Financiële documenten

Hoe staat Veenendaal er financieel voor? Hoe zit dat de komende jaren? Hoe komt de gemeente aan inkomsten? Naar welke plannen en doelen gaat het geld? In de kadernota, begroting, bestuursrapportages (tussentijdse rapportages) en jaarstukken vindt u het antwoord en kunt u de financiële stand van zaken van de gemeente volgen.

Via de website begrotingsapp kunt u de planning en control documenten vanaf de 1e bestuursrapportage 2021 bekijken. Klik daarvoor op de button hieronder.

Naar financiele stukken in begrotingsapp

Programmabegroting

Ieder jaar vóór 15 november stelt de raad de programmabegroting vast voor het jaar erna. In de programmabegroting staat wat we doen in een jaar en hoe we het betalen.

De begroting bestaat uit zes begrotingsprogramma’s die de raad heeft vastgesteld. Per programma worden de verwachte (nieuwe) ontwikkelingen vermeld. Ook worden de lasten en baten per programma weergegeven. Naast de programma’s staan in de begroting nog een aantal andere onderwerpen, zoals de paragraaf Grondbeleid.

Kadernota

In de kadernota bepaalt de gemeenteraad de plannen en doelen voor de komende 3 jaar en ook hoeveel geld de gemeente daaraan uitgeeft. De raad stelt de Kadernota jaarlijks in juli vast.

Bestuursrapportage

De raad stelt jaarlijks in juni, oktober en december een bestuursrapportage vast. De bestuursrapportage kent een beleidsmatig en een financieel deel. In deze rapportage staat of de uitgaven en inkomsten van de gemeente op schema liggen en of er verschillen zijn met de begroting. De bestuursrapportage heeft dezelfde opbouw als de begroting.

Jaarstukken

Met de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de uitvoering van het gemeentebeleid en de daaruit voortvloeiende financiële lasten. Hiermee sluit de gemeente het (vorige) jaar definitief af. De raad moet de jaarstukken jaarlijks vóór 15 juli vaststellen en aan de provincie aanleveren.