Vooruitblik op de agenda van juni

Waar gaat de raad in juni mee aan de slag? In dit artikel lichten wij enkele onderwerpen voor u eruit. Ook leest u op welke manier u invloed heeft op de besluiten van de raad.

Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Regio Foodvalley

In de RES staat wat de plannen zijn voor het opwekken van duurzame energie in de regio. In mei is de RES in een eerste fase door de gemeenteraad van Veenendaal besproken. De RES wordt in Veenendaal in twee fases behandeld. Fase 1 vindt in mei plaats. Fase 2 in juni. Op 11 mei was er gelegenheid voor inwoners, organisaties en andere belanghebbenden om in te spreken. Maandag 17 mei vond een eerste commissiebehandeling plaats. Op 31 mei heeft de raad moties aangenomen die oproepen om het besluit over de RES uit te stellen en een draagvlakmeting te organiseren. In juni spreekt de raad opnieuw over de RES en kunnen moties en amendementen (wijzigingsvoorstellen) worden ingediend.

Ontwerp-Transitievisie Warmte (TVW) 1.0

De Transitievisie Warmte 1.0 is de definitieve visie op de warmtetransitie in Veenendaal. Alle gemeenten moeten in 2021 zo’n visie opstellen. Met deze Transitievisie maken gemeenten het tijdpad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas af? En wat is daarvoor nodig? In juni wordt de raad gevraagd om de Ontwerp-Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen. 

Programmaplan Energieneutraal Veenendaal 2022-2025

Veenendaal heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het traject van de energietransitie in Veenendaal gaat uit van een integrale benadering met als vertrekpunt het Klimaatakkoord en onze Omgevingsvisie. Vanuit het Klimaatakkoord werken we de Regionale Energiestrategie (RES) en de Transitievisie Warmte (TVW) uit. De omgevingsvisie wordt uitgewerkt in een Omgevingsplan en diverse omgevingsprogramma’s. Het Programmaplan ENV 2022-2025 is zo’n uitvoeringsprogramma (doelen koppelen aan inspanningen). In juni wordt de raad gevraagd om het programmaplan vast te stellen.

Uw mening

De raad bespreekt de onderwerpen uit dit artikel en de overige onderwerpen op de agenda tijdens de vergadering van de raadscommissie op maandag 14 juni, dinsdag 15 juni, woensdag 16 juni en donderdag 17 juni. Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda en wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. De raad vergadert vanwege corona digitaal. Er zijn verschillende mogelijkheden om in te spreken. Neem contact op met de griffie via griffie@veenendaal.nl voor meer informatie en aanmelden De meest actuele agenda’s, raadsvoorstellen en overige vergaderstukken vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Naar overzicht