Iemand aan het werk op zorgboerderij De Eekhoeve

Sociaal domein: Iedereen doet mee

Wij bouwen voort op de kracht van Veenendaal en gáán voor een gemeente waarin iedereen mee doet. Een gemeente, waar inwoners binnen hun mogelijkheden kansen benutten om zich te ontwikkelen, een baan hebben, prettig wonen, zinvolle vrijetijdsbesteding hebben of anderszins kansen benutten een maatschappelijke bijdrage te leveren. We trekken samen op met zorgpartners om ervoor te zorgen dat iedereen in Veenendaal mee kan doen.

Informatie en aanbod: sociaal startpunt

Per 1 januari 2015 heeft een forse decentralisatie binnen het sociaal domein plaats gevonden. De gemeente heeft veel taken op het gebied van ouderenzorg, jeugdzorg, werk en inkomen en het bevorderen dat zo veel mogelijk mensen meedoen in de samenleving overgekregen van de rijksoverheid. Samen met zorgpartners voert de gemeente deze taken uit. De rol van de gemeente is vooral een sterkere inzet op preventie en het zorgdragen voor een integrale aanpak, waarbij de mens centraal staat.

Onze visie

Op 21 september 2017 heeft de raad de Visie Sociaal Domein – ‘De kracht van de samenleving’ vastgesteld met als stip op de horizon een krachtige, inclusieve samenleving waarin iedereen zich naar vermogen kan ontwikkelen en waar ook degenen die het niet zelf redden meetellen. Inwoners helpen elkaar en gemeente en instellingen bieden passende ondersteuning waar dit nodig is en laten meer ruimte aan inwoners over.

Veense aanpak

De gemeente geeft ondersteuning binnen het sociaal domein, op een manier die past bij Veenendaal. Voorop staat zelfredzaamheid en eigen kracht. We kijken eerst wat iemand zelf nog kan doen of samen kan doen met anderen, voordat hij of zij iets laat doen. Aanvullend bieden we lichte ondersteuning waar mogelijk en zwaardere ondersteuning waar nodig. De ondersteuning stemmen we volledig af op behoefte en noodzaak. We dragen er zorg voor dat niemand tussen wal en schip valt.

Voortgang uitvoering integraal beleidskader

Via de effectmonitor sociaal domein houden we bij of we de doelen uit het integraal beleidskader sociaal domein bereiken. U kunt zien wat onze doelen zijn en of het lukt om deze te realiseren.