Leerplicht en kwalificatieplicht

Een kind mag vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 5 jaar moet een kind naar school. Leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen. De leerplichtambtenaar houdt in de gaten of ouders en kinderen zich houden aan de leerplicht.

Kinderen van 5 t/m 16 jaar moeten verplicht naar school. De leerplicht gaat in op de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar is geworden. Dus als je kind op 12 september 5 jaar wordt, dan gaat de leerplicht in vanaf de eerste schooldag in oktober. De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin je kind 16 jaar wordt.

Kinderen moeten onderwijs blijven volgen tot ze 18 jaar zijn. Dat noemen we kwalificatieplicht. De plicht vervalt als je kind een havo-diploma, vwo-diploma of mbo-diploma op niveau 2 of hoger heeft. Je kind heeft dan een startkwalificatie. Dat betekent een diploma waarmee het verder kan leren of gaan werken.

Vrije dag buiten de schoolvakanties aanvragen

Een kind mag buiten de schoolvakanties geen vrij nemen van school. Alleen in bijzondere gevallen kan een kind extra vrij krijgen. Bijvoorbeeld voor een begrafenis of huwelijk van een naaste familielid. Neem hiervoor contact op met de directie van de school.

Spijbelen, schorsing en verwijdering van school

Komt een kind niet op school? En is er geen reden voor afwezigheid? Dan geeft de school dit door aan de leerplichtambtenaar. Bij regelmatig spijbelen zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en ouders naar een oplossing. Het niet nakomen van de leerplichtwet heeft gevolgen voor ouder(s) en kind. 

Schorsing

De school kan een leerling tijdelijk van school sturen als die zich bijvoorbeeld agressief gedraagt. Dit heet schorsing. De leerling mag dan tijdelijk geen lessen volgen. Dit betekent niet dat de leerling vrij is. De school moet nog steeds onderwijs geven, bijvoorbeeld met extra huiswerk.

Een schorsing kan maximaal 5 schooldagen duren. De school stuurt een brief waarin staat waarom de leerling is geschorst en hoe je bezwaar kunt maken. De school moet ook de Inspectie van Onderwijs informeren.

Verwijdering

De school kan een leerling ook definitief van school sturen. Dit heeft verwijdering en kan bijvoorbeeld als:

  • De school niet de speciale zorg kan geven die de leerling nodig heeft
  • De leerling zich steeds agressief gedraagt
  • Er vaak heftige ruzies zijn

Eerst zal het schoolbestuur naar het verhaal van de ouders en de leraar luisteren. Pas daarna mag de school beslissen of een leerling moet vertrekken. Er moet wel eerst een nieuwe school zijn gevonden en de Inspectie van Onderwijs en de leerplichtambtenaar moeten geïnformeerd zijn. 

Als je tussen de 18 en 23 jaar bent en de school verlaat zonder een startkwalificatie, dan ben je een zogenaamde 'voortijdig schoolverlater'. Een startkwalificatie heb je als je een diploma hebt van havo, vwo of mbo-2.

Doorstroompunt Vallei

Voortijdig schoolverlaters staan geregistreerd bij het Doorstroompunt Vallei Zij informeren, adviseren en begeleiden jongeren van 18 tot 23 jaar naar een opleiding, werk of een ander traject. Wil je meer weten? Kijk dan op de website Doorstoompunt Vallei.

Vrijstelling betekent dat je iets niet hoeft te doen. Een kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven staan op een school. In een aantal gevallen kun je vrijstelling aanvragen:

  • Als je kind vanwege lichamelijke of psychische klachten niet naar school kan. Een arts of een psycholoog moet hiervoor een verklaring geven. Wij kunnen een arts die geen relatie heeft met de gemeente vragen om extra onderzoek te doen 
  • Wanneer je bezwaar hebt tegen de opvattingen van scholen in de buurt zoals bijvoorbeeld godsdienst. Dit heet 'vrijstelling wegens richtingsbedenking'. Je moet hiervoor een brief schrijven naar de leerplichtambtenaar en uitleggen waarom je bezwaar hebt.

Vrijstelling van leerplicht vraag je vóór 1 juli voor het volgende schooljaar aan bij de leerplichtambtenaar. Stuur hiervoor een mail naar info@leerlingenvallei.nl.

Ieder jaar moet je de aanvraag 8 weken voor het begin van het nieuwe schooljaar verlengen.

Heb je een klacht over of strijd met de school van je kind? Neem dan contact op met de klachtencommissie van de school. Kom je er met de school niet uit? Stuur dan een mail naar info@leerlingenvallei.nl en vraag de leerplichtambtenaar om advies.

Contact met de leerplichtambtenaar

Heb je vragen over leerplicht of wilt je iets bespreken? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar.

(0318) 538 940
info@leerlingenvallei.nl