Besluitenlijst college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week op dinsdag over beleid en plannen. De besluiten die het college neemt vindt u op de openbare besluitenlijst. 

Recente besluitenlijsten

Openbare besluitenlijst week 39 van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 26 september 2023.

Aanwezig:

 • burgemeester: dhr. K.J.G. Kats
 • wethouders: dhr. mr.ing. E. Stroobosscher, dhr. dr. ir. C.M. Verloop, dhr. M.R. Beek en dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg
 • gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra
 • notulist: dhr. A.H.M. de Vree.

De besluiten

1. Vaststelling besluitenlijsten B&W vergaderingen

 • De besluitenlijsten van week 37 vaststellen.

2. Collegevoorstellen openbaar

2.1 2124561 SLA Veiligheid Gemeente Veenendaal - Gemeente Renswoude

 1. de Service Level Agreement (SLA) met betrekking tot het leveren van diensten in het veiligheidsdomein aan de gemeente Renswoude vast te stellen.

2.2 2120271 Delegatiebesluit Omgevingsplan Veenendaal

De raad voor te stellen:

 1. Het Delegatiebesluit omgevingsplan gemeente Veenendaal vast te stellen conform bijgevoegd ontwerpbesluit.

2.3 2011186 Aanwijzing gemeentelijk monument Petrakerk (Kerkewijk 135)

 1. De Petrakerk definitief aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 2. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van dit besluit.

2.4 2116709 Aangaan Samenwerkingsconvenant Domein Overstijgend Samenwerken Veenendaal/Opella/Santé Partners

 1. Het Samenwerkingsconvenant Domein Overstijgend Samenwerken Veenendaal / Opella / Santé Partners aan te gaan.
 2. Besluit Burgemeester: Aan wethouder Beek, op grond van artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet, een volmacht te verlenen om het ‘Samenwerkingsconvenant Domein Overstijgend Samenwerken’met Opella en Santé Partners te tekenen.

2.5 2126338 Zienswijze Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

 1. Een zienswijze in te dienen bij de Provinciale Staten van de provincie Utrecht naar aanleiding van de terinzagelegging van het ‘Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022’ volgens bijgevoegde brief.
 2. Het college van de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug te steunen in hun zienswijzen, zoals genoemd in bijgevoegde brief.
 3. De raad van Veenendaal informeren over onze zienswijze volgens bijgevoegde raadsinformatiebrief.
 4. Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht te informeren over onze inspraakreactie volgens bijgevoegde brief.

2.6 Memo Consultatie nieuw beleidskader Sport en Bewegen

Het gewijzigd memo “Consultatie nieuw beleidskader Sport en Bewegen” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raadscommissie.

2.7 2128435 Procesbesluit dagvaarding St. Taubah

 1. Een juridische procedure te starten teneinde de opheffing te bewerkstelligen van het conservatoir bewijsbeslag, waarvoor verlof is verleend met de beschikking van de rechtbank Midden-Nederland van 24 april 2023 in de zaak van Stichting Taubah, gevestigd te Veenendaal. De beschikking ziet op:
  - het rapport dat NTA in 2018 over de islamitische gemeenschap in Veenendaal heeft gemaakt inclusief alle concept-versies van het rapport;
  - alle e-mails tussen NTA en de gemeente Veenendaal waarin het rapport of een deel van het rapport als bijlage is toegevoegd;
  - de offerte van NTA en de opdrachtsbevestiging van de gemeente Veenendaal met betrekking tot de krachtenveldanalyse en bijgevoegde e-mails;
  - de facturen van NTA en correspondentie daarover tussen de gemeente en NTA die zijn gewisseld in de periode 1 december 2017 tot en met 31 december 2018
 2. Zich te verweren in de eventuele juridische procedure(s) die Stichting Taubah nog zal voeren als vervolg op dit conservatoire bewijsbeslag.
 3. Aan AKD N.V. de opdracht te verstrekken om alle noodzakelijke proceshandelingen te verrichten met betrekking tot bovenstaande processen en alle daarmede verband houdende aangelegenheden.
 4. Het hiervoor benodigde budget te verantwoorden in de bestuursrapportage.
 5. De raad in kennis te stellen van dit besluit.
 6. Besluit burgemeester: In verband met bovenstaande besluiten de advocaten werkzaam of verbonden aan AKD NV te Amsterdam op te dragen alle noodzakelijke proceshandelingen te verrichten en alle daarmede verband houdende aangelegenheden.

4. Raadsinformatiebrieven

4.1 Dierenwelzijn – stand van zaken

 • De raadsinformatiebrief “Dierenwelzijn – stand van zaken” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

Openbare besluitenlijst week 38 van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 19 september 2023.

Aanwezig:

 • burgemeester: dhr. K.J.G. Kats
 • wethouders: dhr. mr.ing. E. Stroobosscher, dhr. dr. ir. C.M. Verloop, dhr. M.R. Beek en dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg
 • gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra
 • notulist: dhr. A.H.M. de Vree.

De besluiten

1. Vaststelling besluitenlijsten B&W vergaderingen

 • De besluitenlijsten van week 35 vaststellen.

