Vooruitblik op de agenda van september

Waar gaat de raad in september mee aan de slag? In dit artikel lichten wij enkele onderwerpen voor u eruit. Ook leest u op welke manier u invloed heeft op de besluiten van de raad.

Beleidsplan huishoudelijk afval 2022-2025

De Rijksoverheid heeft als doel om als Nederland in 2050 volledig circulair te zijn. In de Omgevingsvisie van Veenendaal wordt hetzelfde doel gesteld voor Veenendaal. Om stappen te zetten op weg naar een kringloopeconomie is een verdere vermindering van huishoudelijk afval nodig. Minder afval dat naar de afvalverbranding gaat en meer afval dat als grondstof hergebruikt wordt. In het nieuwe beleidsplan wordt als doel gesteld om in 2025 maximaal 100 kg restafval per inwoner te hebben. Ook moet in 2025 minimaal 75% van het afval gescheiden ingezameld worden. Daarnaast moet in dat jaar sprake zijn van minimaal 65% hergebruik. Bronscheiding (scheiden voordat het afval wordt ingezameld) is het uitgangspunt, waar nodig aangevuld met nascheiding. In september ligt het beleidsplan huishoudelijk afval aan de raad voor.   

Tussenstap visie Stadspark

In 2019 is door de raad besloten om een visie voor het Stadspark door middel van participatie op te stellen. De inventarisatie van de wensen is inmiddels afgerond. Met de huidige inzichten is nog geen goede ontwerpopgave (vervolgfase) op te stellen. En ook voor een betrouwbare kostenraming zullen een aantal onderwerpen nog verder uitgewerkt moeten worden. De inschatting is dat dit ca 3 maanden zal duren en ongeveer € 60.000,- kost. De raad wordt gevraagd om hier een besluit over te nemen.

Cultuurvisie 2022-2030 en Cultuurnota 2022-2025

De huidige cultuurvisie loopt in 2021 af. Dit is een kortlopende visie voor een periode van vier jaren. De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft in 2019 geadviseerd om een lange termijn toekomstbeeld voor cultuur te ontwikkelen. Hierin zou het ‘waarom’ van cultuur voor Veenendaal en de doelstellingen in cultuurbeleid explicieter omschreven moeten worden. De visie 2022-2030 bepaalt de richting van het cultuurbeleid. De cultuurnota geeft handvatten om de visie uit te werken. Het doel is een toekomstbestending en laagdrempelig cultureel aanbod voor inwoners van Veenendaal.

Uw mening

De raad bespreekt de onderwerpen uit dit artikel en de overige onderwerpen op de agenda tijdens de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 7 september en donderdag 9 september. Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda en wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus zijn er andere mogelijkheden om in te spreken. Meer informatie vindt u in het overzicht inspraakmogelijkheden (pdf, 84 KB). Tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 september besluit de raad over de onderwerpen op de agenda. De meest actuele agenda’s, raadsvoorstellen en overige vergaderstukken vindt u altijd in ons raadsinformatiesysteem

Naar overzicht