Vacature leden voor de Raad van Toezicht Rembrandt College

Het Rembrandt College is de openbare school voor voortgezet onderwijs in Veenendaal. De school is een cultuurprofielschool. Op 1 januari 2021 is de gemeente Veenendaal voornemens haar schoolbestuurlijke taken over te dragen aan een nieuwe stichting voor openbaar voortgezet onderwijs.

In december 2020 neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de bestuurlijke overdracht. Dan zullen ook de leden van de raad van toezicht (RvT) worden benoemd. De rector-bestuurder is het bevoegd gezag van het Rembrandt College; de raad van toezicht houdt intern toezicht op het beleid van de rector-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht oefent zijn taak uit met inachtneming van de vigerende governance-codes. Deze codes zijn vastgelegd in het reglement van de raad van toezicht.

Het Rembrandt College heeft behoefte aan een raad van toezicht met leden die kennis en ervaring hebben op het gebied van onderwijs en identiteit, human resource management, financiën en ondernemerschap alsmede juridische en bestuurlijke kennis en ervaring om op strategisch niveau mee te denken in de volgende fase van ontwikkeling van de school. Hierbij geldt dat u als toezichthouder affiniteit heeft met de organisatie, hart heeft voor de sector en aandacht heeft voor het belang van de leerlingen en alle andere betrokkenen.

We zoeken kandidaten die passen bij de cultuur van het Rembrandt College. De school maakt zich sterk voor gelijke kansen voor al onze leerlingen. Iedereen is welkom, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Binnen uw rol als toezichthouder denkt u (school)breed mee over de ontwikkelingen in en van de school en u snapt, vanuit uw rol als toezichthouder, de frictie die kan ontstaan tussen de risicogedachte enerzijds (fouten voorkomen) en het belang om het onderwijs centraal te stellen en de professional hiervoor de ruimte te bieden anderzijds.

U volgt kritisch of de stichting met haar informele, professionele, kritische en oplossingsgerichte stijl in staat is de afgesproken prestaties en resultaten te leveren. In de profielschets (pdf, 86 KB) staat wat van u wordt verwacht als lid van de raad van toezicht. Daarin staat ook de rol van de (vice)voorzitter omschreven.

De leden van de raad van toezicht zijn vrijwilligers en ontvangen een vacatievergoeding.

Procedure

De selectiegesprekken vinden plaats op:
Eerste ronde: week 40 (28 september–2 oktober 2020).
Tweede ronde: week 41 (5-9 oktober 2020).

Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw brief en curriculum vitae kunt u tot en met 21 september bij voorkeur per e-mail richten aan het college van burgemeester en wethouders via werken@veenendaal.nl of sturen naar gemeente Veenendaal, t.a.v. afdeling P&O, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal.

Voor aanvullende informatie of vragen kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen met mw. Marja Vogels: marja.vogels@veenendaal.nl, (0318) 538 525.

Naar het overzicht