeernorm’ zoals vervat in bijlage 1.

2.5 2145194 Regeling behandeling bezwaarschriften Veenendaal en Aanwijzingsbesluit ambtelijk horen

 1. De raad voor te stellen de Regeling behandeling bezwaarschriften Veenendaal en het bijbehorende aanwijzingsbesluit vast te stellen voor zover het de bevoegdheden van de raad betreft.
 2. De Regeling behandeling bezwaarschriften Veenendaal en het bijbehorende aanwijzingsbesluit vast te stellen voor zover het de bevoegdheden van het college betreft.

Besluit burgemeester

 1. De Regeling behandeling bezwaarschriften Veenendaal en het bijbehorende aanwijzingsbesluit vast te stellen voor zover het de bevoegdheden van de burgemeester betreft.

2.6 2146757 Boardletter 2023

 1. De bijgevoegde collegereactie op de boardletter 2023 van de accountant vast te stellen en deze ter kennisname te verzenden aan de raad.

2.7 2142927 Samenwerkingsovereenkomst Energie Diensten Centrum

 1. De samenwerking aan te gaan op basis van de Concept Samenwerkingsovereenkomst Energie Diensten Centrum Versie 0.9 d.d. 28 november 2023.
 2. De Raad te informeren over de samenwerking middels een Raadsinformatiebrief.

Besluit Burgemeester

 1. Wethouder Verloop, ingevolge artikel 171, tweede lid, op te dragen de gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen inzake voornoemd besluit.

3. Raadsinformatiebrieven

3.1 Financiële gevolgen verplaatsen muziekschool naar nieuwbouw theater

De gewijzigde raadsinformatiebrief “Financiele gevolgen verplaatsen muziekschool naar nieuwbouw theater” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

3.2 Nieuwe strategische agenda Regio Foodvalley 2026-2030

De raadsinformatiebrief “Nieuwe strategische agenda Regio Foodvalley 2026-2030” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

3.3 Brief van Regio Foodvalley over netcongestie

De raadsinformatiebrief “Brief van Regio Foodvalley over netcongestie” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

Openbare besluitenlijst week 52 (2023) en week 1 (2024) van de vergadering van burgemeester en wethouders tijdens het kersreces 2023.

Aanwezig:

 • burgemeester: dhr. K.J.G. Kats
 • wethouders: dhr. dr. ir. C.M. Verloop, dhr. M.R. Beek en dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg
 • gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra
 • notulist: dhr. A.H.M. de Vree.
 • Afwezig: wethouder  dhr. mr.ing. E. Stroobosscher.

De besluiten

1. Collegevoorstellen openbaar

1.1 2142665 (besluit 27 december 2023) Exploitatieovereenkomst Tissue (Brouwerspoort)

 1. Met Hoogvliet Beheer B.V. de exploitatieovereenkomst “Tissue fase 2” aan te gaan;
 2. Op basis van de maatwerk-optie opgenomen in de Nota Bovenwijkse Voorzieningen, geen bijdrage aan de bestemmingsreserve Bovenwijkse Voorzieningen in rekening te brengen;
 3. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, eerste lid, onder c en tweede lid, onder b, van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op de bij dit voorstel gevoegde bijlagen;
 4. De in het beslispunt 3 opgelegde geheimhouding na oplevering van het bouwproject op te heffen.

Openbare besluitenlijst week 51 van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 19 december 2023.

Aanwezig:

 • burgemeester: dhr. K.J.G. Kats
 • wethouders: dhr. mr.ing. E. Stroobosscher, dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg, dhr. dr. ir. C.M. Verloop, en dhr. M.R. Beek.
 • gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra
 • notulist: dhr. A.H.M. de Vree.

De besluiten

1. Vaststelling besluitenlijsten B&W vergaderingen

 • De besluitenlijsten van week 50 vaststellen.

2. Collegevoorstellen openbaar

2.1 2144450 Regeling tot 8e Wijziging Mandaatbesluit 2021

 1. De Regeling tot 8e wijziging van het Mandaatbesluit ambtelijke organisatie en externen Veenendaal 2021 vast te stellen voor zover het bevoegdheden van het college betreft.

Besluit burgemeester:

      2. De Regeling tot 8e wijziging van het Mandaatbesluit ambtelijke organisatie en externen Veenendaal 2021 vast te stellen voor zover het bevoegdheden van de burgemeester betreft.