2. Collegevoorstellen openbaar

2.1 2097700 Levering 4 perceeltjes openbaar gebied Meurshof

 1. In te stemmen met het passeren van de acte waarbij 4 percelen openbaar gebied door Van Elst Vastgoed B.V. worden geleverd aan de gemeente.

2.2 2011186 Definitief besluit aanwijzing gemeentelijk monument: Ritmeestercomplex (achter Kerkewijk 65)

 1. De bouwdelen tot 1957 van het Ritmeestercomplex achter Kerkewijk 65 definitief aan te wijzen als gemeentelijk monument en af te zien van definitieve aanwijzing van de in 1957/ 1958 gebouwde fabriekshal, maar de eigenaar en ontwikkelaar wel te verplichten het cultuurhistorisch verhaal van de hal mee te nemen bij een herontwikkeling (in de openbare ruimte, de nieuwbouw en virtueel);
 2. De raad middels bijgevoegde gewijzigde raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van dit besluit.

2.3 2124473 Beantwoording schriftelijke vragen SGP m.b.t. groenonderhoud

 1. De vragen van de SGP over groenonderhoud te beantwoorden conform bijgevoegde concept-brief.

2.4 2112343 Adviesvraag concept Besluit tot tweede wijziging Beleidsregel integrale schuldhulpverlening Veenendaal

 1. Het Besluit tot tweede wijziging van de Beleidsregel integrale schuldhulpverlening Veenendaal in concept vast te stellen, conform bijgevoegd ontwerpbesluit.
 2. Het concept Besluit tot tweede wijziging van de Beleidsregel integrale schuldhulpverlening Veenendaal ter advies voor te leggen aan de cliëntenraad De Vallei, conform bijgevoegde brief.

2.5 2122438 Vaststellen Gezond en Actief Leven in Veenendaal en aanvraag brede SPUK

 1. De lokale uitwerking van GALA, Gezond en Actief Leven in Veenendaal, vast te stellen.
 2. Het indienen van Gezond en Actief Leven in Veenendaal voor advies bij de kerngroep VNG/VSG te mandateren aan wethouder Beek.
 3. Ten behoeve van de uitvoering van Gezond en Actief Leven in Veenendaal de aanvraag voor de ‘brede SPUK’ voor de jaren 2024 tot en met 2026 in te dienen bij DUS-I.

2.6 2120488 Samenwerkingsovereenkomst project “De Sterke Arm”

 1. De Samenwerkingsovereenkomst project ‘De Sterke Arm’ met Woningstichting Veenvesters aan te gaan.

2.7 2122851 Onveilige verkeerssituatie Fokkerstraat

 1. De schriftelijke vragen van de SP over de verkeersonveiligheid op de Fokkerstraat beantwoorden
  met bijgevoegde gewijzigde antwoordbrief.

2.8 2125465 Voorstel aanbieden belastingverordeningen 2024

De raad voor te stellen:

 1. De Verordening tot negende wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2016 (Verordening onroerende zaakbelastingen 2016, 9e wijziging) vast te stellen conform bijlage 1.
 2. De Verordening tot negende wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2016 (Verordening afvalstoffenheffing 2016, 9e wijziging) vast te stellen conform bijlage 2.
 3. De Verordening tot achtste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2016 (Verordening hondenbelasting 2016, 8e wijziging) vast te stellen conform bijlage 3.
 4. De Verordening tot achtste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2016 (Verordening precariobelasting 2016, 8e wijziging) vast te stellen conform bijlage 4.
 5. De Verordening tot achtste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016 (Verordening toeristenbelasting 2016, 8e wijziging) vast te stellen conform bijlage 5.
 6. De Verordening tot vierde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2016 (Verordeningen rioolheffing 2016, 4e wijziging) vast te stellen conform bijlage 6.
 7. De Verordening tot zevende wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2017 (Verordening reclamebelasting 2017, 7e wijziging) vast te stellen conform bijlage 7.

2.9 2121534 Afwijking inkoopbeleid aanbesteding Duurzaam Bouwloket

 • Af te wijken van het inkoopbeleid om zo het Duurzaam Bouwloket (DBL) onderhands de opdracht te gunnen voor een bedrag van circa € 50.000 exclusief BTW voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) in de periode van 1 november 2023 tot en met 31 december 2026.

2.10 2124587 Huurovereenkomsten opvanglocaties

 1. De reeds aangegane huurovereenkomsten voor de opvanglocatie Nieuweweg 59-71B, en de Kaardenbol 4, te Veenendaal, ten behoeve van de opvang van Oekraïense ontheemden, te verlengen met terugwerkende kracht tot en met 30 juni 2024.
 2. De reeds aangegane huurovereenkomst voor de locatie Mozartdreef 9-17, ten behoeve van de opvang van Oekraïense ontheemden, met terugwerkende kracht, te wijzigen zodat ook de begane grond van deze locatie voor dit doel kan worden gebruikt.

3. Raadsinformatiebrieven

3.1 Lege lachgascilinders

 • De raadsinformatiebrief “Lege lachgascilinders” voor kennisgeving aannemen en deze gewijzigd aanbieden aan de raad.

3.2 Stand van zaken buurtuitvoeringsplannen aardgasvrij

 • De raadsinformatiebrief “Stand van zaken buurtuitvoeringsplannen aardgasvrij” voor kennisgeving aannemen en deze gewijzigd aanbieden aan de raad.

