Raad bespreekt Integraal Beleidskader Sociaal Domein

In januari staat de agenda van de raad voor een belangrijk deel in het teken van het sociaal domein. De raad wordt gevraagd om een besluit te nemen over het Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK-SD) 2020-2023 en vier verordeningen. Het IBK-SD ‘Sterker door verbinding’ moet meer duidelijkheid scheppen in wat de Veenendaler en de gemeente van elkaar mogen verwachten. Het IBK-SD heeft betrekking op de domeinen Wmo, jeugd, Participatiewet en schuldhulpverlening.

Integraal Beleidskader Sociaal Domein (IBK-SD)

Het college geeft aan met het IBK-SD te streven naar een gemeente waarin iedereen naar vermogen meedoet en deelneemt aan onze samenleving. De gemeente werkt daar aan door het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de inwoners en daarop mogelijk aanvullend passende ondersteuning te bieden. Het beleidskader moet de basis leggen om ondersteuning nog meer op maat te leveren. De gemeente kijkt daarbij wat inwoners in hun eigen situatie en op dat moment nodig hebben. Doordat de gemeente enkele jaren geleden extra taken vanuit de Rijksoverheid heeft gekregen én om inwoners passende ondersteuning te kunnen blijven bieden zijn er keuzes nodig. Het is belangrijker geworden om alle ondersteuning die in een gezin geboden wordt goed op elkaar af te stemmen en daarbij te kijken naar andere mogelijkheden. Voorzieningen die er al zijn en waar inwoners toch al komen kunnen een steentje bijdragen. Ook zoekt de gemeente naar alternatieven zodat een beweging van zwaardere naar lichtere ondersteuning tot stand gebracht kan worden. 

Minimaregelingen

Met het IBK-SD biedt het college ook vier verordeningen (overheidsbesluiten die gelden voor iedereen in Veenendaal) aan de raad aan. Het college geeft aan dat de Minimaregelingen het meest veranderen. Vanaf 1 januari is er meer eenduidigheid in de regelingen aangebracht. Dat moet voor meer duidelijkheid zorgen. Zo komt er één budget voor schoolkosten. Er is meer keuzevrijheid binnen de regelingen. Ouders kunnen zelf kiezen of ze dit uitgeven aan een schooltas, rekenmachine, pennen, etc. in plaats van aparte regelingen voor al deze verschillende kosten. De gevolgen van de nieuwe minimaregelingen zijn per persoon verschillend. De consequenties van de veranderingen zijn per doelgroep uiteengezet in raadsstuk MR-5 Consequenties nieuwe minimaregelingen per doelgroep

Uw mening

De raad bespreekt de onderwerpen uit dit artikel tijdens de vergaderingen van de raadscommissie op dinsdag 14 januari en donderdag 16 januari. De volledige agenda's van deze vergaderingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem. Bent u betrokken bij een onderwerp op de agenda en wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Als u wilt inspreken, dan verzoeken wij u zich aan te melden. Dit kan tot op de dag van de commissievergadering, bij voorkeur voor 13.00 uur, bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via . In de raadsvergadering van donderdag 23 januari neemt de raad een besluit over de onderwerpen op de agenda. 

Naar overzicht