Onderdoorgangen spoor Voorpoort

Aan de noordzijde van Veenendaal worden in de komende jaren twee onderdoorgangen onder de spoorbaan Utrecht-Arnhem aangelegd: één voor auto’s in het verlengde van Voorpoort en één voor langzaam verkeer in het verlengde van de Nieuweweg-Noord. 

De huidige spoorwegovergang tussen de Nieuweweg-Noord (N418) en de Klompersteeg komt te vervallen. De doorgaande route via de provinciale weg wordt vervangen door een doorgaande route via Voorpoort. De huidige spoorwegovergang in de provinciale weg tussen Veenendaal en De Klomp is nu al een knelpunt. Als de spoorbomen steeds vaker dicht gaan betekent dat oponthoud, extra belasting van de omgeving en toenemende onveiligheid. De onderdoorgangen zijn nodig om in de toekomst meer treinen over het spoor te kunnen laten rijden en tegelijk de bereikbaarheid en veiligheid te vergroten.

Artist impression autotunnel Voorpoort
Artist impression fietstunnel

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie verandert het volgende:

  • De Nieuweweg-Noord (N418) wordt een gemeentelijke weg met een fietstunnel onder het spoor. De weg wordt volledig gereconstrueerd. De fietstunnel wordt tevens een voetgangersverbinding tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van het Fort.
  • Omdat de Nieuweweg-Noord niet langer de doorgaande route voor snelverkeer is, wordt Voorpoort doorgetrokken met een spooronderdoorgang voor auto’s.
  • Voorpoort krijgt ten noorden van de auto-onderdoorgang een aansluiting op de Klompersteeg-Oost. De Klompersteeg–West sluit hier vervolgens met een kruispunt op aan.
  • De Klompersteeg-West en de Buursteeg worden verbonden door een aparte brug over het nieuwe fietspad Nieuweweg-Noord heen.

Alle werkzaamheden zijn ingetekend in een technische kaart (PDF, 44.3 MB).

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden kunnen leiden tot verkeershinder en omleidingen . De betrokken bedrijven doen hun uiterste best om de hinder zo veel mogelijk te beperken. 

De planning ziet er als volgt uit:

Planning
Periode werkzaamheden
Oktober 2017 Start verleggen verbindingsweg tussen Buurtsteeg en Onderweg
Oktober / november 2017 Start aanleg riolering bij Voorpoort en aanleg fundering toekomstige weg
11 oktober en 8 november Ontwerpsessies Nieuweweg Noord
Voorjaar 2018 Verleggen leiding van Defensie

De bouwborden voor de aanleg van de spooronderdoorgangen Voorpoort en Nieuweweg Noord zijn geplaatst. De borden staan op de locaties waar, in de eerste helft van 2018, de bouwwerkzaamheden van start zullen gaan;  één bij de spoorovergang bij de Nieuweweg Noord en één bij Voorpoort. 

Afronding werkzaamheden

Naar verwachting zijn onderdoorgangen en reconstructies eind 2019 gereed voor gebruik.

Samenwerkende partijen

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Ede, Renswoude en Veenendaal en komt mede voort uit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van de rijksoverheid. Namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu speelt ProRail een belangrijke rol in de voorbereiding en uitvoering van het project.

Verslag informatieavond 15 juni 2017

De inloopavond op 15 juni werd goed bezocht door zo’n 60 belangstellenden. Bij verschillende tafels werd uitgebreid doorgesproken over de verschillende onderdelen van het totale project Op de belangrijkste vragen die zijn gesteld, is een antwoord geformuleerd. In het overzicht vindt u vragen en antwoorden. (PDF, 55 KB)

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden

Wij houden u op de hoogte via deze webpagina, de gemeentepagina in de Rijnpost, Twitter en de Facebook

Er zal ook regelmatig een online nieuwsbrief verschijnen. 

Vragen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Antoinette Kooistra.