2.2 2141536 Bijdrage prestatieafspraken St. CJG en gezin 2024

 1. Het jaarplan 2024, begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 en de prestatieafspraken (inclusief addendum) van het CJG goed te keuren;
 2. De bijdrage 2024, ad € 4.019.857,- voor de stichting CJG Veenendaal vast te stellen voor de kerntaken, onder voorbehoud van vaststelling van de 3e Bestuursrapportage 2023 door de raad;
 3. Een aanvullend bedrag van in totaal € 212.500,- vast te stellen voor de additionele afspraken, onder voorbehoud van vaststelling van de 3e bestuursrapportage 2023 door de raad;

Besluit burgemeester

      4. De heer Beek, wethouder, op grond van artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet, een volmacht te verlenen om de prestatieafspraken te ondertekenen.

2.3 2144102 Toetredingsverzoek GR GBLT

         De Gemeenschappelijke Regeling GBLT formeel te verzoeken de gemeente Veenendaal te laten toetreden tot de GR GBLT per 1 januari 2025 conform bijgevoegde brie

2.4 2142253 Verhogen subsidieplafond 2024 Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal

 1. Het subsidieplafond van de Subsidieregeling Vrijwilligerswerk en Informele Zorg Veenendaal 2023 voor 2024 te verhogen van € 191.300,- naar € 231.138,00 conform bijgevoegd collegebesluit;
 2. De extra subsidie, ad € 27.500,- te dekken uit de algemene reserve en dit te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2024;
 3. De raad te informeren middels de gewijzigde raadsinformatiebrief “Verhogen subsidieplafond 2024 Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal”.

2.5 2141359 Ontwerpbestemmingsplan “Zuivelspoor”

 1. De wettelijke procedure op te starten voor het ontwerpbestemmingsplan “Zuivelspoor”;
 2. Geen inspraakprocedure op te starten;
 3. Geen exploitatieplan op te stellen voor de voorgenomen ontwikkeling;
 4. De aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling in procedure te brengen, en 5. Besluiten dat een milieueffectrapport niet noodzakelijk is.

2.6 2144870 Verlengen overeenkomst van opdracht (SLA) Regionaal Bureau Toerisme Heuvelrug en Vallei (RBT), periode 2024-2026

 1. De aangepaste Service Level Agreement (SLA) met het Regionaal Bureau Toerisme Heuvelrug en Vallei (RBT) voor 3 jaar aan te gaan voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026.
 2. Instemmen met een eenmalige indexering van 7% van de jaarlijkse bijdrage.

Besluit Burgemeester

      3. De heer Lochtenberg, wethouder, op grond van artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet, een volmacht te verlenen om de SLA te ondertekenen.

2.7 2139406 Notitie Misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude

 1. 1. De notitie ‘Misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude’ vast te stellen.
 2. Intrekken oude 'Notitie Misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en voorzieningen' die was vastgesteld door het college d.d. 25-10-2016.

2.8 2145030 Ophoging subsidieplafond 2024 Subsidieregeling proeftuinen transformatie maatschappelijke ondersteuning Veenendaal

 1. De Regeling tot eerste wijziging van de Subsidieregeling proeftuinen transformatie maatschappelijke ondersteuning Veenendaal vast te laten stellen conform bijgevoegd ontwerpbesluit

2.9 2144109 Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen Veenendaal

 1. In te stemmen met de Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen Veenendaal.
 2. In afwijking van het inkoopbeleid een enkelvoudige onderhandse opdracht te verlenen aan de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal om het parkmanagement meer duurzame werkzaamheden te laten uitvoeren.

Besluit burgemeester 

      3. De heer Verloop, wethouder duurzaamheid, volmacht te verlenen om de ‘Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen Veenendaal’ namens de gemeente Veenendaal te ondertekenen.

2.10 2144203 Ontwerpbestemmingsplan Nordenheem, Veenendaal-Oost

 1. De wettelijke procedure op te starten voor het ontwerpbestemmingsplan “Nordenheem, Veenendaal-Oost’’
 2. Geen inspraakprocedure op te starten;
 3. Geen exploitatieplan op te stellen voor de voorgenomen ontwikkeling;
 4. De aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Nordenheem in procedure te brengen;
 5. Besluiten dat een milieueffectrapport niet noodzakelijk is.

