Iemand aan het werk op zorgboerderij De Eekhoeve

Sociaal domein: Iedereen doet mee

Wij bouwen voort op de kracht van Veenendaal en gáán voor een gemeente waarin iedereen mee doet. Een gemeente waar inwoners binnen hun mogelijkheden kansen benutten. Dat kan gaan om: zich ontwikkelen, een baan hebben, prettig wonen, zinvolle vrijetijdsbesteding of gewoon kansen benutten om een maatschappelijke bijdrage te leveren. We trekken samen op met zorgpartners om ervoor te zorgen dat iedereen in Veenendaal mee kan doen. 

Op de website van Sociaal startpunt Veenendaal is alle informatie over sociale en financiële ondersteuning verzameld. Via de onderwerpen kunt u zoeken naar ondersteuning die u nodig heeft en lezen of u daarvoor in aanmerking kunt komen.

Website Sociaal startpunt Veenendaal

Per 1 januari 2015 heeft de gemeente veel taken op het gebied van ouderenzorg, jeugdzorg, werk en inkomen overgenomen van de rijksoverheid. Ook het bevorderen van meedoen in de samenleving valt hieronder. Samen met zorgpartners voert de gemeente deze taken uit. De rol van de gemeente is inzet op preventie en het zorgdragen voor een brede aanpak waarbij de mens centraal staat.

Onze visie

Op 21 september 2017 heeft de raad de Visie Sociaal Domein – ‘De kracht van de samenleving’ vastgesteld met als stip op de horizon een krachtige, inclusieve samenleving waarin iedereen zich naar vermogen kan ontwikkelen en waar ook degenen meetellen die het niet zelf redden. Inwoners helpen elkaar en de gemeente en instellingen bieden passende ondersteuning waar dit nodig is en laten ruimte aan inwoners voor initiatieven.

Veense aanpak

De gemeente geeft ondersteuning binnen het sociaal domein, op een manier die past bij Veenendaal. Voorop staat zelfredzaamheid en eigen kracht. We kijken eerst wat iemand zelf nog kan doen of samen kan doen met anderen, voordat hij of zij iets laat doen. Aanvullend bieden we lichte ondersteuning waar mogelijk en zwaardere ondersteuning waar nodig. De ondersteuning stemmen we volledig af op behoefte en noodzaak. We dragen er zorg voor dat niemand tussen wal en schip valt.

We meten of het goed gaat met de effectmonitor

Via de effectmonitor sociaal domein houden we bij of we de doelen uit het integraal beleidskader sociaal domein bereiken. U kunt zien wat onze doelen zijn en of het lukt om deze te realiseren.