3.3 Verklaring van geen bedenkingen flexwoningen Wageningselaan 2A

 • De raadsinformatiebrief “Verklaring van geen bedenkingen flexwoningen Wageningselaan 2A” voor kennisgeving aannemen en deze gewijzigd aanbieden aan de raad.

Openbare besluitenlijst week 37 van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 12 september 2023.

Aanwezig:

 • burgemeester: dhr. K.J.G. Kats
 • wethouders: dhr. mr.ing. E. Stroobosscher, dhr. dr. ir. C.M. Verloop, dhr. M.R. Beek en dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg
 • gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra
 • notulist: dhr. A.H.M. de Vree.

De besluiten

1. Vaststelling besluitenlijsten B&W vergaderingen

 • De besluitenlijsten van week 35 vaststellen.

2. Collegevoorstellen openbaar

2.1 2118233 Jaarplan zwerfafval 2023-2024

 1. Het Jaarplan zwerfafval 2023-2024 vast te stellen.

2.2 2123134 Vaststellen straatnaam herontwikkeling Nieuweweg 222 t/m 226

 1. Overeenkomstig het advies van de commissie straatnaamgeving voor de herontwikkeling op het perceel Nieuweweg 222 tot en met 226 de volgende straatnaam vast te stellen, zoals op de tekening volgens bijlage 1: Bijentuin

2.3 2120961 Ontwerpbestemmingsplan ‘Overgangszone Ambacht’

 1. De wettelijke procedure op te starten voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Overgangszone Ambacht’;
 2. Geen inspraakprocedure op te starten;
 3. Geen exploitatieplan op te stellen;
 4. Geen m.e.r. procedure op te starten.

2.4 2088304 wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley

 1. De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley vast te stellen.

2.5 2056726 Tweede bestuursrapportage 2023

De raad voor te stellen:

 1. De tweede bestuursrapportage 2023 met de daarin gemelde afwijkingen en een voordelig saldo van € 1.880.000,-, zijnde het saldo na verwerking genoemde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves, vast te stellen.
 2. In te stemmen met het storten van € 1.880.000,- in 2023 in de algemene reserve in verband met het positieve saldo van alle mutaties uit deze tweede bestuursrapportage 2023.
 3. In te stemmen met het onttrekken van € 50.000,- in 2023 aan de reserve bovenwijkse voorziening.
 4. De volgende investeringsbedragen in 2023 beschikbaar te stellen:
  - € 75.000,- voor de inrichting van het CJG (pand Markt 30) en € 26.000,- voor de ICT voorzieningen van het CJG.
 5. De Effectmonitor Sociaal Domein over het tweede kwartaal 2023 onderdeel te laten uitmaken van deze bestuursrapportage.

2.6 1771565 Beantwoording schriftelijke vragen RIB2023.66, Westersingel 37-59II

 1. De schriftelijke vragen van ProVeenendaal over de RIB2023.66, Westersingel 37-59II beantwoorden met bijgevoegde gewijzigde antwoordbrief.

2.7 2126056 Financiële bijdrage aardbevingsramp Marokko

 1. Een bijdrage van € 68.000,- te doneren aan het VNG Fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering ten behoeve van de aardbevingsramp in Marokko.
 2. Dit bedrag ten laste te brengen van de post ‘Onvoorzien’ en dit te verwerken in de 3e Bestuursrapportage 2023.

3. Raadsinformatiebrieven

3.1 Raadsinformatiebrief Onderwijsmogelijkheden gezinsmigranten

 • De raadsinformatiebrief “Onderwijsmogelijkheden gezinsmigranten” voor kennisgeving aannemen en deze gewijzigd aanbieden aan de raad.

Openbare besluitenlijst week 36 van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 5 september 2023.

Aanwezig:

 • burgemeester: dhr. K.J.G. Kats
 • wethouders: dhr. mr.ing. E. Stroobosscher, dhr. dr. ir. C.M. Verloop, dhr. M.R. Beek en dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg
 • gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra
 • notulist: dhr. A.H.M. de Vree.

De besluiten

1. Vaststelling besluitenlijsten B&W vergaderingen

 • De besluitenlijsten van week 35 vaststellen.

2. Collegevoorstellen openbaar

2.1 2120589 Schriftelijke vragen CDA inzake Participatie bewoners inzake verkeersproblematiek Van Essenlaan e.o.

 1. De schriftelijke vragen van de fractie van het CDA Veenendaal over de Participatie bewoners inzake verkeersproblematiek Van Essenlaan e.o. beantwoorden met bijgevoegde gewijzigde antwoordbrief.

2.2 2121614 Organisatie verkiezingen Tweede Kamer november 2023

 1. Het Besluit tot de instelling van het gemeentelijk stembureau voor de Tweede
  Kamerverkiezingen in november 2023, mandaat teamleider KCC, vergoeding
  stembureauleden en locaties stembureaus vast te stellen conform het ontwerpbesluit, waarbij:
  a. een stembureaulid kan kiezen bij de aanmelding voor één shift, twee shifts (de hele dag inclusief tellen), alleen tellen en/of centrale stemopneming;
  b. een voorzitter en vervangend voorzitter voor de hele verkiezingsdag worden benoemd;
  c. de vergoedingen voor stembureauleden en medewerkers van gemeente Veenendaal voor de Tweede Kamer verkiezingen 2023 zijn vastgelegd in bijlage 1 bij het Besluit;
  d. het aantal stembureaus wordt uitgebreid van 24 naar 39.
 2. Een ‘Bring a friend’ actie in te voeren, als met de reguliere werving het benodigd aantal leden niet wordt behaald.

