Werkzaamheden in Veenendaal

Op dit moment wordt op verschillende plaatsen in Veenendaal aan de weg gewerkt. Wilt u weten hoe u om moet rijden? Bekijk de ingestelde routes .

Aanleg onderdoorgangen spoor Voorpoort

Artist impression autotunnel Voorpoort
Artist impression fietstunnel

Aan de noordzijde van Veenendaal worden in de komende jaren twee onderdoorgangen onder de spoorbaan Utrecht-Arnhem aangelegd: één voor auto’s in het verlengde van Voorpoort en één voor langzaam verkeer in het verlengde van de Nieuweweg-Noord. De huidige spoorwegovergang tussen de Nieuweweg-Noord (N418) en de Klompersteeg komt te vervallen. De doorgaande route via de provinciale weg wordt vervangen door een doorgaande route via Voorpoort. 

De huidige spoorwegovergang in de provinciale weg tussen Veenendaal en De Klomp is nu al een knelpunt. Als de spoorbomen steeds vaker dicht gaan betekent dat oponthoud, extra belasting van de omgeving en toenemende onveiligheid. De onderdoorgangen zijn nodig om in de toekomst meer treinen over het spoor te kunnen laten rijden en tegelijk de bereikbaarheid en veiligheid te vergroten.

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie verandert het volgende:

  • De Nieuweweg-Noord (N418) wordt een gemeentelijke weg met een fietstunnel onder het spoor. De weg wordt volledig gereconstrueerd. De fietstunnel wordt tevens een voetgangersverbinding tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van het Fort.
  • Omdat de Nieuweweg-Noord niet langer de doorgaande route voor snelverkeer is, wordt Voorpoort doorgetrokken met een spooronderdoorgang voor auto’s.
  • Voorpoort krijgt ten noorden van de auto-onderdoorgang een aansluiting op de Klompersteeg-Oost. De Klompersteeg–West sluit hier vervolgens met een kruispunt op aan.
  • De Klompersteeg-West en de Buursteeg worden verbonden door een aparte brug over het nieuwe fietspad Nieuweweg-Noord heen.

Planning werkzaamheden tot september

De werkzaamheden kunnen leiden tot verkeershinder en omleidingen . De betrokken bedrijven doen hun uiterste best om de hinder zo veel mogelijk te beperken. 

De planning tot de vakantieperiode ziet er als volgt uit:

Planning werkzaamheden
PeriodeWerkzaamheden
8 mei tot ongeveer half juni 2017Gasunie verwijdert de gasleiding die langs de Klompersteeg ligt. Als eerste worden de gedeelten bij de nieuwe onderdoorgangen verwijderd, de overige delen volgen later. De gasleverantie wordt door een andere leiding overgenomen. 
Week 26 juni tot 21 juli 2017Liander verlegt leidingen rond het spoor. Daarnaast wordt er ter hoogte van de Heiveldweg een boring gedaan onder de spoorbaan 
17 tot 21 juli 2017Bomen langs de Klompersteeg worden gekapt. Hiervoor zijn de benodigde vergunningen aangevraagd. De bomen worden zo veel mogelijk herplant als het werk klaar is. Hiervoor wordt een groenplan opgesteld.
Juli en augustus 2017Veldwerk om te checken op het risico van niet-gesprongen explosieven.
Augustus 2017Verleggen leiding van Defensie. 

Afronding werkzaamheden

Naar verwachting zijn onderdoorgangen en reconstructies eind 2019 gereed voor gebruik.

Samenwerkende partijen

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Ede, Renswoude en Veenendaal en komt mede voort uit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van de rijksoverheid. Namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu speelt ProRail een belangrijke rol in de voorbereiding en uitvoering van het project.

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden

Op 15 juni organiseren de samenwerkende partijen een inloopavond. Deze is van 18.00 tot 20.00 uur in De Veenderhoeve, Stationsweg 5, 6745 XM De Klomp.

Wij houden u op de hoogte via deze webpagina, de gemeentepagina in de Rijnpost, Twitter en de Facebook

Vragen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Antoinette Kooistra via telefoonnummer (0318) 538 538 of via mail antoinette.kooistra@veenendaal.nl.

Meetwerkzaamheden Rondweg-Oost

Vanaf maandag 22 mei 2017 voert de provincie Utrecht drie weken metingen uit op en om de Rondweg-Oost, vanaf de A12 tot en met de rotonde De Smalle Zijde. De provincie verzamelt zo informatie over de hoogteligging van de weg, de bermen en het geluidsscherm. Deze informatie wordt gebruikt om de verschillende oplossingen voor de Rondweg-Oost te kunnen uitwerken. Op een bewonersavond in september worden de resultaten hiervan gepresenteerd.

Manier van meten

De metingen worden uitgevoerd door de firma Prisma Meten, in opdracht van de provincie Utrecht. De overlast van de metingen zal minimaal zijn. Er lopen landmeters met meetapparatuur in de bermen, op de grondwallen en in de fietstunnels. De weg zelf wordt gescand met apparatuur die op een personenauto gemonteerd is. Deze auto rijdt mee met het overige verkeer, waardoor de weg niet afgezet hoeft te worden.

Meer informatie

Meer informatie over de oplossingsmogelijkheden/planstudie is te vinden op de website van de provincie Utrecht .

Reconstructie Prins Bernhardlaan Veenendaal

Tot december 2017 werkt KWS Infra in opdracht van de gemeente aan de reconstructie van de Prins Bernhardlaan. Het werk bestaat uit de aanleg van een nieuwe rotonde op het kruispunt van de Kleine Beer en de Bevrijdingslaan, het vervangen van de hoofdriolering en het vervangen en opnieuw inrichten van de Prins Bernardlaan tot aan verzorgingshuis ’t Boveneind.

