Nieuwe brandweerkazerne en woningbouw

De raad heeft op 21 januari 2021 besloten tot volledige nieuwbouw van de brandweerkazerne. Daarnaast verplaatsen Wijkservice, nu gelegen achter de brandweerkazerne, en de oefenlocatie van de brandweer naar een nieuwe plek aan de Transformatorstraat. Dit maakt woningbouw op deze locatie mogelijk. Inmiddels is het aanbestedingstraject om een bedrijf te selecteren die aan de slag gaat met een ontwerp voor zowel de brandweerkazerne als woningen gestart.

Aanbestedingsprocedure

Voor de realisatie van de brandweerkazerne en de woningbouw in het Pionierkwartier is de gemeente een Europese niet-openbare aanbesteding gestart. Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één marktpartij die de Brandweerkazerne en de woningbouw realiseert.

De aanbesteding bestaat uit twee gedeelten:

 1. Selectiefase, waar max. 5 gegadigden worden geselecteerd (inmiddels afgerond)
 2. Inschrijvingsfase in twee stappen:
  • stap 1: visiepresentatie met vijf gegadigden
  • stap 2: Inschrijvingsfase met drie gegadigden waar aan 1 inschrijver wordt gegund.  

Na afronding van de inschrijvingsfase wenst de gemeente met één inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan een overeenkomst te sluiten.

Bewoners denken mee

We vinden het belangrijk dat omwonenden van de kazerne, leden van het brandweerkorps en andere belanghebbenden een stem hebben in de nieuwe brandweerkazerne en woningbouw. Naast het ophalen van aandachtspunten tijdens een bewonersavond op 10 maart 2022, nemen twee bewoners zitting in de beoordelingscommissie van het aanbestedingstraject. Een bewoner van de Grote Pekken en een van het Stationskwartier hebben in de inschrijvingsfase een gedeelde stem. Samen met experts op verschillende vlakken beoordelen zij de visiepresentatie van vijf bedrijven op diverse criteria, bijvoorbeeld duurzaamheid en de inpassing in het gebied. Hieruit komen uiteindelijk drie bedrijven naar voren die aan de slag gaan met een ontwerp voor de brandweerkazerne en woningbouw. Omwonenden, leden van het brandweerkorps en andere belanghebbenden mogen vervolgens stemmen op het ontwerp dat zij het beste vinden. Dit weegt mee in de uiteindelijke keus voor het bedrijf die de opdracht gegund wordt. Naar verwachting vindt de stemronde in september 2022 plaats.

Planning

De planning onder voorbehoud:

 • februari – september 2022: voorbereidingen treffen om tot 3 ontwerpen te komen (aanbestedingsprocedure);
 • september 2022: publieksjury stemt op ontwerp;
 • eind september 2022: bekend welke geselecteerde partij de aanbesteding wint;
 • tweede kwartaal 2023: verhuizing Wijkservice naar nieuwbouw Transformatorstraat; 
 • vierde kwartaal 2023: ombouw Wijkservice tot tijdelijke kazerne;
 • vierde kwartaal 2023: verhuizing brandweer naar tijdelijke kazerne; 
 • eerste kwartaal 2024 - eerste kwartaal 2025: nieuwbouw kazerne;
 • erste kwartaal 2025: verhuizing brandweer naar nieuwe kazerne;
 • vanaf 2025: nieuwbouw woningen Pionierkwartier.