Onderzoeken rekenkamer

De rekenkamer maakt ieder jaar een planning voor de uitvoering van onderzoeken in het komende jaar. In het onderzoeksplan (pdf, 1 MB)  is te lezen welke onderzoeken de rekenkamer in 2023 wil uitvoeren.

Ideeën voor nieuwe onderzoeken

U kunt als inwoner, ambtenaar of raadslid van de gemeente Veenendaal een verzoek indienen bij de rekenkamer om een bepaald onderwerp te onderzoeken.

Het onderwerp van uw verzoek moet wel te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente of een aan de gemeente verbonden instelling. Het onderzoeksonderwerp moet ook uw persoonlijk belang overstijgen. En het is belangrijk dat u uw verzoek goed motiveert.

Heeft u ideeën waarvan u denkt dat de rekenkamer dat zou moeten onderzoeken? Stuurt u dan een e-mail aan: rekenkamer@veenendaal.nl. Maak in uw verzoek duidelijk waarom u wilt dat de rekenkamer dieper op dit onderwerp ingaat. 

Rapporten afgeronde Rekenkameronderzoeken

Afgeronde onderzoeken en rapporten

Een totaaloverzicht van alle onderzoeken leest u in het onderstaande overzicht van gepubliceerde rapporten. Publicaties die niet via bovenstaande links beschikbaar zijn, kunt u deze opvragen. Lukt het u niet om de bestanden te bekijken, openen, lezen of beluisteren? Neem dan contact op via rekenkamer@veenendaal.nl. Wij informeren u graag over het onderwerp.

2023

Titel rapport Toelichting
Menselijke maat Onderzoek naar de menselijke maat in Veenendaal

2022

Titel rapport Toelichting
Kostenbeheersing Jeugdhulp Onderzoek naar de kostenbeheersing op het vlak van jeugdhulp. Wat had de gemeente kunnen doen om de kosten voor de jeugdhulp te beheersen? En wat heeft de gemeente gedaan?

2021

Titel rapport Toelichting
Jeugdbeleid Onderzoek naar concreetheid en volledigheid van jeugdbeleid binnen de gemeente

2020

Titel rapport Toelichting
Energie: van ambitie naar transitie Onderzoek naar totstandkoming, formulering en uitvoering van de energieambities van de gemeente
Jongerenhuisvesting Onderzoek naar het beleid van de gemeente met betrekking tot jongerenhuisvesting (verwerkt tot nota van bevindingen, geen aanbevelingen gedaan)
Onderwijshuisvesting In Helder Perspectief Onderzoek naar de totstandkoming van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) en de impact van de eerste twee projecten, IKC West en CLV, op de verdere uitvoering van het IHP

2019

Titel rapport Toelichting
Cultuurbeleid Veenendaal onder de loep Onderzoek naar uitvoering cultuurvisie en behalen van de doelstellingen uit deze visie en verbeterpunten daarbij
Zicht op Foodvalley Onderzoek naar de inzichtelijkheid van het financieel en maatschappelijk rendement
Effectiviteit Woonbeleid Veenendaal Onderzoek naar de effectiviteit van het Woonbeleid Veenendaal

2018

Titel rapport Toelichting
Totstandkoming van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 Verkort onderzoek gedaan naar de totstandkoming van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022
Meldingen, klachten en bezwaren Onderzoek naar de inrichting en uitvoering van het beleid

2017

Titel rapport Toelichting
Functioneren en doorwerking van de rekenkamercommissie van Veenendaal Onderzoek naar de doorwerking van drie eerder uitgevoerde rekenkameronderzoeken en het functioneren van de Rekenkamercommissie Veenendaal
Rekenkameronderzoek ICT-Centrum Veenendaal Rekenkamercommissie naar de doeltreffendheid van het beleid om Veenendaal te profileren als ICT-Centrum

2016

Titel rapport Toelichting
Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid Onderzoek naar beleidsvorming, uitvoeringsprocessen en informatie binnen het re-integratiebeleid van de gemeente Veenendaal

2015

Titel rapport Toelichting
Een goed begin is de halve aanbesteding Onderzoek naar de aanbesteding van het welzijnswerk in de gemeente Veenendaal
Sturing op het sociaal domein Onderzoek naar de sturing, monitoring en informatievoorziening over de decentralisaties aan de gemeenteraad van Veenendaal

2014

Titel rapport Toelichting
Samen werkt door sturing Onderzoek naar de samenwerkingsverbanden van de gemeente Veenendaal
Grondexploitaties expliciet? Onderzoek naar de grondexploitaties van de gemeente Veenendaal

2013

Titel rapport Toelichting
Klaar voor de start? Onderzoek naar de drie decentralisaties
Subsidiebeleid, een fluitje van een cent? Onderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente Veenendaal

2012

Titel rapport Toelichting
De toekomst van Veenendaal Onderzoek naar de Strategische Visie 2025
Het Centrum voor Jeugd en Gezin in de kinderschoenen Onderzoek naar de invoering van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal
Vervoer voor iedereen? Onderzoek naar de kwaliteit en klanttevredenheid van de Regiotaxi in Veenendaal

2011

Titel rapport Toelichting
Digitaal Veenendaal Onderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente Veenendaal
Veenendaal Veilig? Onderzoek naar het veiligheidsbeleid in Veenendaal
Rekenen met risico’s Onderzoek naar risicomanagement in de gemeente Veenendaal

2010

Titel rapport Toelichting
Melden doet gelden Onderzoek naar de afhandeling van meldingen

2009

Titel rapport Toelichting
Bouwsteen voor de toekomst Onderzoek naar het vastgoedbeleid
Van rapport naar resultaat Evaluatie van de doorwerking van aanbevelingen uit zeven onderzoeken van de rekenkamercommissie Veenendaal
Brouwerspoort getoetst Onderzoek naar het centrumproject Brouwerspoort

2008

Titel rapport Toelichting
Jeugdbeleid uit de puberteit Onderzoek naar het jeugdbeleid in Veenendaal

2007

Titel rapport Toelichting
De Vallei, zwembad voor en van elke Veenendaler? Onderzoek naar burgerparticipatie bij de totstandkoming van het nieuwe zwembad in Veenendaal
Een klap van de molen? Onderzoek naar molen “De Vriendschap” in Veenendaal
IW4-bedrijven Onderzoek naar de sociale werkvoorziening in de gemeente Veenendaal
Een schot in de roos Onderzoek naar de aankoop en exploitatie van de Rozenbottel

2006

Titel rapport Toelichting
Op de “kleintjes” letten Quickscan naar de inkoopsituatie in de gemeente Veenendaal
Het beleids- en beheersinstrumentarium in de gemeente Veenendaal Onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe beleids- en beheersinstrumentarium
Een dienst bewezen? Onderzoek naar de verbouwing van de centrale hal in het gemeentehuis

Jaarverslag

In het jaarverslag 2022 (pdf, 116 KB)  vindt u een overzicht van de belangrijkste feiten en cijfers over het afgelopen jaar.