Werkzaamheden in Veenendaal

Op dit moment wordt op verschillende plaatsen in Veenendaal aan de weg gewerkt. Wilt u weten hoe u om moet rijden? Bekijk de ingestelde routes .

Herinrichting Vendelseweg

Op maandag 21 augustus start aannemer Heijmans Wegen met de herinrichting van de Vendelseweg. Naar verwachting duren deze werkzaamheden uiterlijk tot half november 2017.

De werkzaamheden

Op hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • De bestaande verhardingen (bestrating, fundering) worden volledig vervangen; 
 • Het wegprofiel en de inrichting wordt gewijzigd;
 • De afwatering wordt verbeterd d.m.v. het aanleggen van een extra hemelwaterriool.

Fasering

De werkzaamheden worden in vijf fases uitgevoerd. De fases zijn op hun beurt in maximaal 70 meter opgedeeld.

 • Fase 1 omvat het gedeelte Nieuweweg/Willem de Zwijgerstraat en Vendelseweg 9.
 • Fase 2 omvat het gedeelte Vendelseweg 9 en Vendelseweg 35.
 • Fase 3 omvat het gedeelte Vendelseweg 35/39 en voet/fiets doorsteek/parkeerplaatsen Nieuweweg tussen huisnummer 71 en 73.
 • Fase 4 omvat het gedeelte Vendelseweg 39/Julianastraat en Vendelseweg 43.
 • Fase 5 omvat het gedeelte Vendelseweg 43/JPC Leinweberstraat en Vendelseweg 57.

Omdat het werk gefaseerd wordt uitgevoerd blijft telkens een groot deel van de Vendelseweg bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

Bereikbaarheid en omleiding 

De Vendelseweg is tijdens de werkzaamheden telkens in de desbetreffende fase van de uitvoering niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Gedurende de fases verplaatst het werkvak zich richting de Holleweg en wegvakken die gereed zijn worden weer bereikbaar vanaf de Nieuweweg/Willem de Zwijgerstraat. 

Tijdens de uitvoering van een fase zijn de overige fases bereikbaar voor het verkeer d.m.v. puinverharding en/of rijplaten. Het gedeelte waar gewerkt wordt proberen wij zo kort mogelijk te houden zodat er zolang en zoveel mogelijk in de straat zelf kan worden geparkeerd. 

Bewoners die hun auto gedurende de werkzaamheden niet in de straat kunnen parkeren wordt verzocht tijdelijk elders in de straat/buurt een plaats te zoeken. Indien u in het bezit bent van een garage of oprit gelegen aan dit werk, dan wordt u vroegtijdig door de aannemer geïnformeerd wanneer u hier geen gebruik van kunt maken.

Doorgaand gemotoriseerd verkeer zal d.m.v. een omleiding over de Nieuweweg en Weverij worden gestuurd. Voor voetgangers en fietsers (afstappen) wordt een tijdelijke voorziening getroffen zodat zij gedurende de werkzaamheden bij de woningen en bedrijven kunnen komen.

Vragen

Heeft u verder nog vragen over de werkzaamheden of de bereikbaarheid? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Heijmans Wegen: de heer André van de Greef. Hij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06 – 537 327 24 of via e-mail op AGreef@heijmans.nl.

Voor overige vragen, opmerkingen en/of suggesties, dan kunt u contact opnemen met onze toezichthouder, de heer Henk Mulders. Hij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0318 – 538 720 of via e-mail op henk.mulders@veenendaal.nl.

Voorbereidende werkzaamheden bouw Het Stempel

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de 2e fase van Het Stempel zijn deze week al van start gegaan met de afsluiting van de loopbrug over de Grift en het voet- en fietspad op de Raadhuisstraat ter hoogte van de bouwplaats. 

Voorbereidende werkzaamheden

Deze week is gestart met het verleggen van kabels en leidingen, het voorbereidende werk op en rond het bouwterrein. Om dit mogelijk te maken worden ook verkeerskundige maatregelen getroffen. 

Vanaf maandag 28 augustus 2017 zijn er verkeersmaatregelen getroffen op de Raadhuisstraat voor het fietsverkeer en is ook de loopbrug over de Grift ter plaatse afgesloten. Over de aanvullende verkeerskundige maatregelen die verband houden met de bouwplaats inrichting leest u op een later moment informatie op deze gemeentepagina.

Aanleg onderdoorgangen spoor Voorpoort

Artist impression autotunnel Voorpoort
Artist impression fietstunnel

Aan de noordzijde van Veenendaal worden in de komende jaren twee onderdoorgangen onder de spoorbaan Utrecht-Arnhem aangelegd: één voor auto’s in het verlengde van Voorpoort en één voor langzaam verkeer in het verlengde van de Nieuweweg-Noord. De huidige spoorwegovergang tussen de Nieuweweg-Noord (N418) en de Klompersteeg komt te vervallen. De doorgaande route via de provinciale weg wordt vervangen door een doorgaande route via Voorpoort. 

