Terugblik raadsvergadering 21 januari

Tijdens raadsvergaderingen neemt de gemeenteraad besluiten over de onderwerpen op de agenda. Op de agenda van januari stond onder andere de vernieuwing van de brandweerkazerne en het Integraal Kindcentrum Franse Gat. Ook het rekenkamerrapport over de energieambities van de gemeente werd besproken.  

Brandweerkazerne, Wijkservice en Pionierkwartier

De huidige brandweerkazerne is verouderd en voldoet niet meer goed aan de eisen. De keuze hierbij was renovatie van de huidige kazerne of nieuwbouw. Het college stelde voor om te kiezen voor nieuwbouw, omdat dit de enige manier zou zijn om de kazerne toekomstbestendig te maken. De raad werd nu gevraagd om een principebesluit te nemen over renovatie of nieuwbouw. Daarnaast werd de raad om budget gevraagd voor de nieuwbouw van Wijkservice op de locatie Wageningselaan. Op de achterblijvende locatie van Wijkservice zouden, als onderdeel van het Pionierkwartier, woningen gebouwd kunnen worden.

De VVD diende een amendement in (A2021.1) met als doel de bouwmogelijkheden (met name de bouwhoogte) op de locatie van de brandweerkazerne te verruimen. Dit amendement werd unaniem aangenomen. Het gewijzigde raadsvoorstel Brandweerkazerne, Wijkservice en Pionierkwartier werd ook unaniem aangenomen. Een motie van D66 (M2021.1) met als doel het behoud van de slangentoren werd verworpen. Het college werkt de keuze voor nieuwbouw van de brandweerkazerne nu verder uit en komt in de loop van dit jaar bij de raad terug om het benodigde budget voor nieuwbouw aan te vragen.  

Integraal Kindcentrum Franse Gat

Veenendaal kiest ervoor niet te investeren in oude scholen, maar samen met de verschillende schoolbesturen te werken aan fasegewijze vernieuwing van de onderwijshuisvesting. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van zogeheten Integrale Kindcentra (IKC’s). Na het IKC West is het IKC Franse Gat de tweede ontwikkeling van een IKC in Veenendaal. Voor het IKC Franse Gat werken de volgende kernpartners samen: Patrimoniumschool (schoolbestuur Gave), School Juul (schoolbestuur CPOV) en kinderopvangorganisatie Luna. Het doel is een duurzaam IKC in de wijk Franse Gat, waarin kinderen in de leeftijd van 0 tot einde basisschoolleeftijd op één locatie gebruik maken van een combinatie van opvang, onderwijs en opvoeding in één doorlopende leerlijn met als doel een optimale ontwikkeling van elk kind. De raad werd nu gevraagd om voor het Integraal Kindcentrum Franse Gat een investeringsbudget van totaal € 7.300.245,- beschikbaar te stellen. Dit raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.

Rekenkamerrapport ‘Energie: van ambitie naar transitie’

De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft onderzoek gedaan naar de energieambities van de gemeente Veenendaal. De raad werd nu gevraagd om de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport over te nemen. Het raadsvoorstel werd met werd met 25 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden ChristenUnie, VVD, ProVeenendaal, CDA, D66, DENK, SP, GroenLinks en PvdA. Tegen stemden de SGP en Lokaal Veenendaal.

Kadernota 2022 Veiligheidsregio Utrecht

De SP diende een amendement in (A2021.2) met als doel geen zienswijze voor een taakstellende bezuiniging kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Utrecht. Dit amendement werd met 2 stemmen voor en 31 stemmen tegen verworpen. Het raadsvoorstel Kadernota 2022 Veiligheidsregio Utrecht werd met 31 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.

Overige besluiten

Het volgende raadsvoorstel werd in de raadsvergadering zonder debat unaniem aangenomen:

  • Ruimtelijke en programmatische kaders locatie Dennenlaan 27-73 en Sparrenlaan 27-29

Meer informatie?  

Een videoverslag van deze raadsvergadering kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem bij de vergadering van 21 januari 2021. Hier vindt u ook alle ingediende amendementen en moties inclusief stemmingsuitslagen (aangenomen, verworpen of ingetrokken) en de bijbehorende stemverhoudingen. Heeft u vragen over besluiten van de raad? Zoekt u een specifiek besluit? Neem dan contact op via griffie@veenendaal.nl of telefonisch via 0318 538 538 (vragen naar de griffie).

Naar overzicht