Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. Zij kijkt daarbij ook of er geen geld is verspild. Door middel van haar onderzoeken wil de rekenkamercommissie een constructieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestuur van de gemeente Veenendaal.

Hoe werkt de rekenkamercommissie?

Inwoners, ambtenaren en raadsleden kunnen een verzoek indienen voor een onderzoek. De rekenkamercommissie plaatst deze verzoeken op een verzamellijst. Ieder jaar bepaalt de rekenkamercommissie aan de hand van enkele selectiecriteria welke onderwerpen worden onderzocht. Die selectiecriteria zijn achtereenvolgens het maatschappelijk belang van het onderwerp, het financieel belang, het risico en de twijfel over het functioneren van de uitvoering.

Na deze selectie maakt de rekenkamercommissie een onderzoeksplan (pdf, 779 KB) . In het onderzoeksplan staat wat de rekenkamercommissie gaat onderzoeken, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt. De gemeenteraad neemt kennis van het onderzoeksplan. Dan volgt het onderzoeksproces. Uiteindelijk worden de resultaten, conclusies en aanbevelingen van elk onderzoek weergegeven in een rapport. Gepubliceerde rapporten van de rekenkamercommissie zijn openbaar en de gemeenteraad kan besluiten hierover te spreken.

Wie zit er in de rekenkamercommissie?