De huidige spoorwegovergang in de provinciale weg tussen Veenendaal en De Klomp is nu al een knelpunt. Als de spoorbomen steeds vaker dicht gaan betekent dat oponthoud, extra belasting van de omgeving en toenemende onveiligheid. De onderdoorgangen zijn nodig om in de toekomst meer treinen over het spoor te kunnen laten rijden en tegelijk de bereikbaarheid en veiligheid te vergroten.

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie verandert het volgende:

 • De Nieuweweg-Noord (N418) wordt een gemeentelijke weg met een fietstunnel onder het spoor. De weg wordt volledig gereconstrueerd. De fietstunnel wordt tevens een voetgangersverbinding tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van het Fort.
 • Omdat de Nieuweweg-Noord niet langer de doorgaande route voor snelverkeer is, wordt Voorpoort doorgetrokken met een spooronderdoorgang voor auto’s.
 • Voorpoort krijgt ten noorden van de auto-onderdoorgang een aansluiting op de Klompersteeg-Oost. De Klompersteeg–West sluit hier vervolgens met een kruispunt op aan.
 • De Klompersteeg-West en de Buursteeg worden verbonden door een aparte brug over het nieuwe fietspad Nieuweweg-Noord heen.

Alle werkzaamheden zijn ingetekend in een technische kaart (PDF, 44.3 MB).

Planning werkzaamheden tot september

De werkzaamheden kunnen leiden tot verkeershinder en omleidingen . De betrokken bedrijven doen hun uiterste best om de hinder zo veel mogelijk te beperken. 

De planning tot de vakantieperiode ziet er als volgt uit:

Planning werkzaamheden
PeriodeWerkzaamheden
17 tot 21 juli 2017Bomen langs de Klompersteeg worden gekapt. Hiervoor zijn de benodigde vergunningen aangevraagd. De bomen worden zo veel mogelijk herplant als het werk klaar is. Hiervoor wordt een groenplan opgesteld.
Juli en augustus 2017Veldwerk om te checken op het risico van niet-gesprongen explosieven.
Augustus 2017Voorbereidende werkzaamheden weggedeelten
Oktober en november 2017Verleggen leiding van Defensie. 

Afronding werkzaamheden

Naar verwachting zijn onderdoorgangen en reconstructies eind 2019 gereed voor gebruik.

Samenwerkende partijen

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Ede, Renswoude en Veenendaal en komt mede voort uit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van de rijksoverheid. Namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu speelt ProRail een belangrijke rol in de voorbereiding en uitvoering van het project.

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden

Wij houden u op de hoogte via deze webpagina, de gemeentepagina in de Rijnpost, Twitter en de Facebook

Er zal ook regelmatig een online nieuwsbrief verschijnen. U kunt zich hiervoor direct aanmelden .

Verslag informatieavond 15 juni 2017

De inloopavond op 15 juni werd goed bezocht door zo’n 60 belangstellenden. Bij verschillende tafels werd uitgebreid doorgesproken over de verschillende onderdelen van het totale project Op de belangrijkste vragen die zijn gesteld, is een antwoord geformuleerd. In het overzicht vindt u vragen en antwoorden. (PDF, 55 KB)

Vragen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Antoinette Kooistra via telefoonnummer (0318) 538 538 of via mail antoinette.kooistra@veenendaal.nl.

Bouw complex 12/13 Brouwerspoort

Eind juni start de bouw van het volgende complex. Deze bouwplaats bevindt zich tussen Tricotage en het Sajet, grenzend enerzijds aan de Wolweg en anderzijds aan winkelcentrum De Passage. Voorafgaand aan de feestelijke start van de bouw wordt half juni de bouwplaats al ingericht.

Omleiding fietsverkeer

Vanwege de beperkte ruimte rond het bouwterrein wordt de ruimte richting De Passage ingericht voor de bevoorrading van de bouwplaats. Hier worden ook de afvalcontainers, bouwketen en de busjes van de bouw (met daarin het benodigde gereedschap), enz. opgesteld. Hierdoor blijft er tussen bouwplaats en De Passage alleen ruimte voor een voetpad. Fietsers worden omgeleid via de Wolweg.

De bouw van start in de tweede helft van juni 2017. De oplevering is voorzien medio 2018.

Vragen

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met de toezichthouder op het werk, de heer Wim van Beek. Hij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0318) 538 538 of via e-mail wim.van.beek@veenendaal.nl.

