Privacyverklaring uitvoering wetten bijstand

De gemeente Veenendaal verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de Participatiewet (PW), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens, zodat uw privacy geborgd is.

Doel verzamelen persoonsgegevens

Bij de uitvoering van bovengenoemde wetten verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beoordelen van het recht op uitkering of vergoeding;
 • Het uitkeren van een uitkering of vergoeding aan de personen die daar recht op hebben;
 • Het beoordelen en verstrekken van loonkostensubsidie aan werkgevers;
 • Trajectbegeleiding in het kader van re-integratie en de Wet Poortwachter;
 • Vaststellen eventuele fraude;
 • Het beëindigen van een uitkering en het terugvorderen van teveel verstrekte uitkering.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De verkregen persoonsgegevens maken wij niet openbaar. Wij delen ze ook niet met anderen. Behalve als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als u toestemming geeft.

Voor de uitvoering van de Participatiewet zijn dit de ontvangers:

 • Medewerkers van de gemeente Veenendaal, afdeling Economie en Werk
 • In het kader van de PW en Bbz: de instanties zoals genoemd in artikel 67 PW. In de bijlage kunt u de inhoud van dit artikel lezen.
 • In het kader van de IOAW en IOAZ: de instanties zoals genoemd in 48 van de IOAW en de IOAZ. In de bijlage kunt u de inhoud van dit artikel lezen.
 • Partijen met wie de gemeente een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De verkregen persoonsgegevens maken wij niet openbaar. Wij delen ze ook niet met anderen. Behalve als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als u toestemming geeft.

Voor de uitvoering van de Participatiewet zijn dit de ontvangers:

 • Medewerkers van de gemeente Veenendaal, afdeling Economie en Werk
 • In het kader van de PW en Bbz: de instanties zoals genoemd in artikel 67 PW. In de bijlage kunt u de inhoud van dit artikel lezen.
 • In het kader van de IOAW en IOAZ: de instanties zoals genoemd in 48 van de IOAW en de IOAZ. In de bijlage kunt u de inhoud van dit artikel lezen.
 • Partijen met wie de gemeente een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.

Gegevens ontvangen van anderen

Wij kunnen uw persoonsgegevens soms ook van anderen krijgen. Wij informeren u dan over welke categorieën van persoonsgegevens het betreft en van wie wij de persoonsgegevens hebben gekregen. Tenzij de andere instantie u al erover heeft geïnformeerd.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Daarvoor hebben wij informatiebeveiligingsbeleid opgesteld. De maatregelen zijn in overeenstemming met de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen: de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Privacyrechten

U heeft verschillende rechten over de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. U kunt vragen om:

 • inzage
 • rectificatie
 • verwijdering
 • beperking van de verwerking
 • bezwaar tegen de verwerking
 • gegevensoverdraagbaarheid

Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen. Kunnen wij niet samen met u tot een oplossing komen? Dan kunt u een klacht indienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.