2.3 2092781 Projectrealisatieovereenkomst 'Groenpoort' en beantwoording brieven Veenendaal-Oost

 1. De projectrealisatieovereenkomst “GROENPOORT” voor het vastleggen van de afspraken tussen OVO C.V. en gemeente Veenendaal voor project 25 in Groenpoort (42 appartementen) aan te gaan.
 2. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op de bijlage: ‘Projectrealisatieovereenkomst “GROENPOORT”’ (bijlage 1);
 3. De in beslispunt 2 opgelegde geheimhouding bij afsluiting van het grondexploitatiecomplex 01 (Ontwikkelposities Veenendaal-Oost) op te heffen.
 4. De ingekomen brieven van Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost C.V. (hierna te noemen: “OVO”) te beantwoorden met bijgaande gewijzigde beantwoordingsbrief (bijlage 2).
 5. Een correctie op de planregels van het bestemmingsplan ‘Veenendaal-oost, deelplan Groenpoort’ voor te bereiden met een correctieve herziening van het bestemmingsplan ten aanzien van de planregel ‘voorwaardelijke verplichting geluid’.
 6. Medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan ‘Veenendaal-oost, deelplan Groenpoort’ op grond van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) voor wat betreft de ‘Voorwaardelijke verplichting geluid’ dan wel diens rechtsopvolger onder de Omgevingswet.

2.4 Raadsconsultatie omgevingsprogramma integrale mobiliteit

 1. De raadsconsultatie “omgevingsprogramma integrale mobiliteit” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad

2.5 2115898 Afwijken inkoopbeleid voor deelgebied 2a en starten Europese aanbesteding voor deelgebieden 2b-2e Franse Gat Zuid

 1. In afwijking van het inkoopbeleid aan Haver Droeze onderhands de opdracht te gunnen voor het ontwerpen en bijkomende adviesopdrachten van de openbare ruimte van deelgebied 2a van het Franse Gat Zuid;
 2. Een Europese aanbesteding te starten voor de integrale opdracht, ontwerp en uitvoering, van deelgebied 2b-2e met een doorkijk naar deelgebied 3 van de herstructurering van het Franse Gat Zuid.

3. Raadsinformatiebrieven

3.1 Raadsinformatiebrief  Oplegger brief Ontwerpbegroting GGD

 • De Raadsinformatiebrief “Oplegger brief Ontwerpbegroting GGD” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

3.2 Raadsinformatiebrief Aanbesteding Wmo Immaterieel

 • De Raadsinformatiebrief “Aanbesteding Wmo materieel” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

Openbare besluitenlijst week 35 van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 29 augustus 2023.

Aanwezig:

 • burgemeester: dhr. K.J.G. Kats
 • wethouders: dhr. mr.ing. E. Stroobosscher, dhr. dr. ir. C.M. Verloop, dhr. M.R. Beek en dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg
 • gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra
 • notulist: dhr. A.H.M. de Vree.

De besluiten

1. Vaststelling besluitenlijsten B&W vergaderingen

 • De besluitenlijsten van week 34 vaststellen.

2. Collegevoorstellen openbaar

2.1 2117269 Ledenraadpleging Arbeidsvoorwaardennota 2024

 1. Een ‘voor’-stem uit te brengen op de concept arbeidsvoorwaardennota als werkgeversinzet voor de komende onderhandelingen over de Cao Gemeenten 2024:
 2. Het benoemen van een aantal aandachtspunten over de arbeidsmarkt en het vitaliteitsbeleid (genoemd bij de kanttekeningen) en deze te vermelden op het (digitale) reactieformulier.

2.2 2027521 Aanvullende tijdelijke huurovereenkomst t.b.v. CNO asielzoekers Wageningselaan 2

 1. Ten behoeve van de extra en langer durende crisisnoodopvang voor asielzoekers, de aanvullende huurovereenkomst voor de locatie Wageningselaan 2 te Veenendaal (voormalige Belcompany-pand) aan te gaan voor de periode 1 juli 2023 tot 1 januari 2024.

2.3 2118905 Verklaring van geen bedenkingen flexwoningen Wageningselaan 2A

De raad voor te stellen:

 1. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van 48 flexwoningen op de Wageningselaan 2A voor een periode van maximaal 30 jaar onder voorwaarde dat het college concludeert dat de nog in te dienen vergunningaanvraag niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

2.4 2011186 Aanwijzing gemeentelijk monument kapberg Gelders Benedeneind 14A

 1. De kapberg, exclusief de dichtzetting onder de kap en het aangebouwde afdak, bij Gelders Benedeneind 14A definitief aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 2. De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van dit besluit.

