Vooruitblik op de agenda van juni

De gemeenteraad neemt de belangrijkste besluiten voor de gemeente. Iedere maand staan er weer andere onderwerpen op de agenda. Soms komt een onderwerp vaker terug. Waar gaat de raad in juni mee aan de slag? In dit artikel lichten wij enkele onderwerpen voor u eruit. Ook leest u op welke manier u invloed heeft op de besluiten die de raad deze maand neemt.

Bestemmingsplan Franse gat

De wijk het Franse Gat is vlak na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Ongeveer 70 jaar later zijn veel van de woningen gedateerd en toe aan verbetering of vervanging. Ook is het Franse Gat in de loop van de jaren een stuk minder groen geworden. Het doel is om het Franse Gat klaar te maken voor de toekomst met meer groen, auto's minder prominent in het straatbeeld, voldoende parkeerplekken, meer ruimte voor voetgangers en fietsers, opvang van regenwater en de bouw van duurzame woningen inclusief een verdichting. Om de gebiedstransformatie in het Franse Gat mogelijk te maken is het nodig om de nu geldende ruimtelijke plannen te herzien. Het bestemmingsplan ‘Franse Gat Zuid, deel 1 en 2’ wordt aan de gemeenteraad voorgelegd om vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt herstructurering van deelgebieden 1 en 2 in het zuidelijke deel van het Franse Gat mogelijk. De huidige tuinen worden minder diep. De ruimte die hierdoor vrij komt, wordt ingezet voor optimalisatie van de openbare ruimte met onder andere meer groen en ruimte voor waterberging. Direct omwonenden zijn tijdens het traject bij de plannen betrokken. Er zijn tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 77 zienswijzen ingediend. Een zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

Visie Recreatie & Toerisme

De gemeente werkt aan een visie voor recreatie en toerisme. Veenendaal kent zelf geen toeristisch aanbod met landelijke bekendheid. Maar het centrum van Veenendaal – met haar voorzieningen op het gebied van cultuur, retail en leisure - kan wel worden gezien als een toeristisch verblijfsgebied, met name voor bezoekers die voor vakantie in de regio rondom Veenendaal verblijven. Ook wordt Veenendaal omringd door aantrekkelijke groene gebieden met regionale en landelijke aantrekkingskracht. Deze groene gebieden liggen niet op het grondgebied van de gemeente zelf. Om die reden is een groot deel van de huidige gemeentelijke inspanningen op het gebied van recreatie en toerisme gericht op regionale samenwerking. Het college wil in de aankomende Visie Recreatie & Toerisme aandacht besteden aan: 1) toeristische infrastructuur en mobiliteit, 2) toeristisch verblijven in Veenendaal, 3) beleven in Veenendaal. De raad wordt in juni geconsulteerd over de uitgangspunten voor de visie en kan aanvullende wensen en/of aandachtspunten meegeven.

Uw mening

De raad bespreekt de onderwerpen uit dit artikel en de overige onderwerpen op de agenda tijdens de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 6 juni en de raadscommissie op woensdag 7 juni. Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda en wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Meer informatie over inspreken leest u in het kader onder dit artikel. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 juni besluit de raad over de onderwerpen op de agenda. De meest actuele agenda’s, raadsvoorstellen en overige vergaderstukken vindt u op veenendaal.raadsinformatie.nl.