Reageren op een bestemmingsplan en inzien

In een bestemmingsplan staat welke functies op welke plaats zijn toegestaan. Een functie is bijvoorbeeld wonen, werken, groen of verkeer. Ook de regels die gelden voor zo’n functie staan in het bestemmingsplan. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan.

Wanneer start een procedure bestemmingsplan

  • Als een initiatiefnemer (bijvoorbeeld de gemeente zelf, een burger of een commerciële projectontwikkelaar) ergens iets wil gaan ontwikkelen, dan moet het bestemmingsplan aangepast worden of er wordt een nieuw plan opgesteld.
  • Regelmatig actualiseert de gemeente bestemmingsplannen of stelt een nieuwe actuele juridisch-planologische regeling op. De gemeente stelt dan bestemmingsplannen vast voor grote gebieden in één keer.

Voor kleine ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het uitbreiden van een woning, hoeft het bestemmingsplan niet aangepast te worden. Daarvoor is al ruimte geboden, afgestemd op wat in de situatie ter plaatse ruimtelijk toelaatbaar is.

Zienswijze indienen

Als de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opstelt en in procedure brengt, kunt u reageren op dit plan binnen 6 weken na publicatie op overheid.nl. Dit kan door uw zienswijze in te dienen.

Indienen zienswijze

Bestemmingsplan bekijken

Via de website ruimtelijke plannen kunt u de bestemmingsplannen van de gemeente Veenendaal bekijken. U kunt ook telefonisch een afspraak maken met een van de medewerkers van het Omgevingsloket om uw ideeën te bespreken.

Welke stappen zijn er

De procedure die een bestemmingsplan doorloopt, is in de Wet ruimtelijke ordening en in het Besluit ruimtelijke ordening vastgelegd. De gemeente doorloopt een aantal stappen:

  1. Overleg: Het Besluit ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeente overlegt met alle betrokken overheden en andere instanties. In de praktijk wordt dit overleg meestal tegelijk met de inspraak gevoerd.
  2. Ontwerpbestemmingsplan: De resultaten uit het overleg en de eventuele inspraak worden verwerkt in het bestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. Gedurende zes weken kan iedereen een zienswijze indienen.
  3. Vaststelling: Binnen twaalf weken nadat het plan ter inzage heeft gelegen, stelt de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan vast. Het vaststellingsbesluit wordt met het vastgestelde bestemmingsplan na de vaststelling ter inzage gelegd. Gedurende zes weken kan beroep tegen het plan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die ook een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend kunnen beroep in stellen. Tegen onderdelen die de gemeenteraad gewijzigd heeft vastgesteld, kan elke belanghebbende beroep instellen.
  4. Inwerkingtreding en onherroepelijk bestemmingsplan: Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen en er geen schorsingsverzoek is ingediend. Het plan is onherroepelijk als er door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak is gedaan over het ingestelde beroep.