Subsidie peuteropvang met en zonder voorschoolse educatie

Centra voor kinderopvang kunnen subsidie aanvragen voor opvang met voorschoolse educatie (VE) voor peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar en voor opvang zonder VE vanaf 2 jaar . U vraagt de subsidie online aan bij de gemeente

Subsidie peuteropvang aanvragen

Welke bijlagen moet u meesturen?

Specifiek voor peuteropvang met VE: 

 • (beknopt) Werkplan VVE peuters

Als u voor het eerst subsidie aanvraagt en uw organisatie een stichting of vereniging is:

 • statuten of het regelement van de organisatie
 • bestuurssamenstelling
 • jaarrekening (vorig jaar) v/d organisatie

Bij een andere rechtsvorm:

 • recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • jaarrekening (vorig jaar) v/d organisatie

Wat is het subsidiebedrag

Peuteropvang zonder VE:

 • € 8,46 per peuter per uur

Peuteropvang met VE:

 • € 8,46 per peuter per uur
 • De kwaliteitsbijdrage per VVE-peuterplaats bij 640 uren peuteropvang. Dit is € 1500,-.
 • Een bijdrage voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker van € 375,- per VVE-peuterplaats per jaar. 

Van het subsidiebedrag wordt de ouderbijdrage afgetrokken. Het bedrag dat overblijft is de subsidiebijdrage van de gemeente.

Voorwaarden voor subsidie peuteropvang met VE

 • U vraagt de subsidie aan voor 15 oktober.
 • Uw aanbod voor VVE-peuters voldoet aan de vastgestelde VVE kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in:
  • de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk (Wkkp);
  • het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie;
  • de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE).
 • Afspraken met betrekking tot de lokale invulling van voorschoolse educatie zijn vastgelegd in de kwaliteitskaart VVE Veenendaal.