2.5 2119703 Verlening Borgstelling Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost CV

 1. De gemeente stelt zich ten behoeve van de Nederlandse Waterschapbank NV - conform de formulering in de borgtochtverklaring in de overeenkomst van geldlening - onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg voor de juiste nakoming van de verplichting tot betaling van al hetgeen geldgeefster van geldneemster dan wel haar rechtsopvolgster onder algemene titel, uit hoofde van de overeenkomst van geldlening te vorderen heeft of zal hebben, zulks onder afstand doening van alle rechten, bevoegdheden en verweermiddelen bij de wet aan borgen toegekend of nog toe te kennen, in het bijzonder van die welke de borg al dan niet te harer bevrijding zou kunnen ontlenen aan het bepaalde in de artikelen 6:139, 6:154, 7:852, 7:853 en 7:856 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, en voorts van alle rechten, welke de borg te harer bevrijding zou kunnen ontlenen aan door haar met geldneemster gesloten overeenkomst(en) en/of gemaakte afspraken en aan door haar aan geldneemster in verband met de borgtocht gestelde voorwaarden betreffende de volgende lening:
  • € 5 miljoen maximaal van 29 december 2023 tot 29 december 2026 (looptijd 3 jaar);
 2. OVO een éénmalige afsluitprovisie van 0,75% over het borgtochtbedrag vermeerderd met € 500,- laten betalen bij de storting van de lening op basis van het vigerend gemeentelijk beleid tot een totaalbedrag van € 38.000,-.

2.6 2113057 1e wijziging Beleidsregel integrale schuldhulpverlening Veenendaal

 1. De Eerste wijziging Beleidsregel Integrale Schuldhulpverlening Veenendaal vast te stellen, conform bijgevoegd ontwerpbesluit.
 2. Met bijgevoegde brief te reageren op het advies van de cliëntenraad De Vallei.

2.7 2100051 Adviesaanvraag Verordening tot derde wijziging van de Integrale verordening sociaal domein Veenendaal

 1. Het voorgenomen besluit te nemen de raad voor te stellen de Verordening tot derde wijziging van de Integrale verordening sociaal domein Veenendaal vast te stellen.
 2. De voorgenomen wijzigingen van de Integrale verordening sociaal domein Veenendaal (3e), inclusief de was-wordt tabel, voor advies voor te leggen aan de Cliëntenraad voor Werk en Inkomen De Vallei, het Wmo forum, Jeugdbelang en de Jongerenraad.

2.8 2117274 Raadsvoorstel vaststellen nota Evenementenbeleid 2024 en verder ‘Veenendaal blijft verrassen’

 1. De gemeenteraad voor te stellen de nota Evenementenbeleid 2024 en verder ‘Veenendaal blijft verrassen’ vast te stellen en op basis daarvan in de Algemene Plaatselijke Verordening:
  a.
  het aantal evenementen op zondag te verruimen van zes naar twaalf;
  b.
  de Markt toe te voegen als locatie waar op zondag evenementen gehouden mogen worden;
  c.
  het oplaten van ballonnen te verbieden.

De wethouders Stroobosscher en Verloop stemmen tegen dit voorstel.

3. Raadsinformatiebrieven

3.1 Raadsinformatiebrief “Termijnen indienen vergunningsaanvraag evenementen”

 • De gewijzigde Raadsinformatiebrief “Termijnen indienen vergunningsaanvraag evenementen” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

3.2 Raadsinformatiebrief Programmabegroting

 • De gewijzigde Raadsinformatiebrief “Programmabegroting” voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

Openbare besluitenlijst week 34 van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 21 augustus 2023.

Aanwezig:

 • burgemeester: dhr. K.J.G. Kats
 • wethouders: dhr. mr.ing. E. Stroobosscher, dhr. dr. ir. C.M. Verloop, dhr. M.R. Beek en dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg
 • gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra
 • notulist: dhr. A.H.M. de Vree.

De besluiten

1. Vaststelling besluitenlijsten B&W vergaderingen

 • De besluitenlijsten van week 33 vaststellen.

2. Collegevoorstellen openbaar

2.1 2109824 Subsidieplafond 2024 Peuteropvang met en zonder Voorschoolse Educatie gemeente Veenendaal

 1. Om het subsidieplafond peuteropvang 2024 zonder VE te kunnen vaststellen op € 222.222,- is het voorstel om € 28.458,- van het restant uit 2023 via budgetoverheveling over te hevelen naar 2024 en dit te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2023, onder voorbehoud van vaststelling van de 2e bestuursrapportage 2023.
 2. In het kader van de Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal het volgende vast te stellen voor 2024, waarbij beslispunt 2a onder voorbehoud van vaststelling van de 2e bestuursrapportage 2023 en de Programmabegroting 2024 en beslispunt 2b onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting 2024.
  a)
  het subsidieplafond peuteropvang zonder VE op € 222.222,-
  b)
  het subsidieplafond peuteropvang met VE op € 1.506.200,-

2.2 2108517 Ontwerpbestemmingsplan Tuinstraat fase 1 en 2

 1. De wettelijke procedure op te starten voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Tuinstraat fase 1 en 2’;
 2. Geen inspraakprocedure op te starten;
 3. Geen exploitatieplan op te stellen voor de voorgenomen ontwikkeling;
 4. De aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Tuinstraat fase 1 en 2 in procedure te brengen;
 5. Geen milieueffectrapport op te stellen.

