Registratie nieuwe politieke partij

Nieuwe lokale politieke partijen die onder een bepaalde naam (aanduiding) willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op (14, 15) en 16 maart 2022 zijn verplicht zich te laten registreren bij het centraal stembureau in het gemeentehuis van de gemeente Veenendaal. Dit is nodig als een partij niet geregistreerd is in het register voor de Tweede Kamerverkiezingen of Provinciale Statenverkiezingen. 

De aanduiding wordt geregistreerd in een register dat wordt bijgehouden door het centraal stembureau.

Wanneer is registratie niet nodig? 

Registratie is niet nodig bij:

Wilt u een registratieverzoek indienen?  

Wilt u een registratieverzoek indienen om met uw politieke partij mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022, neem dan uiterlijk begin december 2021 contact op met het cluster Verkiezingen, verkiezingen@veenendaal.nl.

Als een verzoek om registratie niet ingewilligd kan worden, dan moet er nog voldoende tijd zijn om een nieuw verzoek in te dienen. Is de partij nog niet geregistreerd, dan is woensdag 20 december 2021, 17.00 uur het laatste moment dat een verzoek kan worden ingediend bij het centraal stembureau van de gemeente Veenendaal.   
  
Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij die te laat of geen verzoek indient, mag wel aan de komende gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. De politieke partij doet mee met een blanco lijst. De politieke partij krijgt dan alleen een nummer boven de kandidatenlijst en op het stembiljet. 

Wat levert u in bij een nieuwe registratie?  

Bij een verzoek om registratie moet het volgende worden ingeleverd:  

  • Een registratieverzoek (Model G1-1) OSV  
  • Een origineel afschrift (geen kopie) van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen; 
  • Een door de Kamer van Koophandel recent afgegeven bewijs van inschrijving in het Handelsregister;  
  • Een bewijs van betaling van de waarborgsom van € 112,50. Dit kan bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis worden voldaan of op voorhand overgemaakt op rekening: IBAN NL42BNGH0285008684 t.n.v. Gemeente Veenendaal o.v.v. "Waarborgsom registratie politieke partij" (gevolgd door de naam van de politieke partij). 

    Dit bedrag moet uiterlijk 20 december 2022 zijn ontvangen door de gemeente Veenendaal. De waarborgsom wordt terugbetaald als de politieke partij voor de komende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert.  
  • Een verklaring van de politieke partij, waaruit blijkt wie als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde zijn aangewezen. Dit zijn de personen die bij de kandidaatstelling bevoegd zijn om de geregistreerde aanduiding boven de kandidatenlijst te plaatsen.   

Voorwaarden aanduiding  

In artikel G 3 lid 4 van de Kieswet vindt u terug op welke gronden een aanduiding kan worden afgewezen. 

Wat kan geregistreerd worden?  

Een aanduiding van een politieke partij kan als volgt geregistreerd worden:  

  1. De volledige naam van de partij.  
  2. De afkorting van de naam van de partij.  
  3. Beide (zowel 1 en 2).  

 Zoals de aanduiding is geregistreerd moet deze ook op de kandidatenlijst worden vermeld.  

Het is mogelijk om de registratie van een in het register opgenomen aanduiding te wijzigen. De partij kan een schriftelijk wijzigingsverzoek bij het centraal stembureau indienen. De beoordeling van dat verzoek vindt op dezelfde wijze plaats als de beoordeling van een registratieverzoek van een aanduiding. Een waarborgsom hoeft dan niet te worden betaald.

Het is raadzaam dat de partij een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel meestuurt zodat het centraal stembureau kan vaststellen of het verzoek tot wijziging is ingediend door het bevoegd bestuur van de politieke partij.  

Ook een wijzigingsverzoek moet tijdig worden ingediend, namelijk 42 dagen voor de dag van kandidaatstelling. Dit betekent uiterlijk op 20 december 2021.

Overigens kunnen plaatselijke afdelingen van landelijke partijen de plaatsnaam laten toevoegen aan de landelijk geregistreerde aanduiding. In dat geval is er echter geen sprake meer van doorwerking van de landelijke aanduiding en moet de lokale afdeling een verzoek bij de gemeente indienen tot registratie van deze nieuwe aanduiding. Hiervoor gelden de vereisten genoemd in artikel G 3 van de Kieswet. 

Ook moet blijken dat de landelijke partij geen bezwaar heeft tegen registratie op lokaal niveau, bijvoorbeeld door een verklaring van geen bezwaar af te geven of door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.  

Besluitvorming registratie

Op het verzoek tot registratie wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst door het centraal stembureau een beslissing genomen. De gemachtigde ontvangt hiervan schriftelijk bericht.

Daarnaast publiceert het centraal stembureau haar beslissing. Iedere belanghebbende kan binnen 6 dagen na publicatie beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.