Werkzaamheden in Veenendaal

Op dit moment wordt op verschillende plaatsen in Veenendaal aan de weg gewerkt. Wilt u weten hoe u om moet rijden? Bekijk de ingestelde routes .

Invoeren 30-kilometerzone Molenbrug/Holle Kamp

In week 23 start krijgt aannemingsbedrijf van Versseveld BV opdracht voor het uitvoeren van verkeersmaatregelen in uw wijk. Na het bestellen en uitleveren van de materialen gaat de aannemer zo spoedig mogelijk aan het werk.

Werkzaamheden en planning

 • Het aanbrengen van tijdelijke verkeersmaatregelen vooruitlopend op de uitvoering;
 • Aanpassen bebording en markering;
 • Aanpassen verkeersdrempels (van 50 km/uur naar 30 km/uur); 
 • Werkzaamheden parkeerverbod zone;
 • Opruimen vrijgekomen puinresten, opbreken en afvoeren tijdelijke verkeersmaatregelen. 

De afronding van de werkzaamheden vindt vóór de bouwvakvakantie plaats. De planning kan wijzigen door onvoorziene factoren, zoals de weersomstandigheden. 

Verkeersmaatregelen

Om de werkzaamheden voor u als  bewoners, medewerkers van de aannemer en de gemeente op veilige wijze plaats te laten vinden, zijn er kleine omleidingen.

Overlast

Helaas is enige overlast voor de bewoners als gevolg van de werkzaamheden onontkoombaar. Wij stellen alles in het werk om deze overlast zo beperkt mogelijk te laten zijn en zo kort mogelijk te laten duren.

Informatie

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met onze toezichthouder, de heer G.P. Visser. Hij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0318 - 538780   en via e-mail op bert.visser@veenendaal.nl.

Overzichtstekeningen met werkzaamheden (PDF, 8.5 MB)

Herinrichting Kerkewijk

Van 14 mei tot medio november 2018 wordt gewerkt aan de herinrichting van de Kerkewijk. In de bouwvakperiode (30 juli t/m 19 augustus) wordt er niet gewerkt.

De werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de verhardingen van de Kerkewijk en de aanleg van een nieuw hemelwaterriool die ter plaatse van de kanaalweg op het Valleikanaal zal worden aangesloten. In de Kerkewijk zal firma Van den Heuvel in opdracht van Vitens de oude waterleidingen vervangen, hierover wordt u apart geïnformeerd door Vitens.

De planning

 • 14 mei t/m 27 juli (Kanaalweg ter plaatse van aansluiting met Kerkewijk): In deze periode zal de Kanaalweg niet via de Kerkewijk bereikbaar zijn. Bewoners van de Kanaalweg zijn in deze periode bereikbaar via de Lindenlaan-Eikenlaan.
 • Van 9 t/m 27 juli wordt het gehele kruispunt Kerkewijk - 't Goeie Spoor - Industrielaan afgesloten voor de aanleg van een hemelwaterriool. Het verkeer wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van het kruispunt. Voor de bussen richting Rhenen wordt een halteplaats op de Parallelweg ingericht. De bussen van Syntus zullen gedurende drie weken gebruik maken van de Parallelweg en Zuivelstraat en draaien op de Walenburg, Sterkenburg en Sandenburg.
 • 27 augustus t/m 26 oktober (Kerkewijk van nr. 18 t/m 56): De Kerkewijk wordt in deze periode afgesloten voor doorgaand verkeer. Lokaal verkeer kan zoveel mogelijk gebruik maken van het werkvak. Het overige verkeer wordt omgeleid. Alle aanwonenden zijn te voet bereikbaar.

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met de projectleider van Heijmans, de heer Eugène de Boer, via (0318) 580 411 of via e-mail: wegenmidden@heijmans.nl. Voor overige vragen rondom het project kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente Veenendaal, de heer Wim van Beek via (0318) 538 538 of e-mail: wim.van.beek@veenendaal.nl. 

Werkzaamheden bij de Dijkstraat

In opdracht van de gemeente Veenendaal werkt aannemingsbedrijf KWS Infra aan de herinrichting van de Dijkstraat.

Fasering

De werkzaamheden worden in vijf fasen uitgevoerd. Fase 1 omvat de werkzaamheden op Rondweg-West, begint op maandag 30 april. Dit zal maximaal twee weken duren. Fase 2 t/m 5 omvatten de herinrichting van de Dijkstraat zelf en starten half mei. Volgens planning is het werk eind november gereed. 

