Vernieuwing Stadspark

Categorieën

  • Voorzieningen
  • Zuidoost

Het Stadspark en omgeving moet een plek worden voor alle inwoners van Veenendaal. Of je nu wilt wandelen, sporten, spelen of vissen. We willen dat het straks echt één groot park is waar mensen graag naartoe gaan.

In 2020 mochten alle inwoners ideeën aandragen voor het park. We zijn ontzettend blij dat dit massaal is gedaan. Aan de hand van al deze suggesties is een landschapsarchitect gaan schetsen.

Samen met een groep inwoners en betrokkenen (de klankbordgroep) zijn we vervolgens uitgekomen op één grove schets die ongeveer laat zien wat er mogelijk en gewenst is in het gebied. Dit referentiemodel is ook aan alle inwoners getoond. Hier kregen we vooral veel enthousiaste reacties op terug.

Over een paar jaar gaat de schop pas in de grond

We hebben ongeveer vijf miljoen euro nodig om het park opnieuw in te richten. Dit bedrag staat nu in de kadernota van de gemeente. Hierin staat wat de gemeente van plan is om te doen en hoeveel het gaat kosten. De volgende stap is het starten van de aanbesteding. We verwachten dit eind 2023 te doen. We gaan dan opzoek naar een partij die het park gaat ontwerpen. Dit doen ze samen met belanghebbenden en inwoners van Veenendaal. Daarna zal het bedrijf het nieuwe ontwerp van het park uitvoeren.

Belangrijkste punten binnen de visie

De visie voor het Stadspark is de leidraad voor het nieuwe ontwerp van het park. Bij het maken van dit ontwerp bekijken we hoe de ideeën in dit document werkelijkheid kunnen worden. We willen dit ontwerp samen met inwoners en betrokkenen ontwikkelen. In september 2022 heeft de raad ingestemd met de visie.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: 

Het referentiemodel bestaat uit een algemene wensen- en eisenlijst, opgehaald bij inwoners en betrokkenen. In het uiteindelijke ontwerp kijken we of deze wensen en eisen een plek kunnen krijgen in het park en op welke manier.

De Surfvijver heeft nu vaak last van blauwalg. Door de waterkwaliteit te verbeteren, kan de Surfvijver meer gebruikt worden voor sport en spel, zoals de Triatlon.

De Groeneveldselaan vormt een harde scheiding tussen het park, de sportvelden en de Surfvijver. Wens is deze weg anders in te richten, zodat de samenhang in het park verbetert. Maar de inrichting moet ook passen bij de functie van de weg als belangrijke fietsverbinding

Horeca in het park kan een toegevoegde waarde hebben. Het kan bezoekers bijvoorbeeld toiletten bieden, de sociale veiligheid verbeteren vanwege de aanloop van mensen en het kan de beleving van het park verbeteren. We moeten verder onderzoeken of horeca een optie is in het park, op welke plek en op welke manier. 

Wens is om grote evenementen zoals Fuze en Bouwdorp in de toekomst op het evenemententerrein plaats te laten vinden. Het terrein moet dan wel passend gemaakt worden voor deze evenementen. Bij het maken van het definitieve ontwerp kijken we of dit kan en hoe.

Met name in de avond vinden bezoekers het park onveilig. In het definitieve ontwerp moet daarom aandacht zijn voor meer doorkijkjes, slimme verlichting en mogelijk camera’s. 

Documenten

Hieronder de grove schets (referentiemodel) en een toelichting hierop van de landschapsarchitect.

Naar aanleiding van drie schetsen die besproken zijn met de klankbordgroep, is er een vierde schets gemaakt. Hierin zijn zoveel mogelijk op- en aanmerkingen verwerkt die tijdens het overleg naar voren zijn gekomen. Er zijn enkele belangrijke uitgangspunten voor deze schets:

  1. Het moet een park worden voor alle Veenendalers.
  2. Het park moet veelzijdig zijn (wandelen, sporten, vissen, groen, natuur, etc.).
  3. Het park moet bijdragen aan biodiversiteit, regenwateropvang, vermindering van hittestress, etc., oftewel klimaatadaptief zijn.
  4. Het moet een veilig park zijn.
  5. Het park moet een samenhangend geheel vormen, bepaald door vormgeving, beplanting, oevers, gekozen verharding, verlichting, enz.

