Besluitenlijst college test

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week op dinsdag over beleid en plannen. De besluiten die het college neemt vindt u op de openbare besluitenlijst. 

Bekijk hieronder de meest recente besluitenlijsten:

Openbare besluitenlijst week 19 van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 9 mei 2023.

Aanwezig:

 • burgemeester: dhr. K.J.G. Kats.
 • wethouders: dhr. mr. ing. E. Stroobosscher, dhr. dr. ir. C.M. Verloop, dhr. M.R. Beek en dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg.
 • gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra.
 • notulist: dhr. A.H.M. de Vree.
Nummer Onderwerp Besluit
1 Vaststelling besluitenlijsten B&W vergaderingen De besluitenlijsten van week 17 vaststellen.
2 Collegevoorstellen openbaar  
2.1 2088304 Toestemming Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley Het college van B&W toestemming te verlenen tot wijziging en ondertekening van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley.
2.2 2085237 Ontwerp bestuursagenda 2024-2027 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 1. De raad voor te stellen om met bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen op de ontwerp bestuursagenda 2024-2027 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). 2. Vooruitlopend op besluitvorming door de raad de bijgevoegde concept-zienswijze te versturen naar de Veiligheidsregio Utrecht.
2.3 2085236 Voorlopige jaarstukken 2022-Ontwerpbegroting 2024-geactualiseerde begroting 2023 VRU De raad voor te stellen 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht. 2. Met de bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen op de (ontwerp)begroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023 van de Veiligheidsregio Utrecht, waarbij Veenendaal: - een positief advies geeft op de geactualiseerde begroting 2023 - een positief advies geeft op de ontwerpbegroting 2024. 3. De financiële gevolgen (op basis van de ontwerpbegroting 2024 VRU) voor 2023 en 2024 van respectievelijk € 103.400,- en € 278.400,- structureel te verwerken in respectievelijk de 2e bestuursrapportage 2023 en kadernota 2024 gemeente Veenendaal. Aanvullend hierop: 4. Vooruitlopend op besluitvorming door de raad de bijgevoegde concept-zienswijze te versturen naar de Veiligheidsregio Utrecht.
2.4 2085238 Zienswijze Ontwerp Regionaal Crisisplan 2024-2027 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Een zienswijze op het Ontwerp Regionaal Crisisplan 2024-2027 te versturen aan de VRU, conform bijgevoegde brief.
2.5 2083441 Begroting 2024–2027 en Jaarrekening 2022 Regio Foodvalley De raad voor te stellen: 1. Geen zienswijzen ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van Regio FoodValley ten aanzien van de aangeboden Begroting 2024-2027 Regio Foodvalley; 2. Voor de benodigde hogere gemeentelijke bijdrage voor 2024 en 2025 uit te gaan van een bedrag van € 121.000 in plaats van het eerder bij de behandeling van de Kaderbrief 2024-2027 Regio Foodvalley genoemde bedrag van € 124.000 en dit te verwerken in de gemeentelijke Kadernota 2024-2027 3. De Jaarrekening 2022 Regio Foodvalley voor kennisgeving aan te nemen.
2.6 2092560 Afwijking op inkoopbeleid voor aanleg en onderhouden glasvezelverbinding In afwijking van het inkoopbeleid Eurofiber onderhands de opdracht te gunnen voor het met glasvezel aansluiten en in stand houden van de intelligente verkeerregelinstallaties (iVRI’s) die in 2023 t/m 2026 gerealiseerd worden.
2.7 2090792 Ondermandaat IPS regeling 1. Ondermandaat te verlenen aan de teamleider Werk en Inkomen voor de specifieke bevoegdheden zoals beschreven in artikel 5 van de Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep. 2. De teamleider Werk en Inkomen de bevoegdheid geven om dit mandaat door te mandateren aan de functionaris “consulent doelgroep arbeidsgehandicapten”, voor de besluitvorming in eerste aanleg.
2.8 2088671 Strategisch Fiscaal Beleidsplan 2023-2025 Het concept Strategisch Fiscaal Beleidsplan 2023-2025 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst week 17 van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 25 april 2023.

Aanwezig:

 • burgemeester: dhr. K.J.G. Kats.
  wethouders: dhr. mr. ing. E. Stroobosscher, dhr. dr. ir. C.M. Verloop en dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg.
  gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra.
  notulist: dhr. A.H.M. de Vree.

Afwezig:

 • wethouder: dhr. M.R. Beek.

De besluiten

1. Vaststelling besluitenlijsten B&W vergaderingen

De besluitenlijsten van week 15 vaststellen.

2. Collegevoorstellen openbaar

2.1 2011186 Kerkewijk 256 (woning): aanwijzing gemeentelijk monument Ruisseveen 9 (schuur): afzien van aanwijzing

 1. De woning op de Kerkewijk 256 definitief aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 2. De schuur bij de monumentale boerderij op Ruisseveen 9 niet aan te wijzen als gemeentelijk monument, maar in het te wijzigen omgevingsplan op te nemen als beeldbepalend pand.
 3. De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van deze besluiten.

2.2 2041724 Beëindiging SOK Groene Grens met gemeente Ede

 1. De Samenwerkingsovereenkomst Groene Grens d.d. 11 juli 2007 met de gemeente Ede te beëindigen.
 2. Een Allonge met gemeente Ede aan te gaan voor de afwijking van de Vaststellingsovereenkomst gronden Groene Grens d.d. 7 juli 2021.

2.3 2091994 BNG Bank jaarstukken 2022

 1. In te stemmen met de jaarstukken 2022 en de andere op de agenda opgenomen stukken van BNG Bank.
 2. De hogere dividenduitkering ad. €20.000 te verwerken bij de eerste bestuursrapportage 2023.
 3. Besluit burgemeester
  De heer A. Morren op te dragen de gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen over voornoemd beslispunt 1 in de algemene vergadering van aandeelhouders.

2.4 2091787 Vitens jaarstukken 2022

 1. Akkoord te gaan met de jaarstukken 2022, de voorgestelde bestemming van het financiële resultaat 2022 en de benoeming van een nieuw directielid.
 2. Besluit burgemeester
  De heer A. Morren op te dragen de gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen over voornoemd beslispunt 1 in de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

2.5 2090899 Raadsvoorstel vaststellen Verordening tot tweede wijziging van de integrale verordening sociaal domein Veenendaal

 1. De raad voor te stellen de Verordening tot tweede wijziging van de Integrale verordening sociaal domein Veenendaal vast te stellen.

2.6 2072521 Zelfevaluatie BRP/ENSIA 2022

 1. Kennis te nemen van het resultaat van de zelfevaluatie BRP/ENSIA 2022.
 2. Het uittreksel van de resultaten van de zelfevaluatie BRP/ENSIA 2022 voor 30 april 2023 ondertekend te zenden naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

4. Raadsinformatiebrieven

4.1 Raadsinformatiebrief marktconsultatie visie stadspark

 1. De raadsinformatiebrief marktconsultatie visie stadspark voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

Oudere besluitenlijsten bekijken

Bent u op zoek naar een oude besluitenlijst? Ga naar het webarchief. U kunt zoeken op datum (vanaf 21-12-2012 tot nu) en op trefwoord.