Dag van de kandidaatstelling

Op maandag 31 januari 2022 tussen 09.00 en 17.00 uur moeten de kandidatenlijsten persoonlijk worden ingeleverd bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis van Veenendaal.

De inleveraar moet als kiezer geregistreerd zijn voor de gemeenteraadsverkiezing in Veenendaal op 16 maart 2022. Hij/zij moet ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Alle politieke partijen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Uiterlijke inleverdatum

Maandag 31 januari 2022 tussen 09.00 en 17.00 uur is een uiterlijke termijn. Als te laat wordt ingeleverd, ongeacht de reden, kan de betreffende politieke partij niet meedoen aan de eerstkomende verkiezing.

Voorinlevering kandidaatstelling  

Door cluster Verkiezingen wordt een voorinlevering georganiseerd op maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 januari 2022 bij het Klancontactcentrum in het gemeentehuis van Veenendaal. 

De politieke partijen krijgen de gelegenheid om de ingevulde kandidatenlijst en alle bijbehorende documenten te laten controleren op juistheid en volledigheid. Alle politieke partijen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.     

Wij adviseren gebruik te maken van de voorinlevering. Op de dag van kandidaatstelling op maandag 31 januari 2022 tussen 09.00 en 17.00 uur is het verplicht de kandidatenlijst officieel in te dienen.   

Let op: Ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd, zowel digitaal als op papier.  

Wilt u als politieke partij tijdens of na de voorinlevering veranderingen aanbrengen? Dan moeten op de dag van kandidaatstelling nieuwe verklaringen van instemming en/of ondersteuning worden ingeleverd.

Advies

Vraag van iedere kandidaat een kopie van een op 31 januari 2022 geldig identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Dit betreft de voor- en achterzijde van de houderpagina van het identiteitsdocument.

Verzamel deze documenten voorafgaand aan het invoeren in OSV2020-PP. Hiermee voorkomt u dat er onjuiste personalia worden vermeld.  

Wat levert u in? 

Politieke partijen moeten het volgende inleveren:

Partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of bij de vorige verkiezingen geen zetel hebben behaald, moeten daarnaast nog inleveren:   

Verklaring van instemming

Van iedere kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd dat hij/zij instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. Deze verklaring kan achteraf niet worden ingetrokken. De kandidaten op deze verklaring worden hierbij in dezelfde volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst (OSV2020-PP). 

Daarnaast moet van elke kandidaat een kopie van zijn/haar paspoort, identiteitskaart of rijbewijs worden toegevoegd. Dit document moet geldig zijn op 31 januari 2022. Instemmingsverklaringen zijn te vinden in de module van OSV2020-PP. Iedere kandidaat mag maar op één kandidatenlijst voorkomen.

Ondersteuningsverklaringen

Alle nieuwe partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing moeten ten minste 20 schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen dat zij de lijst ondersteunen. De verklaring mogen alleen worden afgelegd door meerjarige personen, die in Veenendaal als kiezer voor de komende verkiezing staan geregistreerd.

Een kiezer mag niet meer dan één ondersteuningsverklaring tekenen. Het is toegestaan dat een kandidaat een ondersteuningsverklaring tekent.

De verklaringen moeten in persoon worden afgelegd aan de balie van het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis van Veenendaal. Hierbij moet een geldig legitimatiebewijs worden getoond. Dit is mogelijk in de periode van 3 januari tot en met 31 januari 2022.  

Ondersteuningsverklaringen zijn te vinden in de module van OSV2020-PP.  

Waarborgsom

Partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten een waarborgsom betalen aan de gemeenten waar ze willen deelnemen.

De waarborgsom voor kandidaatstelling voor gemeenteraden bedraagt € 225,-. Het bewijs van betaling moet de partij bij de kandidaatstelling inleveren.  

De waarborgsom moet aan de gemeente Veenendaal worden overgemaakt op bankrekening NL42BNGH0285008684 t.n.v. Gemeente Veenendaal o.v.v. “Waarborgsom kandidaatstelling politieke partij (gevolgd door de naam van de politieke partij)”.  

De betaling moet uiterlijk 14 dagen voor kandidaatstelling, dus op 17 januari 2022, op bovengenoemde rekening zijn ontvangen of worden voldaan bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Veenendaal.  

Niet alle politieke partijen hoeven een waarborgsom te betalen, uitgezonderd zijn:  

 • politieke partijen die al zitting hebben in de gemeenteraad; 
 • samenvoegingen van aanduidingen waarbij aan tenminste één van de partijen bij de vorige gemeenteraadsverkiezing een zetel is toegekend; 
 • fusies van politieke partijen waarbij aan alle afzonderlijke partijen een zetel is toegekend bij de vorige verkiezing; 
 • samenvoegingen van aanduidingen waaraan een zetel is toegekend bij de vorige verkiezing.  

