Over de site

Dit is de officiële website van de gemeente Veenendaal. De gemeente Veenendaal is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.

Heeft u suggesties voor verbeteringen? Opmerkingen? Ziet u informatie die niet correct is? Reageer via communicatie@veenendaal.nl. Wij pakken uw bericht direct op en laten u weten wat we doen met uw suggesties.

Op de pagina's van Veenendaal.nl staan ook links naar andere (niet-commerciële) instellingen en organisaties. De gemeente Veenendaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Privacystatement

De gemeente Veenendaal verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken om u van dienst te kunnen zijn. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens, zodat uw privacy geborgd is. Via de website en onze online formulieren verwerken wij onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 

Doel verzamelen gegevens

De gemeente verzamelt en gebruikt veel persoonsgegevens. Ze hebben deze gegevens onder meer nodig om hun taken uit te voeren. De gemeente zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen met een beperking ondersteuning krijgen, zoals een rolstoel of huishoudelijke hulp. Hiervoor heeft de gemeente gegevens van deze personen nodig.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar is naar een persoon. Die gegevens worden verwerkt, wanneer ze bijvoorbeeld verzameld, geordend, opgeslagen of geraadpleegd worden. De gemeente Veenendaal bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is. Als er in de wet een bewaartermijn staat, dan houden we ons daaraan.

De gemeente Veenendaal gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Iedereen die werkzaam is bij de gemeente Veenendaal heeft een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt de toegang tot persoonsgegevens alleen verstrekt aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn om hun werk uit te kunnen voeren. Ook verwerkt de gemeente Veenendaal niet meer gegevens dan noodzakelijk. De gemeente Veenendaal neemt passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen. 

Delen met derden

De gemeente verstrekt uw gegevens niet aan derden. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Veenendaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Privacyrechten

U heeft privacyrechten, zoals het recht op inzage, recht op correctie, recht op verwijdering en het recht op beperking van de verwerking. Wilt u gebruik maken van deze rechten? U kunt online een verzoek indienen bij de gemeente. U heeft deze rechten alleen over gegevens die over uzelf gaan.

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Vragen of opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen heeft over de borging van uw privacy en het verwerken van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming, Femke Hendrikx via FG@veenendaal.nl.

Onderzoek gebruik website

De gemeente Veenendaal gebruikt Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van onze bezoekers. Hiervoor bewaart de browser een klein tekstbestand, een zogenaamd cookie.

Een cookie is een klein bestand met een (uniek) nummer. Het wordt op uw computer geplaatst als u onze site bezoekt.

In een cookie worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • het adres van uw internetprovider;
 • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
 • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
 • welke pagina's u hebt bezocht.

Een cookie slaat geen persoonsgegevens op en kan niet worden gebruikt om u op websites van anderen te volgen.

Om uw privacy te garanderen heeft de gemeente Veenendaal een aantal maatregelen genomen om uw privacy te beschermen.

Bezwaar tegen gebruik van cookies

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Als u geen cookies accepteert, kunt u bepaalde producten niet via onze website betalen.

Meer informatie over cookies en het uitschakelen hiervan vindt u op de website van de waarschuwingsdienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie .

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 2 mei 2017.

Gemeente Veenendaal wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

 1. https://www.veenendaal.nl (hoofdwebsite)
 2. https://gemeenteraad.veenendaal.nl
 3. https://gemeentearchief.veenendaal.nl
 4. https://www.brouwerspoort.nl
 5. https://www.nieuweenergieveenendaal.nl/
 6. https://www.voorpoort.nl/
 7. https://loket.veenendaal.nl

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Niet toegankelijke onderdelen

De volgende onderdelen van de website voldoen nog niet aan de toegankelijkheidseisen:

De gemeente voert gesprekken met de leveranciers om ervoor te zorgen dat ook deze onderdelen binnen twee jaar voldoen aan de richtlijnen.

Ook de websites van partijen waaraan de gemeente werkzaamheden heeft uitbesteed voldoen nog niet aan de webrichtlijnen. Het gaat om de websites van ACV , P1 en Bureau Minimaregelingen .

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via communicatie@veenendaal.nl of (0318) 538 538.

Responsible disclosure

Bij de Gemeente Veenendaal vinden wij de veiligheid van onze IT-systemen belangrijk. Ondanks onze zorg voor beveiliging kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek in één van onze IT-systemen zit.

Als u zo’n zwakke plek heeft gevonden, wilt u ons daarvan dan zo snel mogelijk op de hoogte stellen? Wij kunnen dan maatregelen nemen om de zwakke plekken in de beveiliging te herstellen. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.

Wat moet u doen als u een zwakke plek ontdekt?

Stuur uw bevindingen in een e-mail aan beveiligingsincident@veenendaal.nl. Geef in uw e-mail voldoende informatie om het probleem te kunnen reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij ingewikkelde kwetsbaarheden kan meer nodig zijn. 

Het kan zijn dat wij contact met u opnemen, als voor ons niet goed duidelijk is wat de kwetsbaarheid precies betreft. 

Maak geen misbruik van het lek

Wij vragen u het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen. Wilt u het probleem niet met anderen delen? Ook vragen wij u alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen door de zwakke plek direct te wissen nadat het probleem is opgelost.

Oude informatie via het webarchief

Bent u op zoek naar informatie die op de website heeft gestaan, gebruik dan ons webarchief . De formulieren werken niet vanuit het webarchief.

Wilt u in het archief zoeken, dan kan dat op twee manieren:

 • via de kalender in de grijze balk links; u kunt terug tot 21 december 2012.
 • via de zoekfunctie in de grijze balk kunt u zoeken op een trefwoord. U krijgt dan een overzicht van de pagina’s waarop dat trefwoord heeft gestaan. Achter ieder zoekresultaat staat een klein kalendertje. Wanneer u daarop klikt, ziet u op welke dag deze pagina op de website is geplaatst en eventueel is gewijzigd.