Vooruitblik op de agenda van februari

Waar gaat de raad in februari mee aan de slag? In dit artikel lichten wij enkele onderwerpen voor u eruit. Ook leest u op welke manier u invloed heeft op de besluiten van de raad.

Verduurzaming gemeentehuis

Een deel van de gevelbekleding van het gemeentehuis is verouderd en moet om veiligheidsredenen op korte termijn vervangen worden. Daarnaast wil de gemeente het goede voorbeeld geven in het duurzamer maken van haar vastgoed. In 2018 is er geïnventariseerd welke investeringen minimaal noodzakelijk zijn om de tien gebouwen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille die het meeste energie verbruiken, als eerste te verduurzamen. Uit deze inventarisatie bleek dat er een flinke investering noodzakelijk is. Vanwege de beperkte middelen is voorgesteld om de gebouwen gefaseerd te verduurzamen. In de rangschikking die volgde, kwam het verduurzamen van het gemeentehuis op de eerste plaats. Het college stelt dat er door het combineren van de noodzakelijke werkzaamheden aan de gevel en de verduurzamingsmaatregelen sprake is van een natuurlijk uitvoeringsmoment. De kosten zijn hierdoor lager dan wanneer de gevelwerkzaamheden en de verduurzamingsmaatregelen los van elkaar worden uitgevoerd. De raad wordt nu gevraagd om een budget van bijna 4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de gevelwerkzaamheden en het verduurzamen van het gemeentehuis.

Aangaan publiek-private samenwerking warmtevoorziening Groenpoort

Op 26 november 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voornemen van het college medewerking te verlenen aan een collectief systeem voor de levering van warmte en koeling in Groenpoort. De raad heeft in die vergadering een amendement aangenomen waarin gevraagd werd om via een raadsvoorstel selectiecriteria aan de gemeenteraad voor te leggen op grond waarvan een besluit wordt genomen over de rol van de gemeente. Volgens het amendement gaat het daarbij om een keuze tussen een publiek-private samenwerking met een eigendomsverhouding van 50%/50% of een volledig privaat warmtebedrijf. In beide varianten is het van belang dat een maximale samenwerking met DEVO, de warmteleverancier in Buurtstede en Veenderij, tot stand komt. Het college stelt nu voor om aanleg en exploitatie van het collectieve systeem voor de levering van warmte en koeling in Groenpoort door middel van een publiek-private samenwerking te realiseren, waarbij de deelneming van de gemeente 50% bedraagt.  

Uw mening

De raad bespreekt de onderwerpen uit dit artikel tijdens de vergaderingen van de raadscommissies op dinsdag 9 februari en donderdag 11 februari. Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda en wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Wij bieden u verschillende mogelijkheden om in te spreken. Neem contact op via griffie@veenendaal.nl voor meer informatie en aanmelden. Aanmelden kan tot uiterlijk 13.00 uur op de vergaderdag van de raadscommissie waar u wilt inspreken. In de raadsvergadering van donderdag 18 februari besluit de raad over de onderwerpen op de agenda. De meest actuele agenda’s, raadsvoorstellen en overige vergaderstukken vindt u altijd in ons raadsinformatiesysteem

Naar overzicht