2.11 2144162 Correctieve herziening bestemmingsplan "Veenendaal-oost, deelplan Groenpoort"

 1. De wettelijke procedure op te starten voor de correctieve herziening van het bestemmingsplan ''Veenendaal-Oost, deelplan Groenpoort''
 2. Geen inspraakprocedure op te starten;
 3. Geen exploitatieplan op te stellen voor de voorgenomen ontwikkeling.

2.12 2136977 ACV aanneemsom afvalinzameling 2024

 1. ACV opdracht te geven voor de afvalinzameling in 2024 voor een bedrag van € 5.161.529,- , waarbij is uitgegaan van een indexcijfer van 3%.
 2. De lagere aanneemsom voor 2024 ad € 141.965,- te verwerken bij de derde bestuursrapportage 2024.

2.13 2142833 Aanpassing spoorwegovergangen Boslaan en Brinkersteeg

 1. Het ontwerp van de herinrichting van de spoorwegovergang met de Brinkersteeg (inclusief wijziging verkeerstromen Brinkersteeg, Hermelijnlaan, De Smalle Zijde en Groeneveldselaan) vast te stellen.
 2. Voor de realisatie van de herinrichting Brinkersteeg een investeringsbudget van € 2.080.000,- beschikbaar te stellen.
 3. Het ontwerp van de herinrichting van de spoorwegovergang met de Boslaan vast te stellen.
 4. Voor de realisatie van de herinrichting spoorwegovergang Boslaan een investeringsbudget van € 1.100.000,- beschikbaar te stellen.
 5. De bijgevoegde objectenovereenkomst met ProRail aan te gaan.

Besluit burgemeester:

      6. Op grond van artikel 171, lid 2, Gemeentewet de Teamleider Openbaar Beheer en Projecten het mandaat te verstrekken om de bijgevoegde objectovereenkomst met ProRail te ondertekenen.

2.14 2079664 Ontwerpbestemmingsplan Galileistraat 20 2023

 1. De wettelijke procedure op te starten voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Galileistraat 20 2023’;
 2. Geen inspraakprocedure op te starten;
 3. Geen milieueffectrapport op te stellen;
 4. Bijgevoegde anterieure overeenkomst ‘Anterieure overeenkomst bestemmingsplan Galileistraat 20 2023’ aan te gaan.

2.15 2139462 Kaderovereenkomst en Jaarplan 2024 Stichting Veens Welzijn

 1. De kaderovereenkomst en het jaarplan 2024 Stichting Veens Welzijn vast te stellen en aan te gaan.
 2. De bijdrage 2024 aan Stichting Veens Welzijn, inclusief indexering van 6,38% vast te stellen op € 4.611.090,- onder voorbehoud van vaststelling door de raad van de 3e Bestuursrapportage 2023.
 3. Kennis te nemen van het Koersplan 2024-2027 van Stichting Veens Welzijn.

2.16 2143966 Ontwerpbestemmingsplan ’t Goeie Spoor

 1. De wettelijke procedure op te starten voor het ontwerpbestemmingsplan “’t Goeie Spoor”;
 2. In te stemmen met de commentaarnota als beantwoording van de inspraakreacties;
 3. Geen exploitatieplan op te stellen voor de voorgenomen ontwikkeling en in te stemmen met bijgevoegde exploitatieovereenkomst;
 4. De aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling ‘’t Goeie Spoor’ in procedure te brengen;
 5. Geen milieueffectrapport op te stellen;
 6. De raad te informeren over de procedure bestemmingsplan “’t Goeie Spoor” met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

2.17 2143997 SPUK Bieb 2023 aanvragen

 1. 1. De eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 (SPUK Bieb) aan te vragen.
 2. De teamleider MO-B te mandateren voor deze aanvraag.

2.18 2137353 Kaderbrief Regio Foodvalley 2025-2028

 1. De raad voor te stellen geen wensen en/of bedenkingen in te dienen met betrekking tot de kaderbrief Regio Foodvalley 2025-2028.

2.19 2138793 Spoorboekje planning- & controlcyclus 2024

 1. Het ‘Spoorboekje planning- & controlcyclus 2024’ vast te stellen;
 2. Dit Spoorboekje middels de gewijzigde Raadsinformatiebrief ter kennisname aan de raad aan te bieden.

