Het Ambacht: van industrie naar woon-werkgebied

Gemeente Veenendaal heeft de ambitie het industriegebied Het Ambacht te veranderen naar een gebied waar het accent op wonen ligt. De locatie biedt in de toekomst ruimte voor zo’n 1.500 woningen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de grote woningbehoefte in Veenendaal.

In juni 2021 heeft de gemeenteraad dan ook een bedrag van vier miljoen euro beschikbaar gesteld als cofinanciering voor de transformatie. Hierbij kwam nog eens de toekenning van Provincie Utrecht voor een bedrag van drie miljoen euro. In december 2021 gaf ook het Rijk aan de subsidieaanvraag voor de Woningbouwimpuls van zeven miljoen euro te honoreren. Hiermee komt er totaal veertien miljoen euro beschikbaar voor de transformatie van Het Ambacht.

Transformatie in 10 jaar

Het verouderde bedrijventerrein Het Ambacht is een van de laatste mogelijkheden om binnenstedelijk substantiële woningbouw te realiseren. De ambitie is om in een periode van 10 jaar het accent in het gebied te gaan verleggen van werken naar wonen.

Voor deze transformatie zijn tien principes vastgelegd. Deze zijn gericht op het realiseren van een groene hoofdstructuur, focus op fiets en openbaar vervoer, een goede spreiding van het woonprogramma met grote aandacht voor betaalbare woningen (sociale- en middensegment) en tot slot een gefaseerde transformatie per deelgebied.

Informatiebijeenkomst

Perceeleigenaren, ondernemers en/of huurders hebben tijdens een bijeenkomst kennisgenomen van de gebiedsvisie en hierover het gesprek met de gemeente gevoerd. Enkele partijen in het gebied hebben al aangegeven graag in te zetten op de transformatie. Wel betekent dit dat de gemeente voor diverse gebruikers in het gebied op zoek moet naar een alternatieve locatie. Hieraan wordt gewerkt binnen de verstedelijkingsstrategie Arnhem, Nijmegen & Foodvalley.

Presentatie gebiedsvisie 

U kunt online de presentatie van de gebiedsvisie Het Ambacht bekijken, zoals getoond tijdens de informatiebijeenkomst in september 2021.