Terugblik raadsvergadering Programmabegroting 2021-2024

Maandag 9 november heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2021-2024 vastgesteld. In de programmabegroting staat welke plannen de gemeente heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten de gemeente verwacht. Donderdag 5 november en maandag 9 november gingen de raadsleden met elkaar en het college in debat. De raad diende hierbij diverse amendementen en moties in. 

Het college presenteerde een structureel sluitende begroting waarbij de nadruk ligt op de uitvoering van het raadsprogramma. De coronacrisis, maar ook de oplopende tekorten in het sociaal domein (met name in de jeugdhulp), zetten de begroting onder druk. Het college stelde voor om, op basis van nieuwe inzichten, de deadline voor het realiseren van een energieneutraal Veenendaal te verschuiven van 2035 naar 2050.  

Algemene beschouwingen

Aan het begin van de raadsvergadering over de begroting spreken fracties normaal hun zogeheten algemene beschouwingen uit. Hierin zet iedere fractie zijn prioriteiten voor het beleid van de komende jaren uiteen. Dit jaar kozen alle elf fracties in de raad ervoor om, voorafgaand aan de begrotingsraad, hun algemene beschouwingen op video uit te spreken. Alle video‚Äôs zijn terug te kijken op het YouTube-kanaal van gemeente Veenendaal.

Debat en besluitvorming

Tijdens het debat over de programmabegroting werd duidelijk dat de raadsfracties verschillend denken over onderdelen in de programmabegroting. Om hun standpunten kracht bij te zetten dienden diverse raadsfracties amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken/opdrachten aan het college) in. Er werden 10 amendementen en 17 moties ingediend. Na het debat werden de amendementen, de programmabegroting en de moties in stemming gebracht. Het gewijzigde raadsvoorstel Programmabegroting 2021-2024 werd met 24 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal en Lokaal Veenendaal. Tegen stemden CDA, D66, DENK, SP, GroenLinks en PvdA. Een meerderheid in de raad geeft het college hiermee toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.    

Meer informatie?  

Een videoverslag van deze raadsvergaderingen kunt u raadplegen in het raadsinformatiesysteem bij de raadsvergaderingen van donderdag 5 november en maandag 9 november. Hier vindt u ook alle ingediende amendementen en moties inclusief stemmingsuitslagen (aangenomen, verworpen of ingetrokken) en de bijbehorende stemverhoudingen. Heeft u vragen over besluiten van de raad? Zoekt u een specifiek besluit? Neem dan contact op via griffie@veenendaal.nl of telefonisch via 0318 538 538 (vragen naar de griffie).

Naar overzicht