Reageren op een bestemmingsplan en inzien

In een bestemmingsplan staat welke functies op welke plaats zijn toegestaan. Een functie is bijvoorbeeld wonen, werken, groen of verkeer. Ook de regels die gelden voor zo’n functie staan in het bestemmingsplan. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan.

Per 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze wet vervangt de huidige wet- en regelgeving rondom nieuwe bouw- en verbouwplannen. Het bestemmingsplan verdwijnt, hiervoor in de plaats komt het Omgevingsplan.

Werkt u aan een plan of ontwikkeling waarvoor een aanpassing van het bestemmingsplan nodig is? Dan volgt u nu al een andere procedure. Vanwege de tijd die nodig is om een bestemmingsplan voor te bereiden en op te stellen, is het niet meer haalbaar om voor 1 januari 2024 een bestemmingsplan te wijzigen.

Er zijn twee routes die nu doorlopen kunnen worden:

  1. Afwijken van het omgevingsplan via een omgevingsvergunning;
  2. Wijziging van het omgevingsplan.

Als u de mogelijkheden voor uw plan wilt onderzoeken, maak dan een afspraak met het team Ruimtelijke Ordening en Bouwen via omgevingsloket@veenendaal.nl. We gaan dan samen met u kijken wat er mogelijk is voor uw plan.

De start van de procedure bestemmingsplan

Een bestemmingsplan maakt plaats voor een Omgevingsplan. In een Omgevingsplan bekijken we samen met de initiatiefnemer welke mogelijkheden er zijn. Hierbij houden we rekening met de wet- en regelgeving. Ook kijken we vanuit de Omgevingsvisie van Veenendaal of het plan voldoet op het gebied van Gezondheid, Duurzaamheid en Veiligheid. Op dit moment worden de bestemmingsplannen die al in behandeling zijn genomen nog verwerkt. Vanaf 1 januari werken we volgens de Omgevingswet. Deze procedure wordt op een andere manier doorlopen.

De procedure bestemmingsplannen

De procedure bestemmingsplannen die zijn ingediend voor 20 juli 2023 worden nog volgens de huidige wet en regelgeving behandeld. In deze situaties start een procedure:

  • De gemeente actualiseert haar bestemmingsplannen of stelt nieuwe op
  • De gemeente, een inwoner of commerciële partij wil ergens iets gaan ontwikkelen.

Het kan gaan om een aanpassing van een bestaand plan of het opstellen van een nieuw plan. Soms hoeft het plan niet te worden aangepast. Bijvoorbeeld als het gaat om kleine ontwikkelingen zoals het uitbreiden van een woning. In bestemmingsplannen is hier al rekening mee gehouden.

Op dit moment worden er geen nieuwe aanvragen voor een wijziging van een bestemmingsplannen aangenomen. Alle aanvragen doorlopen een nieuwe procedure die in lijn is met de Omgevingswet. Team Ruimtelijke Ordening en Bouwen beoordeelt alle binnenkomende aanvragen en kijkt wat de te nemen stappen zijn. 

Zienswijze binnen 6 weken indienen

De eerste fase is dat de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opstelt. Vervolgens start de procedure voor inspraak. U kunt dan binnen 6 weken na publicatie op overheid.nl reageren op dit plan. U doet dit door uw zienswijze in te dienen.

Uw mening nemen we mee in de besluitvorming. Het uiteindelijke besluit maken we openbaar bekend. Uw persoonsgegevens lakken we in de stukken weg. 

Het is met de komst van de omgevingswet per 1 januari 2024 alleen nog mogelijk om een Omgevingsplan aan te vragen. Er worden vanaf 20 juli 2023 geen bestemmingsplannen meer opgesteld. In alle gevallen wordt er vanuit team Ruimtelijke Ordening en Bouwen gekeken naar de mogelijkheden samen met de initiatiefnemer.

Bestemmingsplan bekijken en ideeën bespreken

Via de website ruimtelijke plannen kunt u de bestemmingsplannen van de gemeente Veenendaal bekijken. U kunt ook telefonisch een afspraak maken met een van de medewerkers van het Omgevingsloket om uw ideeën te bespreken.

Dien uw zienswijze online in

Bestemmingsplan bekijken en ideeën bespreken

Via de website ruimtelijke plannen kunt u de bestemmingsplannen van de gemeente Veenendaal bekijken. U kunt ook telefonisch een afspraak maken met een van de medewerkers van het Omgevingsloket om uw ideeën te bespreken.

Stappen in procedure bestemmingsplan

De procedure die een bestemmingsplan doorloopt, is in de Wet ruimtelijke ordening en in het Besluit ruimtelijke ordening vastgelegd. Deze wet wordt opgevolgd door de Omgevingswet welke ingaat per 1 januari 2024. Binnen de procedure bestemmingplan doorloopt de gemeente een aantal stappen:

  1. De gemeente overlegt met alle betrokken overheden en andere instanties. In de praktijk wordt dit overleg meestal tegelijk met de inspraak gevoerd
  2. De resultaten uit het overleg en de eventuele inspraak worden verwerkt in het (ontwerp)bestemmingsplan. Dit plan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. In die periode kan iedereen een zienswijze indienen oftewel een mening erover geven
  3. Twaalf weken na de start van de inzage stelt de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan vast. Dit vaststellingsbesluit wordt met het vastgestelde plan opnieuw ter inzage gelegd. In de daaropvolgende zes weken kan beroep tegen het plan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die ook een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen beroep in stellen. Tegen onderdelen die de gemeenteraad gewijzigd heeft vastgesteld, kan elke belanghebbende beroep instellen
  4. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen en er geen schorsingsverzoek is ingediend. Het plan is onherroepelijk als er door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak is gedaan over het ingestelde beroep.

Let op! Sommige initiatieven worden al doorlopen via het Omgevingsloket welke rekening houdt met de Omgevingswet die ingaat per 1 januari 2024. Per situatie bekijkt het team ROB wat de meest handige stappen zijn. Neem voor uw aanvraag contact op met <Invoegen Contactpersoon TEAM ROB>