Raad bespreekt Programmabegroting 2022-2025

Donderdag 7 oktober heeft het college van B&W de Programmabegroting 2022-2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin staat welke plannen de gemeente heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten de gemeente verwacht. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten. 

Het college presenteert een structureel sluitende begroting waarbij de nadruk ligt op noodzakelijke investeringen, zoals vastgesteld bij de Kadernota 2022-2025. Het Raadsprogramma 2018-2022 ‘Iedereen doet mee’ is de leidraad voor het handelen van de gemeente. Naast de reguliere risico’s heeft de gemeente op dit moment en de komende jaren ook te maken met ontwikkelingen waarvan de financiële gevolgen moeilijk zijn in te schatten. Het beleid van de gemeente is er daarom op gericht om terughoudend om te gaan met de inzet van de algemene reserve en deze als buffer beschikbaar te houden voor de ontwikkelingen in de komende jaren.

Inkomsten

De gemeenteraad heeft maar beperkt invloed op de inkomsten van de gemeente. Het meeste geld ontvangt de gemeente van het Rijk. Daarnaast heft de gemeente zelf belasting. De onroerendezaakbelasting is de belangrijkste bron van eigen inkomsten. Andere voorbeelden zijn de toeristenbelasting, hondenbelasting en reclamebelasting. In de begroting die nu voorligt, stelt het college voor om de gemeentelijke belastingen en heffingen trendmatig te indexeren (verhogen) met 1,5%. 

Uw mening

De volledige begroting en de bijbehorende stukken kunt u raadplegen in ons raadsinformatiesysteem bij de raadsvergadering van donderdag 4 november. Op donderdag 28 oktober vergadert de raadscommissie over de begroting en is er gelegenheid om in te spreken. Wilt u vanuit uw betrokkenheid bij een onderwerp in de begroting uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Er zijn verschillende mogelijkheden om in te spreken. Meer informatie hierover vindt u in de keuzhulp inspraakmogelijkheden (pdf, 84 KB). Neem voor meer informatie contact op met de griffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl. Aanmelden om in te spreken kan tot uiterlijk donderdag 28 oktober om 13.00 uur. Op donderdag 4 november debatteert de gemeenteraad over de begroting en worden er besluiten genomen.

Infographic

Bekijk de infographic over de begroting en krijg in één oogopslag een indruk van de inhoud. 

Naar overzicht