Vernieuwing Stadspark

Het Stadspark en omgeving moet een plek worden voor alle inwoners van Veenendaal. Of u nu wilt wandelen, sporten, spelen of vissen. We willen dat het straks echt één groot park is waar mensen graag naartoe gaan.

In 2020 mochten alle inwoners ideeën aandragen voor het park. We zijn ontzettend blij dat dit massaal is gedaan. Aan de hand van al deze suggesties is een landschapsarchitect gaan schetsen.

Samen met een groep inwoners en betrokkenen (de klankbordgroep) zijn we vervolgens uitgekomen op één grove schets die ongeveer laat zien wat er mogelijk en gewenst is in het gebied. Dit referentiemodel is ook aan alle inwoners getoond. Hier kregen we vooral veel enthousiaste reacties op terug.

Over een paar jaar gaat de schop pas in de grond

We hebben ongeveer vijf miljoen euro nodig om het park opnieuw in te richten. Dit bedrag staat nu in de kadernota van de gemeente. Hierin staat wat de gemeente van plan is om te doen en hoeveel het gaat kosten. De volgende stap is het in gang zetten van de aanbesteding. We verwachten dit eind 2023 te doen. We gaan dan opzoek naar een partij die het park gaat ontwerpen. Dit doen ze samen met belanghebbenden en inwoners van Veenendaal. Daarna zal het bedrijf het nieuwe ontwerp van het park uitvoeren.

Belangrijkste punten binnen de visie

De visie voor het Stadspark vormt de basis voor het te maken ontwerp voor de nieuwe inrichting van het Stadspark. Bij het maken van dit ontwerp kijken we hoe de punten uit dit document een plek kunnen krijgen. Wens is om dit ontwerp samen met inwoners en betrokkenen vorm te geven. De raad is in september 2022 akkoord gegaan met de visie.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: 

Het referentiemodel bestaat uit een algemene wensen- en eisenlijst, opgehaald bij inwoners en betrokkenen. In het uiteindelijke ontwerp kijken we of deze wensen en eisen een plek kunnen krijgen in het park en op welke manier.

De Surfvijver heeft nu vaak last van blauwalg. Door de waterkwaliteit te verbeteren, kan de Surfvijver meer gebruikt worden voor sport en spel, zoals de Triatlon.

De Groeneveldselaan vormt een harde scheiding tussen het park, de sportvelden en de Surfvijver. Wens is deze weg anders in te richten, zodat de samenhang in het park verbetert. Maar de inrichting moet ook passen bij de functie van de weg als belangrijke fietsverbinding

Horeca in het park kan een toegevoegde waarde hebben. Het kan bezoekers bijvoorbeeld toiletten bieden, de sociale veiligheid verbeteren vanwege de aanloop van mensen en het kan de beleving van het park verbeteren. We moeten verder onderzoeken of horeca een optie is in het park, op welke plek en op welke manier. 

Wens is om grote evenementen zoals Fuze en Bouwdorp in de toekomst op het evenemententerrein plaats te laten vinden. Het terrein moet dan wel passend gemaakt worden voor deze evenementen. Bij het maken van het definitieve ontwerp kijken we of dit kan en hoe.

Met name in de avond vinden bezoekers het park onveilig. In het definitieve ontwerp moet daarom aandacht zijn voor meer doorkijkjes, slimme verlichting en mogelijk camera’s. 

Documenten

Hieronder de grove schets (referentiemodel) en een toelichting hierop van de landschapsarchitect.

Naar aanleiding van drie schetsen die zijn besproken met de klankbordgroep is er een vierde schets gemaakt, waarin de op- en aanmerkingen zo goed mogelijk zijn verwerkt die tijdens dit overleg naar voren zijn gekomen. Er is een aantal overkoepelende uitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze schets:

  1. Het moet een park worden voor alle Veenendalers.
  2. Het moet een multifunctioneel park worden (wandelen, sporten, vissen, groen, natuur, enz.)
  3. Het park moet een bijdrage leveren aan de biodiversiteit, de opvang van regenwater, het verminderen van hittestress e.d. Kortom+ klimaat adaptief.
  4. Het moet een veilig park zijn.
  5. Het park moet een samenhangend geheel zijn. Dit wordt mede bepaald door de vormgeving, de beplantingen, de oevers, de gekozen verhardingen, verlichtingen e.d.

