Reageren op een bestemmingsplan en inzien

In een bestemmingsplan staat welke functies op welke plaats zijn toegestaan. Een functie is bijvoorbeeld wonen, werken, groen of verkeer. Ook de regels die gelden voor zo’n functie staan in het bestemmingsplan. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan.

De start van de procedure bestemmingsplan

In deze situaties start een procedure:

  • De gemeente actualiseert haar bestemmingsplannen of stelt nieuwe op
  • De gemeente, een inwoner of commerciële partij wil ergens iets gaan ontwikkelen.

Het kan gaan om een aanpassing van een bestaand plan of het opstellen van een nieuw plan. Soms hoeft het plan niet te worden aangepast. Bijvoorbeeld als het gaat om kleine ontwikkelingen zoals het uitbreiden van een woning. In bestemmingsplannen is hier al rekening mee gehouden.

Zienswijze binnen 6 weken indienen

De eerste fase is dat de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opstelt. Vervolgens start de procedure voor inspraak. U kunt dan binnen 6 weken na publicatie op overheid.nl reageren op dit plan. U doet dit door uw zienswijze in te dienen.

Uw mening nemen we mee in de besluitvorming. Het uiteindelijke besluit maken we openbaar bekend. Uw persoonsgegevens lakken we in de stukken weg. 

Dien uw zienswijze online in

Bestemmingsplan bekijken en ideeën bespreken

Via de website ruimtelijke plannen kunt u de bestemmingsplannen van de gemeente Veenendaal bekijken. U kunt ook telefonisch een afspraak maken met een van de medewerkers van het Omgevingsloket om uw ideeën te bespreken.

Stappen in procedure bestemmingsplan

De procedure die een bestemmingsplan doorloopt, is in de Wet ruimtelijke ordening en in het Besluit ruimtelijke ordening vastgelegd. De gemeente doorloopt een aantal stappen:

  1. De gemeente overlegt met alle betrokken overheden en andere instanties. In de praktijk wordt dit overleg meestal tegelijk met de inspraak gevoerd
  2. De resultaten uit het overleg en de eventuele inspraak worden verwerkt in het (ontwerp)bestemmingsplan. Dit plan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. In die periode kan iedereen een zienswijze indienen oftewel een mening erover geven
  3. Twaalf weken na de start van de inzage stelt de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan vast. Dit vaststellingsbesluit wordt met het vastgestelde plan opnieuw ter inzage gelegd. In de daaropvolgende zes weken kan beroep tegen het plan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die ook een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen beroep in stellen. Tegen onderdelen die de gemeenteraad gewijzigd heeft vastgesteld, kan elke belanghebbende beroep instellen
  4. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen en er geen schorsingsverzoek is ingediend. Het plan is onherroepelijk als er door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak is gedaan over het ingestelde beroep.