Omgevingswet voor ondernemers

Heeft u een idee om uw bedrijf te vestigen of uit te breiden, of wilt u woningen bouwen? We willen graag onderzoeken of uw plan haalbaar is. Nadat u ons een korte beschrijving van uw plan heeft gegeven, zullen we na een week laten weten of het de moeite waard is om verder te gaan met uw plan.

Omgevingstafel

Als uw initiatief positief wordt ontvangen, zal een casemanager of projectleider met u bespreken of het mogelijk is om een "Omgevingstafel" te organiseren. Bij een Omgevingstafel gaat u in gesprek met alle belangrijke gesprekspartners van de gemeente. Afhankelijk van uw initiatief kunnen ook vertegenwoordigers van het waterschap, de provincie, het Rijk, de omgevingsdienst, de welstandscommissie, de veiligheidsregio en de GGD deelnemen aan de bespreking. Samen met u zoeken we naar de beste manier om uw plan binnen de geldende wetten en regels te realiseren. Het overleg aan de Omgevingstafel is een informeel overleg. Na overeenstemming aan de Omgevingstafel en na eventuele deelname aan een participatietraject, kunt u een definitieve vergunningaanvraag indienen. Vervolgens zal uw aanvraag formeel worden beoordeeld.

Eén vergunning, één loket

Wilt u straks iets veranderen in de omgeving? Bijvoorbeeld een bedrijf uitbreiden of woningen bouwen? En is hiervoor een vergunning nodig? Dan hoeft u straks maar één vergunning aan te vragen bij één loket via het digitale Omgevingsloket. Ga dan naar www.omgevingsloket.nl

Als gemeente zijn we begonnen met de voorbereidingen van de invoering van de Omgevingswet. Onze Omgevingsvisie is al klaar. De Omgevingsvisie  gaat over de toekomst van de leefomgeving van Veenendaal in 2030. Deze visie wordt vervolgens uitgewerkt in Omgevingsprogramma's en uiteindelijk in de regels in het Omgevingsplan.

Omgevingsvisie Veenendaal 2030 downloaden (pdf, 6 MB)

Het Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal is een concrete uitwerking van de doelen uit de Omgevingsvisie Veenendaal 2030. Het puntensysteem geldt voor bouwprojecten waarvoor een herziening, uitwerking of wijziging van het bestemmingsplan nodig is.

Bekijk de pagina Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal

Het puntensysteem richt zich op de volgende thema's: Gezonde en groene leefomgeving, Bewegen, ontmoeten, sporten en spelen (BOSS), Energietransitie en duurzaam bouwen, Natuurinclusief bouwen, Klimaatadaptatie en Veiligheid en leefbaarheid. Voor elk thema zijn maatregelen vastgesteld en aan elke maatregel is een bepaald aantal punten toegekend. Een ontwikkelaar die een plan in Veenendaal wil realiseren, moet straks een minimale score behalen per thema en voor het gehele plan. Bij kleine projecten zijn er minder punten vereist dan bij grote projecten.

Met de Omgevingswet wordt participatie een belangrijk onderdeel van het maken van (bouw)plannen en het aanvragen van vergunningen. Als u bijvoorbeeld nieuwe huizen wilt bouwen, een zonneveld wilt aanleggen of een grote uitbreiding aan uw huis wilt maken, heeft u niet alleen te maken met de gemeente, maar ook met uw buren, inwoners en andere belanghebbenden. Als initiatiefnemer wordt van u verwacht dat u deze mensen betrekt bij het uitwerken van uw plannen. Door tijdig en zorgvuldig belanghebbenden te betrekken, zorgt u ervoor dat alle belangen, meningen, kennis en creativiteit op tafel komen.

Melden van participatie bij vergunningaanvraag

Iedereen die een vergunning aanvraagt moet vermelden of er participatie heeft plaatsgevonden. Met andere woorden: u moet aangeven of, en zo ja, hoe u belanghebbenden heeft betrokken bij uw plannen en wat de resultaten daarvan zijn. De gemeente zet vaak een Omgevingstafel in om belangen in kaart te brengen.

Inzicht in belangen door participatie

Als u aan participatie heeft gedaan, wil de vergunningverlener (vaak de gemeente) graag weten wat u heeft gedaan en wat het resultaat daarvan is. Zo krijgt de gemeente inzicht in de belangen die zijn ingebracht en kan zij deze meenemen in het besluit om de vergunning wel of niet te verlenen. Als u niet aan participatie heeft gedaan, kan de gemeente u verzoeken om alsnog belanghebbenden te informeren en hun belangen te inventariseren. Anders kan de gemeente zelf actie ondernemen.

Advies van gemeente over participatie

De gemeente, of een ander bevoegd gezag, kan u in alle fasen van het vergunningtraject adviseren, ook over hoe u participatie kunt organiseren. Het is daarom verstandig om vroegtijdig contact op te nemen met de gemeente, vooral als uw plan invloed heeft op de omgeving.

Lees in het onderstaande document de Veenendaalse visie op participatie:

Visie op Participatie Veenendaal downloaden (pdf, 2 MB)

Lukt het u niet om het bestand te openen, lezen of beluisteren? Neem dan contact op met Fester Velthuis, Specialist Participatie, via fester.velthuis@veenendaal.nl. Hij informeert u graag over het onderwerp.