Leden en voorzitters voor de bezwaarschriftencommissies

In verband met het bereiken van eind van de zittingstermijn is de gemeente Veenendaal is op zoek naar:

Leden en voorzitters voor de bezwaarschriftencommissies. Dit geldt voor zowel de algemene bezwaarschriftencommissie als de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid.

De samenstelling van de commissies

De gemeente Veenendaal kent onafhankelijke bezwaarschriftencommissies. Het betreft de algemene bezwaarschriftencommissie en de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid. Deze commissies geven de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad advies over te nemen besluiten op bezwaarschriften.

De bezwaarschriftcommissie sociale zekerheid is belast met de behandeling van bezwaarschriften die betrekking hebben op het sociale zekerheidsrecht, inburgering, minimabeleid, kinderopvang, WMO, schuldhulpverlening, Jeugdwet etc. Verder worden door deze commissie ook de bezwaarschriften in het kader van de sociale zekerheid behandeld van de gemeente Rhenen.

De algemene bezwaarschriftencommissie houdt zich bezig met alle andere bezwaren (met uitzondering van belastingen, WOZ, etc.) voor zover deze niet tot het terrein van de andere commissie behoren. In de praktijk gaat het onder meer om bezwaren op het gebied van ruimtelijke ordening, openbare orde en handhaving, woningurgenties etc. die daar worden behandeld.

De leden en voorzitters van de adviescommissies worden door het college benoemd. Een lid van de adviescommissie kan geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de gemeente Veenendaal. In het geval van de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid geldt deze eis ook ten aanzien van de gemeente Rhenen.

Hoorzittingen

 • De hoorzittingen van de algemene bezwaarschriftencommissie vinden plaats op de maandagavond vanaf 18.30 uur. De frequentie is 1 maal per 3 weken
 • De hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid vinden plaats op de maandagmiddag vanaf 15:30 uur. Ook hier een frequentie van 1 maal per 3 weken
 • De leden rouleren en vervangen elkaar indien nodig

De hoorzittingen van de algemene bezwaarschriftencommissie vinden plaats in het raadhuis van Veenendaal. De hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid zijn vooral digitaal via Teams of telefonisch, tenzij de aard van de zaak fysieke aanwezigheid vereist.

De commissies worden ondersteund door ambtelijke secretarissen.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau op bestuursrechtelijk terrein
 • Actuele kennis van en ervaring met het algemeen bestuursrecht
 • Het vermogen om alle bij een zaak betrokken belangen op te merken en af te wegen
 • Kennis van en inzicht in het functioneren van een gemeentelijke organisatie
 • Analytische, kritische, maar ook tactvolle en oplossingsgerichte instelling en het vermogen om met weerstand om te gaan
 • Voor de voorzitters geldt aanvullend dat van hen wordt verwacht;
  - De hoorzittingen te leiden
  - Een verbindende factor binnen de commissie te zijn
  - Het vermogen tot de kern van de zaak door te dringen
  - Het vermogen om bemiddelend/ sturend op te treden
 • Ten behoeve van de bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid worden personen met   kennis van de WMO en/of Jeugdwet en/of Participatiewet nadrukkelijk gevraagd te solliciteren 
 • Voor de algemene bezwaarschriftencommissie geldt dat kennis van de Omgevingswet en/of openbare orde een pré is

Vergoeding

De vergoeding bedraagt € 280,78 (voorzitter) en € 224,62 (lid) per vergadering. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt.

Inlichtingen

Voor meer informatie over deze vacature kunt u bellen met de heer R. Bekker, teamcoördinator juridische zaken telefoonnummer 0318-538336

Solliciteren

Spreekt deze functie u aan, dan verzoeken wij u uw sollicitatie met curriculum vitae te richten aan:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal
Postbus 1100
3900 BC VEENENDAAL

 • Sluitingsdatum sollicitaties: 3 december 2023
 • Sollicitatiegesprekken zullen in de 1e helft van de maand januari plaatsvinden
 • De beoogde startdatum van de commissies in de nieuwe samenstelling is eind februari/begin maart 2024

U wordt verzocht bij uw sollicitatie nadrukkelijk aan te geven naar welke commissie(s) u solliciteert en of dit is als lid en/of als voorzitter.

Solliciteer direct