2.3 2058428 conceptbesluit wijziging Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht

De raad voor te stellen om:

 1. Het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht, conform het concept wijzigingsbesluit GR-AVU.

2.4 2118983 Verrekening neveninkomsten

 1. Op basis van de uitgebrachte adviezen uit de rekenmodule van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor het jaar 2022 geen verrekening toe te passen van neveninkomsten voor: dhr. K.J.G. Kats, dhr. D. Lochtenberg, dhr. M. Beek, dhr. E. Stroobosscher en dhr. C.M. Verloop.

Openbare besluitenlijst week 33 van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 15 augustus 2023.

Aanwezig:

 • loco burgemeester: dhr. mr. ing. E. Stroobosscher
 • wethouders: dhr. dr. ir. C.M. Verloop, en dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg
 • gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra
 • notulist: dhr. A.H.M. de Vree.

Afwezig

 • burgemeester: dhr. K.J.G. Kats.
 • wethouder: dhr. M.R. Beek

De besluiten

1. Vaststelling besluitenlijsten B&W vergaderingen

 • De besluitenlijsten van week 33 en van het zomerreces vaststellen.

2. Collegevoorstellen openbaar

2.1 2109835 Herbenoeming lid RvT Wereldkidz

 1. De raad voor te stellen het door het college van bestuur voorgedragen lid van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland ‘Wereldkidz’ te herbenoemen, te weten per 1 oktober 2023 mevrouw O. Kramers.

2.2 2081525 Vaststelling wijziging Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht

 1. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht vast te stellen, conform bijgevoegd ontwerpbesluit.

2.3 2117145 Vragen CDA over vuurwerkafval

 1. De schriftelijke vragen van de CDA fractie te beantwoorden met bijgevoegde antwoordbrief.

2.4 2113123 Allonge exploitatieovereenkomst Nieuweweg 220-226 en ruilovereenkomst openbaar gebied

 1. De allonge op de anterieure exploitatieovereenkomst ‘Herontwikkeling Nieuweweg 220-226 te Veenendaal’ met C.V. Nieuwedijk aan te gaan.
 2. De ruilovereenkomst inzake de herontwikkeling ‘Nieuweweg 220-226 te Veenendaal met C.V. Nieuwedijk aan te gaan.

2.5 2015724 Vaststelling bestemmingsplan ‘Nieuweweg 220 t/m 226'

 1. Het bestemmingsplan ‘Nieuweweg 220 t/m 226’ zowel digitaal als analoog ongewijzigd vast te stellen. Het plan bestaat uit de planobjecten en bijbehorende bestanden die zijn verwerkt in het gewaarmerkte geleideformulier: NL.IMRO.0345.Nieuweweg220tm226-vg01.
 2. Af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).
 3. Het Besluit tot wijziging van de Welstandsnota 2017 vanwege bestemmingsplan ‘Nieuweweg 220 t/m 226’ vast te stellen conform bijgevoegd conceptbesluit.

2.6 2115987 Ontwerp 1e wijziging Omgevingsplan, deel I

 1. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure op te starten voor het ontwerp ‘1e wijziging Omgevingsplan, deel I’.

2.7 2091943 Ontwerpbestemmingsplan Emmalaan 59-89

 1. De wettelijke procedure te starten voor het ontwerpbestemmingsplan Emmalaan 59-89;
 2. Geen inspraakprocedure op te starten;
 3. In te stemmen met de concept exploitatieovereenkomst;
 4. Besluiten dat een milieueffectrapport niet noodzakelijk is.

3. Raadsinformatiebrieven

3.1 Raadsinformatiebrief Proces nieuwe strategische agenda Foodvalley

 • De Raadsinformatiebrief Proces nieuwe strategische agenda Foodvalley voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

3.2 Raadsinformatiebrief Jaarverslag 2022 WereldKidz

 • De Raadsinformatiebrief Jaarverslag 2022 WereldKidz voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

Openbare besluitenlijst week 28 van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 11 juli 2023.

Aanwezig:

 • burgemeester: dhr. K.J.G. Kats.
 • wethouders: dhr. dr. ir. C.M. Verloop, dhr. M.R. Beek en dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg.
 • gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra
 • notulist: dhr. A.H.M. de Vree.

Afwezig

 • wethouder: dhr. mr. ing. E. Stroobosscher

De besluiten

1. Vaststelling besluitenlijsten B&W vergaderingen

 • De besluitenlijsten van week 27 vaststellen.

2. Collegevoorstellen openbaar

2.1 2110699 Plankaart laadinfrastructuur Veenendaal 2022-2025 versie 2023

 1. De geactualiseerde Plankaart laadinfrastructuur Veenendaal 2022-2025 versie 2023 inclusief toelichting vast te stellen.

2.2 2076661 Vaststellen Subsidieregeling Diversiteit en Inclusie Veenendaal 2023 en uitvoering amendement A2022.30 Diversiteitssubsidie

 1. De Subsidieregeling Diversiteit en Inclusie Veenendaal 2023 (met een subsidieplafond van € 10.000,-) vast te stellen, conform bijgevoegd ontwerpbesluit.
 2. De kosten te dekken uit de hiervoor door de raad beschikbaar gestelde middelen (amendement A2022.30).

