Leerplicht en startkwalificatie

Kinderen moeten vanaf 5 jaar naar school totdat zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht. De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren zich houden aan de leerplicht en bemiddelt als er problemen zijn.

Vrije dagen buiten vakanties aanvragen

Een kind mag niet buiten de schoolvakanties vrij nemen van school. In bijzondere gevallen kan een kind extra verlof krijgen, bijvoorbeeld bij een:

  • Religieuze feestdag
  • Huwelijk van uzelf of van naaste familieleden
  • Viering van een 12½, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum of viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad
  • Begrafenis

U moet hiervoor vrij vragen bij de directie van de school. Ook voor al uw andere vragen over verlof onder schooltijd kunt u terecht bij de schooldirectie.

Vrijstelling leerplicht aanvragen

Een kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven staan op een school. In een aantal gevallen kunt u vrijstelling van deze inschrijvingsplicht aanvragen:

  • Als uw kind vanwege lichamelijke of psychische klachten niet naar school kan gaan. De gemeente heeft dan een verklaring van een arts of een psycholoog nodig en kan een onafhankelijke arts vragen om onderzoek te doen
  • Wanneer u bezwaar heeft tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in de buurt. Dan kunt u vrijstelling aanvragen ‘vanwege richtingsbedenking.’ Hiervoor moet u een schriftelijke verklaring afleggen bij de leerplichtambtenaar.

Vrijstelling van leerplicht vraagt u voor het volgende schooljaar aan vóór 1 juli bij de leerplichtambtenaar. Dit kan door een e-mail te sturen aan info@leerlingenvallei.nl.

Ieder jaar moet u verlenging aanvragen bij de leerplichtambtenaar. Doe dat 8 weken voor het begin van het nieuwe schooljaar.

Spijbelen, schorsing en verwijdering van school

Als een kind zonder goede reden afwezig is van school dan meldt de directie van de school dit bij de leerplichtambtenaar. In een volgende stap kan de ambtenaar een proces-verbaal opmaken als een kind niet naar school gaat.

Schorsing

Een school mag uw kind schorsen of verwijderen, bijvoorbeeld als hij zich agressief gedraagt. Een geschorst kind mag tijdelijk geen lessen volgen en mag niet op school komen. Dit betekent niet dat uw kind vrij heeft van school. De school blijft verplicht uw kind onderwijs te geven. Dit kan bijvoorbeeld met extra huiswerk dat de school na schooltijd met de leerling bespreekt.

De school mag uw kind maximaal 1 week (5 schooldagen) schorsen. De school laat u per brief weten waarom uw kind wordt geschorst en hoe u daartegen bezwaar kunt maken. Ook is de school verplicht om de Inspectie van Onderwijs in te lichten.

Verwijdering

Een school kan om verschillende redenen een leerling verwijderen, bijvoorbeeld als:

  • De school een leerling niet de nodige speciale zorg kan bieden
  • De leerling zich voortdurend agressief gedraagt
  • Er ernstige ruzies zijn (ook als de ouders daarbij betrokken zijn).

Eerst moet het schoolbestuur naar het verhaal van de ouders en de leerkracht luisteren. Dan pas mag de school beslissen over de verwijdering van een leerling. De school informeert u en ook de Inspectie van Onderwijs en de leerplichtambtenaar over het besluit.

Het schoolbestuur mag uw kind pas verwijderen als het een nieuwe school voor uw kind heeft gevonden.

Startkwalificatie halen tussen 18 en 23 jaar

Als je tussen de 18 en 23 jaar bent en de school verlaat zonder een startkwalificatie, word je beschouwd als een voortijdig schoolverlater. Een startkwalificatie heb je als je een diploma hebt van HAVO, VWO of MBO-2.

Het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC) registreert voortijdig schoolverlaters en informeert, adviseert en begeleidt jongeren van 18 tot 23 jaar naar een opleiding, werk of een ander traject. Het RMC in de Vallei regio werkt voor de gemeenten Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

Ben je tussen 18 en 23 jaar en wil je informatie, advies of begeleiding van het RMC? Stuur dan een e-mail met je naam en telefoonnummer naar info@leerlingenvallei.nl. Een consulent van het RMC neemt dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op.

Klacht of conflict met school

Heeft u een klacht over of een conflict met de school van uw kind? Neem dan eerst contact op met school zelf, bijvoorbeeld de mentor, studieloopbaanadviseur of de directeur. Elke school heeft een klachtencommissie en daar kunt u uw klacht als eerte melden. Op de website of in de schoolgids van de school vindt u hierover meer informatie.

Komt u er met school niet uit of heeft u advies nodig, neem dan contact op met onze leerplichtambtenaren.