Schets 4 is het resultaat van eerdere thematische schetsen en de reacties hierop. Het geeft een visie weer op hoe het Stadspark van Veenendaal zich de komende jaren zou kunnen ontwikkelen. Belangrijke aspecten van dit plan zijn onder andere het optimaliseren van water, de koppeling van het Stadspark met de surfvijver, natuurontwikkeling en diversiteit, verbetering van veiligheid, het voedselbos en een betere ontsluiting. Het is een eerste stap en geen afgerond verhaal.

Deelgebieden

Gebied A

Rondom een centraal grasveld is hoogwaardige beplanting, een calisthenicspark en avontuurlijk spelen bedacht. Er wordt voor voldoende afstand t.o.v. de achtertuinen van de woningen aan de Tinneweide gezorgd. Een bijzonder water-speelelement (kunstwerk) zou aan deze plek veel waarde kunnen toevoegen.

Gebied B

Een voedselbos. Diverse vruchtdragende bomen en struiken zorgen voor een bijzondere vegetatie. In dit bos zijn voldoende zichtlijnen om de veiligheid te waarborgen. Daarnaast zijn er kleine ruimtes die als picknickplek o.i.d. kunnen worden benut. Op een rustige plek kan in overleg met een imkervereniging een aantal bijenkasten worden geplaatst. Aan de noordkant van het bos komt een nieuwe skatebaan op de plek waar deze nu ook ligt. Deze baan is al toegezegd.

Gebied C

Hoogwaardige beplanting + diverse wandelverbindingen. Bij de brug naar de Tinneweide zou kleinschalige horeca kunnen komen en een vlonder met uitzicht over het park. Met de groenstructuur meer de verbinding zoeken met de wijk Engelenburgh.

Gebied D

Wordt vooral afgestemd op grootschalige evenementen. Het parkeerterrein vergroenen, zodat water kan infiltreren en opwarming wordt tegengegaan. De bijenweide binnen de schaatsbaan hoeft geen beperking te zijn voor evenementen. Richting Hugo’s zou een klein buitentheater gemaakt kunnen worden.

Gebied E

De surfvijver wordt ruimtelijk en functioneel veel beter betrokken bij het park. De veiligheid in dit gebied kan sterk vergroot worden door opgaande heesterbeplantingen tussen de vijver en de voetpaden te verwijderen. Hier staan alleen bomen. Voor een gedeelte natuurlijke oevers, maar daarnaast de mogelijkheid houden om goed bij het water te kunnen komen om te vissen. Als verblijfsplek zou dit sterk verbeterd kunnen worden. In dit gebied is het goed mogelijk om een ruimte te reserveren waar honden los kunnen lopen en ook in en uit het water kunnen komen. Gebied E en C koppelen met bijvoorbeeld een bijzondere brug. Dit zou een kunstopdracht kunnen zijn (verbinden). Bij een eventuele inpassing van de nieuwbouw van de sporthal van het CLV moet goed gekeken worden naar het medegebruik van het park en de sportvelden en daarnaast is de gevelwand van de sporthal bepalend voor het park. Eventuele horeca zou hier ook een functie naar de omgeving (surfvijver) kunnen hebben. Op dit moment ontbreekt verdere informatie.

Gebied F

Dit is de schil met diverse sportvelden die om het park heen liggen. Het zou goed zijn om deze met een routing te verbinden met het park. Denk bijvoorbeeld aan een hardloopcircuit. Medegebruik zou gestimuleerd moeten worden. Daarnaast moet er goed gekeken worden naar de reclameborden. Dit geeft op sommige plekken een onverzorgd beeld.

Overige informatie

  • Het terrein van Hugo’s zou d.m.v. groen een betere aansluiting kunnen krijgen bij het park. Daarnaast is het goed om de aanlegsteigers en de picknickplaatsen goed in te richten.
  • Langs de Groeneveldselaan wordt haaks parkeren gerealiseerd; er is ruimte voor ca 80 tot 100 parkeerplaatsen. Er is nog geen parkeerstudie gedaan, maar zeker in aanvulling met de andere parkeerplekken is er een behoorlijke parkeercapaciteit. Het onveilige parkeerterrein in het park komt hierbij te vervallen. Fietsparkeren moet hier ook in worden meegenomen.
  • De aansluiting Grebbeweg – Groeneveldselaan vraag nog om een goede verkeerskundige oplossing. Voor fietsers en voetgangers is het park goed ontsloten.