2.3 2106633 Wijzigen Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg en vaststellen subsidieplafond 2024

 1. Het subsidieplafond van de Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal voor het jaar 2024 vast te stellen op € 191.300,- conform bijgevoegd ontwerpbesluit.
 2. De Regeling tot tweede wijziging van de Subsidieregeling vrijwilligerswerk en informele zorg Veenendaal vast te stellen conform bijgevoegd ontwerpbesluit.

2.4 2108446 Eenmalige bijdrage opstart Omroep 1 Vallei

 1. Eenmalig een extra bijdrage van € 11.424 ,- aan Stichting Omroep 1 Vallei voor de opstart verstrekken.
 2. De kosten van de extra eenmalige bijdrage te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2023.

2.5 2108706 Jaarverslag 2022 en uitvoeringsprogramma 2023 omgevingsrecht

 1. Het jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving 2022 vast te stellen;
 2. Het uitvoeringprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2023 vast te stellen;
 3. Met bijgevoegde raadsinformatiebrief de raad informeren over het jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving 2022 en het uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2023.

2.6 2081204 Exploitatieovereenkomst KUDO Corridor Bouwfase 1&2

 1. Met KUDO Vastgoed B.V. de exploitatieovereenkomst Corridor Bouwfase 1&2 aan te gaan.
 2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet en artikel 5.1 van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op de bij het voorstel gevoegde exploitatieovereenkomst inclusief de bijlagen.
 3. De in het beslispunt 2 opgelegde geheimhouding na beëindiging van de exploitatieovereenkomst op te heffen.

2.7 2092998 Vaststellen tarief niet commerciële reclame-uitingen

 1. Het tarief voor het publiceren van niet commerciële reclame-uitingen vast te stellen op €6,50 per A0 reclamebord per dag.

2.8 2107622 Intern controleplan gemeente Veenendaal 2023

 1. Het intern controleplan van de gemeente Veenendaal 2023 vast te stellen.

2.9 2109215 Overbruggingsperiode theater Lampegiet

 1. Het scenario ‘zomer 2026’ te kiezen als overbruggingsperiode van theater Lampegiet.
 2. Nu te starten met de voorbereiding van de hoogste rangorde van prioriteiten in het kader van veiligheid en functionaliteit.
 3. De kosten van voorbereiding ad € 35.000, - exclusief BTW te betrekken bij de 2e bestuursrapportage 2023.
 4. Af te wijken van het inkoopbeleid en de opdracht voor de voorbereidende werkzaamheden enkelvoudig onderhands aan te besteden.

2.10 2111075 Tijdelijke gebruikersovereenkomst Passage 37

 1. Ten behoeve van de week van de Toegankelijkheid 2023 een tijdelijke gebruikersovereenkomst aan te gaan voor de locatie Passage 37, gedurende de periode van 2 oktober 2023 tot en met 7 oktober 2023 en conform bijlage 1.

2.11 Vaststellen concept IBK-SD 2024-2027 en adviesvraag diverse adviesorganen

 1. Het Integraal beleidskader sociaal domein 2024-2027 -inclusief rapport Opiniepijlers, de evaluatie minimabeleid en de uitwerking van amendement ‘onderzoek naar een gemeentelijke onafhankelijke Ombudspersoon” (A2022.8) in concept gewijzigd vast te stellen, conform bijlagen 1 tot en met 4 ten behoeve van de adviesaanvraag richting adviesraden.
 2. Het Integraal beleidskader sociaal domein 2024-2027 -inclusief rapport Opiniepijlers, de evaluatie minimabeleid en de uitwerking van amendement ‘onderzoek naar een gemeentelijke onafhankelijke Ombudspersoon” (A2022.8) ter advies voor te leggen aan:
  a. Het wmo-forum aan de hand van bijlage 5;
  b. De cliëntenraad werk en Inkomen de Vallei aan de hand van bijlage 6;
  c. Jongerenraad aan de hand van bijlage 7;
  d. Jeugdbelang aan de hand van bijlage 8;
  e. de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) aan de hand van bijlage 9.

3. Raadsinformatiebrieven

3.1 Raadsinformatiebrief Snelbus Veenendaal – Amersfoort

 • De Raadsinformatiebrief Snelbus Veenendaal – Amersfoort voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

3.2 Raadsinformatiebrief Pimpelmees schooljaar 2023-2024

 • De Raadsinformatiebrief Pimpelmees schooljaar 2023-2024 voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

3.3 Raadsinformatiebrief DEVO eerste half jaar 2023

 • De gewijzigde Raadsinformatiebrief DEVO eerste half jaar 2023 voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

3.4 Raadsinformatiebrief Verduurzaming zorgorganisaties Veenendaal

 • De gewijzigde Raadsinformatiebrief Verduurzaming zorgorganisaties Veenendaal voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

3.5 Raadsinformatiebrief Veenendaalpas

 • De Raadsinformatiebrief Veenendaalpas voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

Openbare besluitenlijst week 27 van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 04 juli 2023.