 De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij minimaal 75% van de kiesdeler behaalt of als de partij geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd.  

Vermelding kandidaten en aantallen  

Op de kandidatenlijst mogen maximaal 50 kandidaten worden vermeld.   

Voor de vermelding op de kandidatenlijsten gelden de volgende vereisten Kiesbesluit, artikel H 2.

 • Een kandidaat wordt op de kandidatenlijst vermeld met naam, voorletters (roepnaam), geboortedatum en gemeente of woonplaats als bedoeld in artikel 1, onderdeel n, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen. Achter de voorletters kan tussen haakjes de roepnaam van de kandidaat worden vermeld.  
 • Nadere aanduidingen van de naam, mits op de gebruikelijke wijze afgekort, mogen aan de naam worden toegevoegd.  
 • Een persoon die gehuwd is of gehuwd is geweest, dan wel wiens partnerschap geregistreerd is of geregistreerd is geweest, wordt op de lijst vermeld hetzij met de eigen geslachtsnaam, hetzij, voor zover hij daartoe op grond van artikel 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek dan wel artikel 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES bevoegd is, met de geslachtsnaam van de echtgenoot of geregistreerde partner, dan wel met de eigen geslachtsnaam door middel van een liggend streepje gevolgd door of voorafgegaan door de geslachtsnaam van de echtgenoot of geregistreerde partner.  
 • Achter de voorletters of, indien vermeld, de roepnaam, mag ter aanduiding van het geslacht van de kandidaat de toevoeging «(m)» of «(v)» worden geplaatst.  

Naam/aanduiding politieke partij boven de lijst  

Als gebruik wordt gemaakt van de naam van een landelijke politieke partij, moet aan de inleveraar (door de landelijk gemachtigde van de betreffende politieke partij) de bevoegdheid worden verleend om boven de lijst de naam/aanduiding van deze partij te plaatsen.

Een schriftelijke verklaring van de landelijk gemachtigde moet hierbij worden verstrekt. Deze kan meestal worden verkregen via het landelijke hoofdbureau van de partij.

Advies

Het is aan te bevelen dat voor de gemachtigde die bevoegd is om de geregistreerde aanduiding boven de kandidatenlijst te plaatsen, een plaatsvervanger aan te wijzen door twee namen op het model H 3-1 te vermelden. Dit is voor het geval de eerste inleveraar onverhoopt niet in staat is de kandidatenlijst met bijlagen in te leveren op maandag 31 januari 2022.

Meerdere partijen op één kandidatenlijst  

Het komt soms voor dat meerdere partijen samen één kandidatenlijst inleveren. In dat geval mag de inleveraar boven de lijst, ook een naam/aanduiding plaatsen die samengesteld wordt door het samenvoegen van de namen of de afkortingen van de betreffende politieke partijen.

De inleveraar moet kunnen aantonen dat hij/zij hiertoe schriftelijk gemachtigd is door de (plaatsvervangend) gemachtigden van de desbetreffende politieke partijen.

De samengestelde naam/aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens/spaties bevatten.   

Besloten zitting centraal stembureau  - onderzoek van de kandidatenlijsten

Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur onderzoekt het centraal stembureau de ingeleverde kandidatenlijsten tijdens een besloten zitting. 

Het centraal stembureau onderzoekt de kandidatenlijsten op hun geldigheid, daarop voorkomende kandidaten en geplaatste aanduiding van de partij. 

Bij het constateren van verzuimen zal de inleveraar van de stukken hiervan op de hoogte worden gesteld. De inleveraar krijgt hierna 2 dagen om de verzuimen te herstellen, dit is op 2 en 3 februari 2022 van 09.00 tot 17.00 uur.

Bij het onderzoek van de kandidatenlijsten kunnen de volgende verzuimen worden geconstateerd:  

 • verklaring van ondersteuning ontbreekt;  
 • verklaring van voorgenomen vestiging ontbreekt;  
 • kandidaat is niet op de juiste wijze op de kandidatenlijst vermeld;  
 • verklaring van instemming ontbreekt;  
 • de kopie van een geldig legitimatiebewijs ontbreekt bij de instemmingsverklaring van een kandidaat die nog geen zitting heeft in de raad;  
 • bewijs van betaling van de waarborgsom ontbreekt;  
 • de inleveraar heeft zich niet gelegitimeerd met een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht;  
 • verklaring van machtiging tot naamaanduiding boven de lijst ontbreekt.  

