Subsidie onderhoud gemeentelijk monument

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument in Veenendaal? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen als u kosten maakt voor het onderhoud of de restauratie van uw monument. Dit noemen we monumentensubsidie. 

Monumentensubsidie aanvragen
 • U heeft DigiD nodig om in te loggen

Voorwaarden monumentensubsidie

 • U bent eigenaar van een monument dat op de gemeentelijke monumentenlijst  (pdf, 99 KB) staat
 • U mag 1 keer per 2 jaar een aanvraag indienen
 • U heeft de afgelopen 10 jaar geen aanvraag ingediend voor de werkzaamheden waarvoor u nu een aanvraag indient
 • Uit een onafhankelijk bouwkundig inspectierapport blijkt dat de onderhouds- of reconstructiewerkzaamheden binnen een periode van 0-5 jaar nodig zijn
 • De vergunning moet in orde zijn voordat wij u de vergoeding toekennen. Vaak heeft u een vergunning nodig voor werkzaamheden aan een monument. Twijfelt u of er een vergunning nodig is, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0318) 538 538
 • De uitvoering  van de werkzaamheden gebeurt volgens de voorschriften die in Veenendaal gelden voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten.

Een aanvraag indienen

 • Vraag een inspectierapport aan bij Monumentenwacht Utrecht en offertes van aannemers
 • Vraag een omgevingsvergunning aan (wanneer dit voor u van toepassing is)
 • Vul het online formulier monumentensubsidie in en voeg alle gevraagde informatie toe (zie hiervoor het kopje ‘meesturen met de aanvraag’)
 • Binnen 12 weken neemt de gemeente een besluit: een voorlopige toekenning (of afwijzing). U krijgt hierover een brief
 • U mag beginnen met de werkzaamheden als u toestemming heeft van de gemeente. U krijgt daarover meer informatie bij de voorlopige goedkeuring van uw aanvraag. Geef de startdatum door aan de gemeente
 • Als de werkzaamheden klaar zijn, geeft u dit ook door aan de gemeente en stuurt u ons de gespecificeerde facturen door
 • De gemeente controleert de uitgevoerde werkzaamheden. Daarna besluiten wij definitief of u de vergoeding krijgt
 • De vergoeding wordt overgemaakt op uw rekeningnummer.

Meesturen met de aanvraag

 • Een offerte van de kosten die u verwacht te maken voor de werkzaamheden. Maak hierbij onderscheid tussen kosten voor materiaal, materieel, arbeidsuren en algemene kosten
 • Contactgegevens van de aannemer(s) en/of uitvoerende bedrijven
 • Een gedetailleerde werkomschrijving met foto’s, waarbij duidelijk is wat de bestaande situatie is en hoe deze er na de werkzaamheden uit komt te zien
 • Tekeningen (schaal 1:100) van de bestaande en de nieuwe situatie van het monument
 • Een inspectierapport - niet ouder dan twee jaar - van Monumentenwacht Utrecht. Uit het rapport moet blijken wat de staat van onderhoud is en welke werkzaamheden binnen welke termijn noodzakelijk zijn om het monument in goede staat te houden of terug te brengen.

Hoogte van de subsidie of vergoeding

De gemeente vergoedt 50% van de kosten die u maakt tot een vastgesteld maximum bedrag. Dit bedrag verschilt per activiteit:

 • Voor onderhoud is de maximale vergoeding € 5.000,-
 • Voor schilderwerk is de maximale vergoeding € 3.500,-
 • Voor de reconstructie van monumentale onderdelen is de maximale vergoeding € 2.500,-
 • Voor het opstellen van een bouwkundig inspectierapport door Monumentenwacht Utrecht of een andere onafhankelijk deskundige is de maximale vergoeding € 150,-.

U kunt voor meerdere werkzaamheden tegelijk een aanvraag indienen, zoals bijvoorbeeld voor onderhoud en schilderwerk.