Strategische visie en financiële documenten

Hoe ziet Veenendaal eruit in 2040? Hoe staat Veenendaal er financieel voor? Hoe zit dat de komende jaren? Hoe komt de gemeente aan inkomsten? Naar welke plannen en doelen gaat het geld? In de strategische visie, kadernota, begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken vindt u het antwoord en kunt u de financiële stand van zaken van de gemeente volgen.

Strategische visie 2040

In 2017 heeft het gemeentebestuur de Strategische Visie Veenendaal 2040 vastgesteld. Veenendaal 2040 is het richtinggevende document voor iedereen die bijdraagt aan de ontwikkeling van de Veenendaalse samenleving. Een visie is geen stappenplan, maar een inspirerend verhaal. Met het verhaal van de visie geven inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid aan waarvoor zij gáán en waarvoor zij stáán. Zo wordt toekomstig gemeentelijk beleid gebaseerd op deze visie.

Kadernota

In de kadernota bepaalt de gemeenteraad de plannen en doelen voor de komende 3 jaar en ook hoeveel geld de gemeente daaraan uitgeeft. De raad stelt de Kadernota jaarlijks in juli vast.

Bij de behandeling van de kadernota kan de raad plannen aanvullen en nieuwe ideeen toevoegen (moties en amendementen). Daarmee verandert de raad bijvoorbeeld bepaalde keuzes of geeft de raad het college van B&W bijvoorbeeld opdracht iets verder uit te zoeken.

Programmabegroting

Ieder jaar voor 15 november stelt de raad de programmabegroting vast voor het jaar erna. In de programmabegroting staat wat we doen in een jaar en hoe we het betalen.

De begroting bestaat uit twaalf begrotingsprogramma’s die de raad heeft vastgesteld. Per programma worden de verwachte (nieuwe) ontwikkelingen vermeld. Ook worden de lasten en baten per programma weergegeven. Naast de programma’s staan in de begroting nog een aantal andere onderwerpen, zoals de paragraaf Grondbeleid.

Bestuursrapportage

De raad stelt jaarlijks in september of oktober een bestuursrapportage vast. In deze rapportage staat of de uitgaven en inkomsten van de gemeente op schema liggen en of er verschillen zijn met de begroting. De bestuursrapportage heeft dezelfde opbouw als de begroting.

Jaarstukken

In april stellen we de jaarrekening op. Hiermee sluit de gemeente het (vorige) jaar definitief af. Hoeveel geld is er dat jaar binnengekomen en wat is er uitgegeven? Wat zijn de schulden en de bezittingen? De jaarrekening is een verantwoording naar de inwoners over de financiële positie van de gemeente. De raad moet de jaarrekening jaarlijks vóór 15 juli vaststellen en aan de provincie aanleveren.