Terugblik raadsvergadering Programmabegroting 2022

Op donderdag 4 november heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2022 vastgesteld. Hierin staat welke plannen de gemeente heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten de gemeente verwacht. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten. Op donderdag 4 november gingen de raadsleden met elkaar en met het college in debat. De raad diende hierbij een aantal amendementen en moties in.

Er lag een structureel sluitende begroting bij de raad voor waarin de nadruk lag op noodzakelijke investeringen, zoals vastgesteld bij de Kadernota 2022. Bezuinigingen of een extra verhoging van de lokale belastingen waren volgens het college niet nodig.  

Debat en besluitvorming

Tijdens het debat over de programmabegroting werd duidelijk dat de raadsfracties verschillend denken over onderdelen in de programmabegroting. Om hun standpunten kracht bij te zetten dienden diverse raadsfracties amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken/opdrachten aan het college) in. Er werden 3 amendementen en 13 moties ingediend. Na debat werden de amendementen, de programmabegroting en de moties in stemming gebracht. Het raadsvoorstel Programmabegroting 2022 werd unaniem aangenomen.

Meer informatie?

 Een videoverslag van deze raadsvergadering kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem bij de raadsvergadering van donderdag 4 november. Hier vindt u ook de ingediende amendementen en moties inclusief stemmingsuitslagen (aangenomen, verworpen of ingetrokken) en de bijbehorende stemverhoudingen. Heeft u vragen over besluiten van de raad? Zoekt u een specifiek besluit? Neem dan contact op via griffie@veenendaal.nl of telefonisch via 0318 538 538 (vragen naar de griffie).

Naar overzicht