Subsidie onderhoud gemeentelijk monument

De gemeente heeft een subsidieregeling voor eigenaren van monumenten. U kunt een bijdrage aanvragen voor het onderhoud en de restauratie van uw monument.

Monumentensubsidie aanvragen

U logt in met DigiD.

Bijlagen voor de aanvraag monumentensubsidie

 • gespecificeerde begroting van de kosten: in ieder geval van de uren en de materialen
 • naam en adres van de aannemer(s) of uitvoerende bedrijven.
 • werkomschrijving met foto’s, waarbij duidelijk is wat de bestaande situatie en de nieuw toestand is.
 • tekeningen (schaal 1:100) van de bestaande en de nieuwe toestand van het monument.
 • inspectierapport - niet ouder dan twee jaar - van de Monumentenwacht Utrecht. Uit het rapport moet blijken wat de staat van onderhoud is en welke werkzaamheden binnen welke termijn noodzakelijk zijn om het pand in goede staat te houden of terug te brengen.

Hoe hoog is de subsidie voor monumenten?

De gemeente vergoedt 50% van de kosten die u maakt tot een vastgesteld maximum. Deze subsidie is voor het opstellen van een bouwkundig inspectierapport en/of werkzaamheden om het monument in goede staat te brengen of in stand te houden, bijvoorbeeld schilderwerk en restauratie.

Wanneer komt u in aanmerking voor subsidie?

 • U bent eigenaar of rechthebbende van een monument dat op de gemeentelijke monumentenlijst (pdf, 25 KB) staat.
 • U heeft voor deze werkzaamheden de afgelopen 10 jaar geen aanvraag ingediend.
 • U mag 1 keer per 2 jaar een aanvraag indienen.

Hoe verloopt het proces?

 1. Vraag een inspectierapport aan bij Monumentenwacht Utrecht en offertes van aannemers.
 2. Vul het online formulier in en voeg alle gevraagde bijlages toe.
 3. Binnen 12 weken neemt de gemeente een besluit. U krijgt hierover een brief.
 4. U mag beginnen met de werkzaamheden als u toestemming heeft van de gemeente.
 5. Zodra het werk klaar is, moet u dit melden bij de gemeente. U stuurt ons dan ook alle facturen
 6. De gemeente controleert de werkzaamheden. Na deze inspectie wordt de subsidie definitief vastgesteld en uitbetaald.