Fasering en bereikbaarheid

De werkzaamheden worden in 3 hoofdfases uitgevoerd, die weer worden onderverdeeld in sub fases.

  1. Tot 21 juli: is de Prins Bernhardlaan afgesloten voor doorgaand autoverkeer vanaf het Zwaaiplein tot aan de Schoolstraat. De winkels aan de Prins Bernhardlaan blijven gedurende de werkzaamheden te voet bereikbaar via de trottoirs. Parkeren blijft mogelijk in de Schoolstraat en op het parkeerterrein nabij het Zwaaiplein, waar de helft van de parkeerplaatsen beschikbaar blijven.
  2. Vanaf 14 augustus tot half september: is de prins Bernhardlaan vanaf de Schoolstraat tot aan de Kleine Beer/Bevrijdingslaan afgesloten
  3. Vanaf half september tot eind oktober: is de Prins Bernhardlaan afgesloten vanaf de Kleine Beer/Bevrijdingslaan tot aan het verzorgingshuis ’t Boveneind.

Vragen

Als u vragen heeft over de werkzaamheden of de bereikbaarheid, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van KWS Infra: de heer Raymond van Langevelde, telefoonnummer 06 – 50949125 of via e-mail rvanlangevelde@kws.nl.

Reconstructie Gortstraat

Op maandag 20 maart start aannemer Hoornstra Infrabouw met de reconstructie van de Gortstraat. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot medio juni 2017.

Op maandag 13 maart is er van 19.30 tot 20.30 uur een inloopavond over de werkzaamheden in buurthuis ’t Turfke aan de Zonnebloemstraat 1.  

De werkzaamheden worden in vier fases uitgevoerd en omvatten het gedeelte Gortstraat tussen de Zandstraat en de Ds. van Schuppenstraat en het gedeelte van de Rozenstraat tussen de Gortstraat en de Davidsstraat. 

De Gortstraat is gedurende de werkzaamheden niet bereikbaar voor doorgaand verkeer, maar wel steeds gedeeltelijk bereikbaar voor aanwonenden en bezoekers.

Vragen

Als u nog vragen heeft over de werkzaamheden of de bereikbaarheid, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Hoornstra Infrabouw: de heer Sander Rutjes, telefoonnummer 06 – 490 200 26 of via e-mail sander@hoornstra-infrabouw.nl.

Voor overige vragen, opmerkingen en/of suggesties, kunt u contact opnemen met onze toezichthouder, de heer Wim van Beek, telefoonnummer (0318) 538 538 of via e-mail wim.van.beek@veenendaal.nl. 

Werkzaamheden Reconstructie Engelenburg-Zuid

Hoornstra Infrabouw gaat starten met de werkzaamheden “Reconstructie Engelenburg-Zuid”. De werkzaamheden bestaan uit het uitbreiden van de bestaande (gemengde) riolering in de wijk met een nieuw HWA-rioolstelsel zodat er een gescheiden stelsel ontstaat. Samen met de riolerings-werkzaamheden worden de straten herontwikkeld en voorzien van nieuwe verhardingsmaterialen. Het gehele project is opgesplitst in 4 fasen. Vooruitlopend op de start van onze werkzaamheden gaat Vitens de waterleiding vervangen.

Planning van de werkzaamheden per fase

  • Fase 1: januari tot mei 2016
  • Fase 2:vanaf mei 2016
  • Fase 3 + Fase 4: periode 2016 tot 2017

Afstemming werkzaamheden met ondernemers

Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is er voor aanvang contact tussen instellingen, ondernemers, andere belanghebbenden en de aannemer. Tijdens dit contact wordt besproken hoe de bedrijvigheid van deze partijen in combinatie met de werkzaamheden van de aannemer het beste tot z’n recht kan komen. Hoornstra infrabouw heeft een omgevingsmanager aangesteld om dit in goede banen te leiden.

Informatiepunt

Voor dit project is een informatiepunt ingericht op de hoek van De Grote Pekken/kruising De Tinneweide. Op donderdag kunt u hier wekelijks tussen 16.00 en 17.00 uur en twee wekelijks op de (even weken) ’s-avonds tussen 19.00 en 20.00 uur met vragen over de werkzaamheden terecht.
Tijdens kantooruren kunt u ook altijd bellen met vragen over de werkzaamheden naar de volgende personen:

Dhr. van Kruijsbergen, omgevingsmanager Hoornstra Infrabouw (06-10942505), Dhr. Beunk, projectleider Hoornstra Infrabouw (06-10941406), Dhr. Rutjes, uitvoerder Hoornstra Infrabouw (06-49020026). U kunt vragen en opmerkingen ook altijd e-mailen naar  engelenburgzuid@hoornstra-infrabouw.nl

Reconstructie Patrimoniumlaan

Op 27 en 28 februari en 1 maart zijn bomen gekapt aan de Patrimoniumlaan tussen de Kerkewijk en de Frans Halslaan. Halverwege 2017 start de herinrichting van de Patrimoniumlaan. Dan worden nieuwe bomen en struiken terug gepoot.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Rik Ankone, afdeling Wijk- en Stadsbeheer, telefoonnummer (0318) 538 538 en mail rik.ankone@veenendaal.nl. 

Omleidingsroutes vanwege werkzaamheden

Vaak leiden werkzaamheden in Veenendaal tot omleidingsroutes. Op de overzichtskaart vindt u alle werkzaamheden en de alternatieve routes.

 

Melding overlast

Ondervindt u overlast van de werkzaamheden in uw buurt, neem dan contact op met de opzichter van de gemeente.

(0318) 538 538

Van A naar Beter

Op van A naarBeter.nl vindt u informatie over wegwerkzaamheden aan rijkswegen, verkeershinder en voordelige reisalternatieven.