    3. Raadsinformatiebrieven

3.1 Tussentijdse update Lokale Inclusie Agenda 2022-2024

De raadsinformatiebrief “Tussentijdse update Lokale Inclusie Agenda 2022-2024” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

3.2 Raadsinformatiebrief beantwoording van de motie van de SP voor het plan Jan Steenlaan 4

De raadsinformatiebrief “beantwoording van de motie van de SP voor het plan Jan Steenlaan 4” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

3.3 RIB Masterplan ICT

De raadsinformatiebrief “Masterplan ICT” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

3.4 Update crisisnoodopvang

De raadsinformatiebrief “Update crisisnoodopvang” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

Openbare besluitenlijst week 50 van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 12 december 2023.

Aanwezig:

 • burgemeester: dhr. K.J.G. Kats
 • wethouders: dhr. mr.ing. E. Stroobosscher, dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg, dhr. dr. ir. C.M. Verloop, en dhr. M.R. Beek.
 • gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra
 • notulist: dhr. A.H.M. de Vree.

De besluiten

1. Vaststelling besluitenlijsten B&W vergaderingen

 • De besluitenlijsten van week 49 vaststellen.

2. Collegevoorstellen openbaar

2.1 2080344 Wijzigen Subsidieregeling eenmalige lastencompensatie voor maatschappelijke organisaties 2022-2023 gemeente Veenendaal

 1. De Regeling tot eerste wijziging van de Subsidieregeling eenmalige lastencompensatie voor maatschappelijke organisaties 2022-2023 gemeente Veenendaal vast te stellen conform bijgevoegd ontwerpbesluit.

2.2 2140584 Benoeming leden commissie ruimtelijke kwaliteit Veenendaal

 1. Met ingang van 1 januari 2024 de leden en de plaatsvervangende leden voor de commissie ruimtelijke kwaliteit Veenendaal te benoemen.

2.3 2138402 Uitvoeringsprogramma 2024 ODRU

 1. Akkoord te gaan met de uitvoeringsovereenkomst (UVO) ODRU 2024 en deze te ondertekenen.
 2. Akkoord te gaan met het uitvoeringsprogramma (UVP) ODRU 2024, behorende bij de UVO 2024, en deze te ondertekenen.

2.4 2143922 Ontwerp Bestemmings Plan Schoolstraat 100

 1. De wettelijke procedure op te starten voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Schoolstraat 100’ na het sluiten van de exploitatie- en ruilovereenkomst;
 2. Geen inspraakprocedure op te starten;
 3. De exploitatieovereenkomst inzake de herontwikkeling ‘locatie voormalige Seats & Sofa’s' (Schoolstraat 100) met Wilma Veenendaal B.V. aan te gaan en geen exploitatieplan vast te stellen;
 4. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op de bijlage: ‘exploitatieovereenkomst herontwikkeling locatie voormalige Seats & Sofas te Veenendaal’;
 5. De in beslispunt 4 opgelegde geheimhouding bij afsluiting van de meerjarenprojectbegroting 101 (Seats & Sofa’s) op te heffen;
 6. De ruilovereenkomst inzake de herontwikkeling ‘locatie voormalige Seats & Sofa’s' (Schoolstraat 100) met Wilma Veenendaal B.V. aan te gaan;
 7. De aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Schoolstraat 100 vast te stellen en deze in procedure te brengen;
 8. Geen milieueffectrapport op te stellen.

2.5 2141259 ACV, toetreding Scherpenzeel en herijking aandelen

 1. Als aandeelhouder in de daartoe te houden aandeelhoudersvergadering van Afvalcombinatie “De Vallei” N.V. in te stemmen met:
  a. toetreding van de gemeente Scherpenzeel als aandeelhouder van ACV per 1 januari 2024 of zoveel later als door de vooraf per aandeelhouder benodigde besluitvorming mogelijk is;
  b. vaststelling van de waarde per aandeel op € 2,80;
  c. vaststelling van de aandelenverhouding, stemverhouding en verrekening op basis van herijking conform bijlage 1 en 5;
  d. uitgifte van aandelen en levering van aandelen conform bijlage 2 en 3;
  e. statutenwijziging conform bijlage 1; f. het per 1 januari 2024 uitvoeren van een dienstverleningsovereenkomst met Scherpenzeel door ACV Gemeenten B.V. in geval de toetreding van Scherpenzeel tot ACV na die datum plaatsvindt.
 2. Te besluiten tot het aangaan van de volgende overeenkomsten :
  a. toetredingsovereenkomst conform bijlage 4;
  b. aandeelhoudersovereenkomst conform bijlage 5.
 3. In te stemmen met de verkoop van 36.992 aandelen ad. € 2,80/stuk en de (positieve) financiële gevolgen van de verkoop te verwerken in de eerstvolgende Bestuursrapportage 2024, dan wel de Jaarrekening 2023

