Gebiedsvisie Franse Gat Veenendaal

Samen met Veenvesters is de gemeente Veenendaal aan de slag in de wijk het Franse Gat om de wijk klaar te maken voor de toekomst. De provincie Utrecht, Waterschap Vallei en Veluwe, netbeheerder Stedin, Veenendaalse Woningstichting en de gezondheidsorganisatie GGD helpen daarbij.  

Waarom aan de slag?

Veel van de naoorlogse huurwoningen in het Franse Gat zijn niet goed meer. Patrimonium wil deze woningen renoveren of vervangen door nieuwbouw. Renovatie en sloop en nieuwbouw biedt kansen om de wijk te verbeteren op het gebied van: de buitenruimte, verkeer, veiligheid, klimaataanpassing, duurzame energie, welzijn en gezondheid. 

Wat zijn de wensen?

  • Een krachtige samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet 
  • Een aardgasloze wijk in 2050   
  • Een wijk die zich aanpast en voorbereidt op klimaatveranderingen  Een groene en gezonde wijk met een leefomgeving die veilig is en gezond gedrag bevordert  
  • Een wijk met verschillende types huur- en koopwoningen voor starters, alleenstaanden, gezinnen, senioren en in verschillende prijsklassen; met comfortabele woningen waarin je, ook als je ouder wordt, lang kan blijven wonen. 

Gebiedsvisie

Er is een gebiedsvisie Franse Gat. Deze is in september 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. De gebiedsvisie is het vertrekpunt voor de toekomstplannen van de wijk; hierin zijn de wensen uitgewerkt.

Download gebiedsvisie Franse Gat (pdf, 9 MB)

Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

Met de gebiedsvisie als uitgangspunt zijn er regels gemaakt voor hoe het zuidelijke deel van de wijk eruit moet zien (deelplan Zuid). Deze regels, ook wel stedenbouwkundige randvoorwaarden genoemd, vertellen hoe de nieuwe huizen gebouwd moeten worden en hoe de openbare ruimte wordt ingericht. We gaan deze basisregels gedetailleerder uitwerken in bestemmingsplannen.

Bekijk de randvoorwaarden (pdf, 6 MB)