Vooruitblik op de agenda van november

Waar gaat de raad in november mee aan de slag? In dit artikel lichten wij enkele onderwerpen voor u eruit. Ook leest u op welke manier u invloed heeft op de besluiten van de raad.

Omgevingsprogramma Openbare Ruimte Veenendaal 2022-2025

De raad dient elke 4 jaar het beheerplan voor de openbare ruimte vast te stellen, inclusief de bijhorende budgetten. Het Integraal Beheerplan (IBP) 2017-2020 is doorontwikkeld naar het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte (OPOR) dat nu ter vaststelling aan de raad voorligt. Het omgevingsprogramma maakt doelen vanuit de Omgevingsvisie concreet en vertaalt deze naar concrete maatregelen en acties. De speerpunten van het plan zijn de doelen rond bewegen/ontmoeten/sporten/spelen (BOSS), klimaatadaptatie en biodiversiteit, circulair beheer, energieneutraal Veenendaal, participatie en toekomstbestendige data. Met het vaststellen van kwaliteitsniveau A/B voor de openbare ruimte krijgen bewoners de garantie dat ze in een kwalitatief hoogwaardige, aantrekkelijke en veilige omgeving wonen. Speel-, sport- en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte worden volgens het plan multifunctioneel, aantrekkelijker en voor alle generaties geschikt gemaakt. Daarbij wordt nadrukkelijk ruimte gecreëerd voor jongeren. In november wordt een raadsbesluit gevraagd over het OPOR.    

Verkoop grond Slaperdijk ten behoeve van de Turfweide

Het college is van plan om een perceel grond aan de Slaperdijk te verkopen voor de aanleg van natuurgebied de Turfweide. Deze verkoop gebeurt onder strikte voorwaarden waarbij de koper, Ingenious Tomorrow, verplicht is het natuurgebied aan te leggen én voor 20 jaar te onderhouden. Bewoners uit de omgeving zijn betrokken geweest bij de inrichtingsplannen en krijgen hiermee een natuurgebied in hun eigen buurt. Bij eventuele verkoop van het perceel heeft de gemeente terugkooprecht voor hetzelfde bedrag als waarvoor het perceel verkocht is.

Raadsvoorstel Onderzoek toekomst theater Lampegiet

Al langer wordt gesproken over de toekomst van Theater Lampegiet. Sinds de opening in 1988 is het gebouw niet meer aangepast aan de ontwikkelingen die de theatersector heeft doorgemaakt. Uit het Integraal Duurzaam Vastgoedbeheerplan blijkt dat de onderhoudskosten voor het onderhouden van het huidige theatergebouw fors oplopen en het gebouw niet volledig energieneutraal gemaakt kan worden. In de eerste helft van dit jaar heeft de raad hierover gesproken en op 28 juni jl. heeft de raad besloten een onderzoek in te stellen naar de toekomst van Theater Lampegiet en het college is gevraagd in het najaar 2021 een voorstel over de voorkeursscenario's voor de toekomst van Theater Lampegiet voor te leggen. In het nu voorliggende raadsvoorstel wordt de raad gevraagd om in te stemmen met Ontwikkelingsrichting D met de daarbij behorende huisvestingsvariant III als voorkeursscenario en het college opdracht te geven om dit scenario verder uit te werken tot een concreet voorstel. Ontwikkelingsrichting D houdt in het toekomstbestendig maken van de theaterfunctie binnen een schaalvergroting van Lampegiet en door het toevoegen van één of meer aanvullende en/of ondersteunende functies aan Lampegiet. Huisvestingsvariant III betekent sloop van het huidige gebouw en nieuwbouw met een kleine zaal en aanvullende functies.

Uw mening

De raad bespreekt de onderwerpen uit dit artikel en de overige onderwerpen op de agenda tijdens de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 16 november en donderdag 18 november. Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda en wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Meer informatie over inspreken vindt u in de keuzehulp inspraakmogelijkheden (pdf, 84 KB). Tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 november besluit de raad over de onderwerpen op de agenda. De meest actuele agenda’s, raadsvoorstellen en overige vergaderstukken vindt u altijd in ons raadsinformatiesysteem.

Naar overzicht