2.6 2141550 Ontwerpwijzigingsplan ’t Kofschip 6

 1. De wettelijke procedure op te starten voor het ontwerp wijzigingsplan “t Kofschip 6”;
 2. Geen inspraakprocedure te volgen;
 3. Geen exploitatieplan op te stellen voor de voorgenomen ontwikkeling;
 4. Besluiten dat een milieueffect rapport niet noodzakelijk is.

2.7 2139273 Verlening subsidie 2024 ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. (VEAP)

 1. Op grond van het artikel 2, eerste lid, sub j van de Algemene Subsidieverordening Veenendaal een bedrag van € 342.000,-, te verlenen aan ValleiEnergie Advies en Projecten B.V. (VEAP) voor de uitvoering van algemene en specifieke taken in de periode van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024.

2.8 2127128 Parkeertarieven 2024 en bijhorende verordeningen en besluiten Veenendaal.

 1. Gewijzigd vast te stellen het Besluit tot eerste Wijziging van het Aanwijzingsbesluit parkeren Veenendaal.

2.9 2140691 Vergoeding raad van toezicht CJG

 1. Het bedrag van de vrijwilligersvergoeding van de leden van de raad van toezicht (RvT) CJG per 1 januari 2023 vast te stellen op € 3.600,- bruto per lid per jaar.

2.10 2142731 Prestatieafspraken 2024-2028 Woonzorg Nederland

 1. De prestatieafspraken 2024-2028 met woningcorporatie Woonzorg Nederland vast te stellen;
 2. Een “bestuursverklaring” voor het Ministerie van BZK af te geven.

2.11 2092900 Opzet rechtmatigheidsonderzoeken Participatiewet 2024

 1. De notitie “aanpak rechtmatigheid bij Werk en Inkomen, met een menselijke maat” vast te stellen.
 2. In te stemmen met het uitvoeren van periodieke rechtmatigheidsgesprekken in een combinatieaanpak: - De eerste periode in een voor iedereen geldende standaardfrequentie; - Na de eerste periode op basis van een professionele beoordeling met als uitkomst een vervolggesprek/controle na 12 maanden of een vervolggesprek/controle over 36 maanden.
 3. De raad met bijgaande gewijzigde raadsinformatiebrief te informeren over het genomen besluit.

2.12 2143927 Ontwerpbestemmingsplan Dijkstraat 159a

 1. De wettelijke procedure op te starten voor het ontwerpbestemmingsplan Dijkstraat 159a;
 2. Geen inspraakprocedure op te starten;
 3. Geen exploitatieplan op te stellen voor de voorgenomen ontwikkeling en in te stemmen met bijgevoegde exploitatieovereenkomst;
 4. Geen m.e.r. procedure op te starten;
 5. In te stemmen met bijgevoegde beeldkwaliteitseisen Dijkstraat 159a.

    4. Raadsinformatiebrieven

4.1 Aanpak fietsoverlast in het kernwinkelgebied en de stationsgebieden

De raadsinformatiebrief “Aanpak fietsoverlast in het kernwinkelgebied en de stationsgebieden” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

4.2 Ontwikkelingen samenwerking ODRU

De raadsinformatiebrief “Ontwikkelingen samenwerking ODRU” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

4.3 Raadsinformatiebrief Aanbesteding nieuw digitaal dossier JGZ

De raadsinformatiebrief “Aanbesteding nieuw digitaal dossier JGZ” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

Oudere besluitenlijsten

Ben je op zoek naar een oude besluitenlijst? Ga naar het webarchief. Je kunt zoeken op datum (vanaf 21-12-2012 tot nu) en op trefwoord.