Regelingen voor minima

Voor inwoners van Veenendaal, Rhenen en Renswoude hebben we tegemoetkomingen als u van een laag inkomen moet rondkomen. Vraag online een regeling aan via Bureau Minimaregelingen.

Geld-Terug-Regelingen

Via de geld-terug-regeling komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding van kosten voor sport, recreatie en culturele activiteiten. U ontvangt € 100,00 per gezinslid. Vraag online de geld-terug-regeling aan .

Hoe betaalt de gemeente de geld-terug-regelingen uit

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Dit duurt maximaal acht weken. U krijgt schriftelijk bericht als u aanspraak kunt maken op deze regeling. Vervolgens kunt u alle gemaakte kosten declareren via het papieren declaratieformulier dat u ontvangt bij de beschikking. De gemeente betaalt u de kosten terug tot het maximum budget dat u voor uw gezin heeft.

Als de kosten die u heeft gemaakt, niet vergoed worden volgens de geld-terug-regeling krijgt u hierover schriftelijk bericht.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor de regelingen

In de volgende situaties kunt u geen aanspraak maken op de geld-terug-regelingen van de gemeente:

 • Als u studeert met studiefinanciering of een tegemoetkoming
 • Als u gedetineerd bent
 • Als u niet in Veenendaal geregistreerd bent als inwoner
 • Als u een inkomen heeft dat hoger is dan 110% van de geldende bijstandsnormen
 • Als u meer vermogen heeft dan € 5.850,00 voor een alleenstaande of € 11.700,00 voor samenwonenden.

Voor welke kosten geldt de geld-terug-regeling

De regeling is onder meer bedoeld voor:

 • Bezoek bioscoop, schouwburg en evenementen zoals concerten met bijkomende kosten
 • Museumjaarkaart/CJP
 • Bus en treinkaartjes
 • Cursussen
 • Kerktelefoon/kerkradio
 • Kindervakantieweek, schooluitjes
 • Lidmaatschap van verenigingen en bibliotheek/speel-o-theek
 • Verlengen identiteitsbewijs en rijbewijs en pasfoto’s daarvoor
 • Schriftelijke cursussen

Geld-terug-extra-regeling

De Geld-Terug-Regeling-Extra is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Dit is een extra regeling voor uw kind naast de Geld-Terug-Regeling en het Kindpakket. De Geld-Terug-Regeling-Extra is € 140 per kind. Kijk eerst of uw kinderen gebruik kunnen maken van het Kindpakket Veenendaal. U kunt de Geld-Terug-Regeling-Extra via Bureau Minimaregelingen .

Overzicht van activiteiten die vergoed worden:

 • Cursussen kunstzinnige vorming
 • Kosten van zwembadbezoek
 • Lidmaatschap hobbyvereniging
 • Lidmaatschap scouting
 • Lidmaatschap sportverenigingen
 • Kosten voor kleding en noodzakelijke sportattributen (Sportkleding wordt alleen vergoed in combinatie met het lidmaatschap van een sportvereniging)
 • Lidmaatschap toneel- dans- muziek- of zangvereniging
 • Schoolreisjes, schoolkampen en schoolexcursies
 • Ouderbijdrage aan het schoolfonds
 • Kosten huiswerkbegeleiding

Kindpakketten

Een kindpakket is een verzameling van regelingen waardoor kinderen die thuis weinig geld hebben ook gewoon mee kunnen doen. Vraag de regelingen aan.

Bijzondere bijstand

Staat u onverwacht voor bijzondere kosten en hebt u daarvoor geen geld opzij kunnen zetten? En, is het onmogelijk de kosten ergens anders vergoed te krijgen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen van de gemeente Veenendaal.

 • Ontvangt u geen bijstandsuitkering van de gemeente Veenendaal, Rhenen of Renswoude? Vraag het formulier dan telefonisch op bij de afdeling Economie en Werk van de gemeente.
 • Heeft u een bijstandsuitkering? Neem dan contact op met uw inkomensmedewerker.

De gemeente Veenendaal beoordeelt uw aanvraag op de volgende onderdelen:

 • Zijn de kosten om medische of sociale redenen noodzakelijk?
 • Kunt u de kosten (geheel) zelf betalen?
 • Is er een andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?
 • Is uw inkomen hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm? Meestal moet u dan een deel van de kosten zelf betalen.
 • Heeft u vermogen, zoals spaargeld of een eigen huis. Meestal moet u een deel van de kosten zelf betalen als u vermogen hebt.

Individuele inkomenstoeslag

Bent u 21 jaar of ouder en hebt u 3 jaar onafgebroken een inkomen tot 105% van de bijstandsnorm? Dan hebt u mogelijk recht op de individuele inkomenstoeslag. Dit is een extra uitkering die u één keer per twaalf maanden kunt aanvragen.

Er zijn uitzonderingen:

 • Als u onderwijs volgt via een instelling die door het ministerie van Onderwijs wordt betaald;
 • Als u studiefinanciering krijgt;
 • Als u zich niet heeft gehouden aan de sollicitatieverplichtingen

Inwoners van de gemeentes Veenendaal, Rhenen en Renswoude kunnen een aanvraagformulier opvragen bij de afdeling Economie en Werk van de gemeente Veenendaal. 

Bedragen per situatie
HuishoudenBedrag
Alleenstaand€ 362,00
Alleenstaande ouder€ 465,00
Echtpaar€ 517,00
Per inwonend kind 0 tot 18 jaar€ 104,00

 

 

 

Regeling meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Bij bureau Minimaregelingen kunt u via het online aanvraagformulier een bijdrage van € 200,00 aanvragen voor deze extra kosten. Om in aanmerking te komen voor deze regeling heeft u een inkomen tot maximaal 110% van de bijstandsnorm. Verder moet u voldoen aan minimaal één van de volgende voorwaarden:

 • een geldige Wmo-indicatie, WLZ-indicatie of CIZ-indicatie;
 • een gehandicaptenparkeerkaart;
 • een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, IVA, WGA, WAZ of WAJONG-uitkering);
 • een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ met ontheffing van de sollicitatie op basis van medische gronden;
 • u heeft het volledig wettelijk eigen risico voor uw zorgverzekering betaald;
 • u heeft de GarantVerzorgd 3 zorgverzekering van Menzis.

Gedeeltelijke teruggave kosten schoonmaakondersteuning

Heeft u een inkomen tot 130% van de bijstandsniveau dan komt u mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) teruggave via de regeling compensatie klanttarief schoonmaakondersteuning. U kunt de vergoeding aanvragen via Bureau Minimaregelingen .

Bereken uw recht

Via www.berekenuwrecht.nl kunt u berekenen of u recht hebt op landelijke regelingen als kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en heffingskortingen. 
 
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor lokale regelingen? Gebruik dan Bereken uw recht Veenendaal. 

Vragen over minimaregelingen

Heeft u nog vragen over de minimaregelingen? Op de website staat veel informatie. U kunt ook bellen.

(033) 30 35 460

maandag tot en met vrijdag
9.00 - 12.00 uur
13.00 - 15.00 uur

Bijstandsuitkering aanvragen

Zoekt u werk en hebt u tijdelijke inkomensondersteuning nodig? Vraag dan een uitkering aan bij de gemeente.