Wegafsluiting 10 juli

Op dinsdag 10 juli gaat onze aannemer KWS tussen 07.00 en 16.00 uur het kruispunt Dijkstraat - Rondweg-west - Dr. Slotemaker de Bruïnestraat asfalteren. Hierdoor kunt u wat verkeershinder ervaren. De Dr. Slotemaker de Bruïnestraat is voor uitgaand verkeer (richting Rondweg-west) afgesloten. Inrijden kan beperkt. Het verkeer wordt omgeleid via de Jan Steenlaan en de Adriaan van Ostadelaan. Op de Rondweg-west zetten we verkeersregelaars in.

Verkeer

 • De Rondweg-West blijft gedurende de werkzaamheden open voor verkeer, wel kan er sprake zijn van enige hinder.
 • Het verkeer vanuit de Dr. Slotemaker de Bruïnestraat kan gedurende de werkzaamheden in fase 1 niet de Rondweg-West op rijden. Hiervoor wordt een omleiding ingesteld.
 • De Dijkstraat wordt gedurende de werkzaamheden steeds gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer, er wordt een omleidingsroute ingesteld.

Meer informatie

Voor informatie tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van KWS, de heer Raymond van Langevelde, via 06 509 49 125. Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen met de toezichthouder van gemeente Veenendaal, de heer Wim van Beek, via (0318) 538 538. 

Werkzaamheden bouw Het Stempel

In oktober 2017 startte de bouw van 88 appartementen in het project Het Stempel. De 48 koop- en 40 huurappartementen worden op de hoek van de Raadhuisstraat en de J.G. Sandbrinksstraat gerealiseerd en nagenoeg alle koopwoningen zijn al verkocht.

Voortgang

De bouw van Het Stempel verloopt voorspoedig. Op dit moment, april 2018, wordt al gewerkt aan de derde verdieping. Naar verwachting worden de appartementen eind dit jaar opgeleverd.

Aangepaste verkeerssituatie 

 • De fietsroute aan de Raadhuisstraat, ter hoogte van het gemeentehuis, wordt omgeleid via de J.G. Sandbrinkstraat; 
 • Het fietspad ter hoogte van de bouw van Het Stempel (aan de zijde van de bouw) is afgesloten, in verband met het lossen van vrachtwagens voor de bouw;
 • De Raadhuisstraat is, ter hoogte van de bouw, versmald; 
 • De brug over de Grift naar de Sterke Arm blijft open;
 • De losplaats voor vrachtwagens aan de J.G. Sandbrinkstraat blijft zoals die nu is;
 • Deze verkeerssituatie blijft naar verwachting tot november 2018.

Aannemer Trebbe – Goossen Te Pas werkt hoofdzakelijk van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur en op zaterdag tussen 7.00 en 13.00 uur. Het kan voorkomen dat deze tijden worden overschreden. Omwonenden ontvangen hierover tijdig bericht van de aannemer.

Werkzaamheden volgen

Helaas is overlast als gevolg van de werkzaamheden onontkoombaar. De aannemer tracht dit tot een minimum te beperken. Tijdens de werkzaamheden worden omwonenden en ondernemers door de aannemer op de hoogte gehouden. De bouw van Het Stempel kunt u ook volgen via de Facebookpagina .

Onderdoorgangen spoor Voorpoort en Nieuweweg Noord

Aan de noordzijde van Veenendaal worden in de komende jaren twee onderdoorgangen onder de spoorbaan Utrecht-Arnhem aangelegd: één voor auto’s in het verlengde van Voorpoort en één voor langzaam verkeer in het verlengde van de Nieuweweg-Noord. De huidige spoorwegovergang tussen de Nieuweweg-Noord (N418) en de Klompersteeg komt te vervallen. De doorgaande route via de provinciale weg wordt vervangen door een doorgaande route via Voorpoort.

Lees alles over de voortgang van de werkzaamheden op de website voorpoort.nl

Melding overlast

Ondervindt u overlast van de werkzaamheden in uw buurt, neem dan contact op met de opzichter van de gemeente.

(0318) 538 538

Van A naar Beter

Op van A naarBeter.nl vindt u informatie over wegwerkzaamheden aan rijkswegen, verkeershinder en voordelige reisalternatieven.