Schets 4 is een resultante van een aantal eerdere, thematische schetsen en de reacties hierop. Het betreft een schets waarin een visie naar voren komt die aangeeft op wat voor manier het Stadspark van Veenendaal zich de komende jaren zou kunnen ontwikkelen. Dragers van dit plan zijn o.a. het optimaliseren van het water, de koppeling van het Stadspark met de surfvijver, natuurontwikkeling en diversiteit, verbetering van de veiligheid, het voedselbos en een betere ontsluiting. Het is een eerste stap en geen afgerond verhaal.

Deelgebieden

Gebied A

Rondom een centraal grasveld is hoogwaardige beplanting, een calisthenicspark en avontuurlijk spelen bedacht. Er wordt voor voldoende afstand t.o.v. de achtertuinen van de woningen aan de Tinneweide gezorgd. Een bijzonder water-speelelement (kunstwerk) zou aan deze plek veel waarde kunnen toevoegen.

Gebied B

Een voedselbos. Diverse vruchtdragende bomen en struiken zorgen voor een bijzondere vegetatie. In dit bos zijn voldoende zichtlijnen om de veiligheid te waarborgen. Daarnaast zijn er kleine ruimtes die als picknickplek o.i.d. kunnen worden benut. Op een rustige plek kan in overleg met een imkervereniging een aantal bijenkasten worden geplaatst. Aan de noordkant van het bos komt een nieuwe skatebaan op de plek waar deze nu ook ligt. Deze baan is al toegezegd.

Gebied C

Hoogwaardige beplanting + diverse wandelverbindingen. Bij de brug naar de Tinneweide zou kleinschalige horeca kunnen komen en een vlonder met uitzicht over het park. Met de groenstructuur meer de verbinding zoeken met de wijk Engelenburgh.

Gebied D

Wordt vooral afgestemd op grootschalige evenementen. Het parkeerterrein vergroenen, zodat water kan infiltreren en opwarming wordt tegengegaan. De bijenweide binnen de schaatsbaan hoeft geen beperking te zijn voor evenementen. Richting Hugo’s zou een klein buitentheater gemaakt kunnen worden.

Gebied E

De surfvijver wordt ruimtelijk en functioneel veel beter betrokken bij het park. De veiligheid in dit gebied kan sterk vergroot worden door opgaande heesterbeplantingen tussen de vijver en de voetpaden te verwijderen. Hier staan alleen bomen. Voor een gedeelte natuurlijke oevers, maar daarnaast de mogelijkheid houden om goed bij het water te kunnen komen om te vissen. Als verblijfsplek zou dit sterk verbeterd kunnen worden. In dit gebied is het goed mogelijk om een ruimte te reserveren waar honden los kunnen lopen en ook in en uit het water kunnen komen. Gebied E en C koppelen met bijvoorbeeld een bijzondere brug. Dit zou een kunstopdracht kunnen zijn (verbinden). Bij een eventuele inpassing van de nieuwbouw van de sporthal van het CLV moet goed gekeken worden naar het medegebruik van het park en de sportvelden en daarnaast is de gevelwand van de sporthal bepalend voor het park. Eventuele horeca zou hier ook een functie naar de omgeving (surfvijver) kunnen hebben. Op dit moment ontbreekt verdere informatie.

Gebied F

Dit is de schil met diverse sportvelden die om het park heen liggen. Het zou goed zijn om deze met een routing te verbinden met het park. Denk bijvoorbeeld aan een hardloopcircuit. Medegebruik zou gestimuleerd moeten worden. Daarnaast moet er goed gekeken worden naar de reclameborden. Dit geeft op sommige plekken een onverzorgd beeld.

Overige informatie

  • Het terrein van Hugo’s zou d.m.v. groen een betere aansluiting kunnen krijgen bij het park. Daarnaast is het goed om de aanlegsteigers en de picknickplaatsen goed in te richten.
  • Langs de Groeneveldselaan wordt haaks parkeren gerealiseerd; er is ruimte voor ca 80 tot 100 parkeerplaatsen. Er is nog geen parkeerstudie gedaan, maar zeker in aanvulling met de andere parkeerplekken is er een behoorlijke parkeercapaciteit. Het onveilige parkeerterrein in het park komt hierbij te vervallen. Fietsparkeren moet hier ook in worden meegenomen.
  • De aansluiting Grebbeweg – Groeneveldselaan vraag nog om een goede verkeerskundige oplossing. Voor fietsers en voetgangers is het park goed ontsloten.