Reconstructie Prins Bernhardlaan Veenendaal

Tot december 2017 werkt KWS Infra in opdracht van de gemeente aan de reconstructie van de Prins Bernhardlaan. Het werk bestaat uit de aanleg van een nieuwe rotonde op het kruispunt van de Kleine Beer en de Bevrijdingslaan, het vervangen van de hoofdriolering en het vervangen en opnieuw inrichten van de Prins Bernardlaan tot aan verzorgingshuis ’t Boveneind.

Fasering en bereikbaarheid

De werkzaamheden worden in 3 hoofdfases uitgevoerd, die weer worden onderverdeeld in sub fases.

 1. Tot 21 juli: is de Prins Bernhardlaan afgesloten voor doorgaand autoverkeer vanaf het Zwaaiplein tot aan de Schoolstraat. De winkels aan de Prins Bernhardlaan blijven gedurende de werkzaamheden te voet bereikbaar via de trottoirs. Parkeren blijft mogelijk in de Schoolstraat en op het parkeerterrein nabij het Zwaaiplein, waar de helft van de parkeerplaatsen beschikbaar blijven.
 2. Vanaf 14 augustus tot half september: is de prins Bernhardlaan vanaf de Schoolstraat tot aan de Kleine Beer/Bevrijdingslaan afgesloten
 3. Vanaf half september tot eind oktober: is de Prins Bernhardlaan afgesloten vanaf de Kleine Beer/Bevrijdingslaan tot aan het verzorgingshuis ’t Boveneind.

Vragen

Als u vragen heeft over de werkzaamheden of de bereikbaarheid, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van KWS Infra: de heer Raymond van Langevelde, telefoonnummer 06 – 50949125 of via e-mail rvanlangevelde@kws.nl.

Werkzaamheden Reconstructie Engelenburg-Zuid

Hoornstra Infrabouw gaat starten met de werkzaamheden “Reconstructie Engelenburg-Zuid”. De werkzaamheden bestaan uit het uitbreiden van de bestaande (gemengde) riolering in de wijk met een nieuw HWA-rioolstelsel zodat er een gescheiden stelsel ontstaat. Samen met de riolerings-werkzaamheden worden de straten herontwikkeld en voorzien van nieuwe verhardingsmaterialen. Het gehele project is opgesplitst in 4 fasen. Vooruitlopend op de start van onze werkzaamheden gaat Vitens de waterleiding vervangen.

Planning van de werkzaamheden per fase

 • Fase 1: januari tot mei 2016
 • Fase 2:vanaf mei 2016
 • Fase 3 + Fase 4: periode 2016 tot 2017

Afstemming werkzaamheden met ondernemers

Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is er voor aanvang contact tussen instellingen, ondernemers, andere belanghebbenden en de aannemer. Tijdens dit contact wordt besproken hoe de bedrijvigheid van deze partijen in combinatie met de werkzaamheden van de aannemer het beste tot z’n recht kan komen. Hoornstra infrabouw heeft een omgevingsmanager aangesteld om dit in goede banen te leiden.

Informatiepunt

Voor dit project is een informatiepunt ingericht op de hoek van De Grote Pekken/kruising De Tinneweide. Op donderdag kunt u hier wekelijks tussen 16.00 en 17.00 uur en twee wekelijks op de (even weken) ’s-avonds tussen 19.00 en 20.00 uur met vragen over de werkzaamheden terecht.
Tijdens kantooruren kunt u ook altijd bellen met vragen over de werkzaamheden naar de volgende personen:

Dhr. van Kruijsbergen, omgevingsmanager Hoornstra Infrabouw (06-10942505), Dhr. Beunk, projectleider Hoornstra Infrabouw (06-10941406), Dhr. Rutjes, uitvoerder Hoornstra Infrabouw (06-49020026). U kunt vragen en opmerkingen ook altijd e-mailen naar  engelenburgzuid@hoornstra-infrabouw.nl

Tevreden over de website?

Heeft u de informatie die u zocht makkelijk kunnen vinden en was het begrijpelijk? Wilt u ons dan helpen door uw stem uit te brengen voor de verkiezing ‘website van het jaar’? 

Omleidingsroutes vanwege werkzaamheden

Vaak leiden werkzaamheden in Veenendaal tot omleidingsroutes. Op de overzichtskaart vindt u alle werkzaamheden en de alternatieve routes.

 

Melding overlast

Ondervindt u overlast van de werkzaamheden in uw buurt, neem dan contact op met de opzichter van de gemeente.

(0318) 538 538

Van A naar Beter

Op van A naarBeter.nl vindt u informatie over wegwerkzaamheden aan rijkswegen, verkeershinder en voordelige reisalternatieven.