Het centraal stembureau legt de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen direct na het onderzoek van de lijsten ter inzage.

Van de zitting voor het onderzoek naar de kandidatenlijsten wordt een proces-verbaal opgemaakt dat bij het centraal stembureau ter inzage wordt gelegd. 

Openbare zitting centraal stembureau - vaststelling geldigheid kandidatenlijsten  

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare zitting over:

 • de geldigheid van de kandidatenlijsten;
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
 • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding;
 • de nummering van de kandidatenlijsten;
 • de openbaarmaking van de lijstnummers.

Ook van deze openbare zitting wordt een proces-verbaal opgemaakt dat ter inzage wordt gelegd.  

Tegen de beslissing van het centraal stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten kan iedere kiezer binnen vier dagen (t/m 8 februari 2022) een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze doet uiterlijk binnen 6 dagen na ontvangst van het beroepsschrift uitspraak.

Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van het centraal stembureau over de nummering van de kandidatenlijsten. Wel kunnen aanwezige kiezers in deze zitting mondeling bezwaren inbrengen. Deze bezwaren worden opgenomen in het proces-verbaal van de zitting.  

Volgens artikel I 5 van de Kieswet zijn ongeldig de lijsten:  

 • a. die niet op de dag van kandidaatstelling (31 januari 2022) tussen negen en zeventien uur bij het centraal stembureau is ingeleverd; 

 • b. waarbij, indien ten behoeve van de lijst een waarborgsom moet worden betaald, niet gevoegd is het bewijs dat deze betaling is verricht; 

 • c. waarbij, indien bij de lijst verklaringen van ondersteuning moeten worden overgelegd, niet ten minste het aantal geldige verklaringen voor deze kieskring, genoemd in artikel H 4, eerste lid, is overgelegd; 

 • d. die niet voldoet aan het bij ministeriële regeling vastgestelde model; 

 • e. die niet persoonlijk is ingeleverd door een kiezer, bevoegd tot deelneming aan de desbetreffende verkiezing; 

 • f. waarbij de inleveraar zich niet heeft geïdentificeerd met een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht; 

 • g. waarop door toepassing van artikel I 6 alle kandidaten zijn geschrapt. 

Nummering kandidatenlijsten  

Eerst worden de lijsten genummerd van partijen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De partij die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot.  

Daarna wijst het centraal stembureau aan nieuwe partijen een nummer toe. Dit gebeurt (indien nodig) via loting.  

De lijstnummering wordt zo snel mogelijk na afloop van de zitting openbaar gemaakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze. Het centraal stembureau maakt van de zitting voor de nummering van kandidatenlijsten een proces-verbaal op, dat ter inzage wordt gelegd.

Samenvoeging

Op 27 juni 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot het afschaffen van de mogelijkheid tot lijstverbindingen bij verkiezingen. De beoogde datum van inwerkingtreding van de wetswijziging is 1 december 2017. Dit betekent dat het bij de gemeenteraadsverkiezing in 2022 niet mogelijk is lijstencombinaties aan te gaan. Ook het Kiesbesluit en de Kies- en referendumregeling (modellenregeling) zijn per 1 december 2017 aangepast.  

Er kan sprake zijn van een samenvoeging van politieke partijen. Een samenvoeging van aanduidingen houdt in dat twee of meer politieke partijen gezamenlijk één kandidatenlijst inleveren met bovenaan de samenvoeging van hun partijnamen of de afkortingen daarvan. Deze samengevoegde aanduiding staat vervolgens ook op het stembiljet.

Politieke partijen kunnen bijvoorbeeld voor een samenvoeging van aanduidingen kiezen als zij afzonderlijk te weinig kandidaten voor hun kandidatenlijst hebben. Alleen partijnamen die al geregistreerd zijn, kunnen worden samengevoegd. Bij de inlevering van de kandidatenlijst moeten zij gezamenlijk de wens daartoe kenbaar maken. In de aanduidingen mogen geen veranderingen worden aangebracht.  

Gevolgen eigen kandidatenlijst bij volgende verkiezing  

Politieke partijen die bij de voorgaande verkiezing samen één kandidatenlijst hebben ingeleverd, maar bij de volgende verkiezing weer ieder met een eigen kandidatenlijst aan de verkiezing willen deelnemen, worden op één lijn gesteld met politieke partijen die voor de eerste keer aan de verkiezing deelnemen.

Zij moeten dus een waarborgsom betalen en ondersteuningsverklaringen inleveren. Ook komen zij dan niet in aanmerking voor een voorkeurnummer en moeten ze voor hun lijstnummer meeloten met andere nieuwe partijen.