Leerlingenvervoer aanvragen

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind mogelijk leerlingenvervoer. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. De gemeente bekijkt eerst of uw kind met begeleiding naar school kan of dit kan leren. Als laatste mogelijkheid kan uw kind met aangepast groepsvervoer (taxibusje) naar school.

Leerlingenvervoer aanvragen

Bij het invullen heeft u DigiD nodig.

Welke bijlagen moet u bij het formulier voegen?

 • Een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3 of 4).
 • Een kopie van het Zorgarrangement voor een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 1 en 2).
 • Inkomensverklaring(en) 2016 van u en uw eventuele partner Deze kunt u downloaden via de Belastingdienst of opvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543.
 • Een vervoersadvies van de school bij aangepast vervoer. Dit vervoersadvies kunt u opvragen bij de school van uw kind.

Wanneer kunt u vergoeding aanvragen?

U kunt een vergoeding leerlingenvervoer aanvragen als de afstand van uw huis groter is dan:

 • 6 kilometer naar een basisschool (BO)
 • 4 kilometer naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO)
 • 4 kilometer naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (SO) en (VSO)
 • 2 kilometer naar een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen

Zit uw kind op het reguliere voortgezet onderwijs? Dan krijgt u alleen een vergoeding als uw kind een beperking heeft, waardoor het kind met aangepast vervoer naar school moet worden gebracht. We bekijken eerst of uw kind zelf of met begeleiding kan reizen.

Hoe bepaalt de gemeente de vergoeding?

De gemeente beoordeelt of u een vergoeding krijgt en of aangepast groepsvervoer nodig is.

 1. Wij kijken altijd eerst of uw kind zelfstandig kan reizen met de fiets of met het openbaar vervoer. En of ouders/verzorgers hun kind kunnen begeleiden of zelf naar school brengen.
 2. Kan uw kind nog niet zelfstandig reizen, maar kan het dit wel leren? Dan moet u ervoor zorgen dat uw kind dit leert. De gemeente kan u daarbij helpen. Voor de vervoerskosten die u maakt, krijgt u een vergoeding.
 3. Heeft uw kind een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap en kan het daardoor niet zelfstandig naar school? Dan komt uw kind mogelijk in aanmerking voor aangepast groepsvervoer. Soms laten wij een onafhankelijke arts bekijken of uw kind toch gebruik kan maken van het openbaar vervoer (al dan niet met een begeleider).

Een vergoeding voor het leerlingenvervoer is alleen voor vervoer van huis naar school en van school naar huis. Het aangepast groepsvervoer vervoert de leerlingen alleen volgens de schooltijden die vermeld zijn in de schoolgids.

Eigen bijdrage schooljaar 2018-2019

De gemeente berekent een eigen bijdrage als:

 • de leerling naar een basisschool of speciaal basisonderwijs gaat;
 • uw verzamelinkomen over 2016 hoger is dan €26.100,-.

In de beschikking leest u hoe u de eigen bijdrage betaalt.

Wettelijke eigen bijdrage
Soort school Eigen bijdrage
naar speciaal basisonderwijs €372,61
naar basisonderwijs €611,78

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets, bijvoorbeeld uw adres, bankrekeningnummer of gaat uw kind stage lopen? Of wilt u het vervoer van uw kind stopzetten bij een verhuizing of na het eindexamen? Geef dit door via het wijzigingsformulier. Voor het invullen heeft u DigiD nodig.