Rekenkamer

De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak. De rekenkamer onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. De rekenkamer kijkt daarbij ook of er geen geld is verspild. Door middel van onderzoeken levert de rekenkamer een constructieve bijdrage aan de kwaliteit van bestuur van de gemeente Veenendaal.

Hoe werkt de rekenkamer?

Inwoners, ambtenaren en raadsleden kunnen een verzoek indienen voor een onderzoek. De rekenkamer plaatst deze verzoeken op een verzamellijst. Ieder jaar bepaalt de rekenkamer aan de hand van enkele selectiecriteria welke onderwerpen worden onderzocht.

Selectiecriteria voor onderzoeken 

In volgorde van belang:

  • Het maatschappelijk belang
  • Het financieel belang
  • Het risico en de twijfel over het functioneren van de uitvoering

Na deze selectie maakt de rekenkamer een onderzoeksplan (pdf, 1 MB) . In het onderzoeksplan staat wat de rekenkamer gaat onderzoeken, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt. De gemeenteraad neemt kennis van het onderzoeksplan. Dan volgt het onderzoeksproces.

Uiteindelijk worden de resultaten, conclusies en aanbevelingen van elk onderzoek weergegeven in een rapport. Gepubliceerde rapporten van de rekenkamer zijn openbaar en de gemeenteraad kan besluiten hierover te spreken.

Wie zit er in de rekenkamer?