Aanwezig:

 • burgemeester: dhr. K.J.G. Kats.
 • wethouders: dhr. mr. ing. E. Stroobosscher, dhr. dr. ir. C.M. Verloop, dhr. M.R. Beek en dhr. mr. D.S.K. Lochtenberg.
 • gemeentesecretaris: mevr. drs. S.M. Deelstra
 • notulist: dhr. A.H.M. de Vree.

De besluiten

1. Vaststelling besluitenlijsten B&W vergaderingen

 • De besluitenlijsten van week 26 vaststellen.

2. Collegevoorstellen openbaar

2.1 2090000 Regeling tot 7e Wijziging Mandaatbesluit 2021

 1. De Regeling tot 7e wijziging van het Mandaatbesluit ambtelijke organisatie en externen Veenendaal 2021 vast te stellen voor zover het bevoegdheden van het college betreft.
 • Besluit burgemeester:
  De Regeling tot 7e wijziging van het Mandaatbesluit ambtelijke organisatie en externen Veenendaal 2021 vast te stellen voor zover het bevoegdheden van de burgemeester betreft.

2.2 2093591 reactie ontwerp wijziging GR ODRU

 1. In te stemmen met voorgesteld wijziging GR ODRU en derhalve geen zienswijze in te dienen;
 2. De ODRU hierover te informeren per brief.

2.3 2084400 Verkoop perceel nabij Spanjaardsgoed 1 te Veenendaal

 1. Een perceel nabij Spanjaardsgoed 1 te verkopen;
  a. aan de eigenaar van het aangrenzende perceel;
  b. tegen het getaxeerde bedrag;
  c. onder de voorwaarde dat er geen bedenkingen op grond van het Didam-arrest worden ingediend en
  d. voor het overige onder de voorwaarden zoals genoemd in de concept koopovereenkomst.

2.4 2026591 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Jan Steenlaan 4”

De raad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan “Jan Steenlaan 4” (bijlage 1) gewijzigd analoog en digitaal (NL.IMRO.0345.JanSteenlaan4-vg01) vast te stellen met inachtneming van de bijgevoegde commentaarnota zienswijze (bijlage 2).
 2. Af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

2.5 2108879 beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake energietoeslag studenten

 1. De vragen van de D66-fractie inzake energietoeslag studenten te beantwoorden door middel van de bij dit voorstel behorende brief.

2.6 2099938 Afwijking inkoopbeleid voor Basisbeeld

 1. In afwijking van het inkoopbeleid aan OGD ict-diensten (OGD onderhands de opdracht voor de applicatie Basisbeeld te gunnen ter ondersteuning van Contractmanagement en Toezichthouder Rechtmatigheid binnen de Wmo.

2.7 2109867 Regioarrangement Foodvalley

 1. Kennis te nemen van het concept Brief Regioarrangement Regio Foodvalley
 2. Op de gestelde vragen de bijgevoegde gewijzigde reactie te versturen waarin vanuit Veenendaal enkele specifieke aanvullende aandachtspunten en accenten worden meegegeven.

2.8 2100354 Collegevoorstel huisvesting CJG

 1. De huurovereenkomst Markt 20 aan te gaan voor een huurprijs van € 42.500 per jaar (geen BTW van toepassing);
 2. Een investeringsbudget van € 75.000 voor de inrichtingskosten en € 26.000 voor ICT beschikbaar te stellen waarvan het CJG € 45.000 bijdraagt in de inrichtingskosten.
 3. De volgende financiële gevolgen te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2023:
  - De incidentele verbouwkosten 2023 en de hogere exploitatielasten in totaal € 58.528;
  - De incidentele frictiekosten 2024 en 2025 van respectievelijk € 7.146 en € 5.830;
 4. De volgende financiële gevolgen structureel te betrekken bij de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027:
  - De hogere structurele lasten voor huisvesting en exploitatiekosten ad € 51.701.
  - De structurele bijdrage aan het CJG ad € 30.000 te verlagen;         
 5. Vooruitlopend op besluitvorming over de 2e bestuursrapportage 2023 door de raad overgaan tot de uitvoering van de verbouwing en de inrichting van het pand Markt 20.

3. Raadsinformatiebrieven

3.1 Raadsinformatiebrief welzijn op recept

 • De gewijzigde raadsinformatiebrief welzijn op recept voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

3.2 Raadsinformatiebrief Tussenrapportage toegankelijke informatievoorziening

 • De raadsinformatiebrief Tussenrapportage toegankelijke informatievoorziening voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

3.3 Raadsinformatiebrief Boompjesgoed

 • De raadsinformatiebrief Boopjesgoed voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

3.4 Raadsinformatiebrief ontwikkeling Westersingel 37-59II

 • De raadsinformatiebrief ontwikkeling Westersingel 37-59II voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

3.5 Raadsinformatiebrief Huisvestingsverordening 2024-2027

 • De raadsinformatiebrief Huisvestingsverordening 2024-2027 voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

3.6 Wet goed verhuurderschap

 • De raadsinformatiebrief Wet goed verhuurderschap voor kennisgeving aannemen en deze aanbieden aan de raad.

Oudere besluitenlijsten

Bent u op zoek naar een oude besluitenlijst? Ga naar het webarchief. U kunt zoeken op datum (vanaf 21-12-2012 tot nu) en op trefwoord.