Financiële documenten inzien

Hoe en waaraan de gemeente geld uitgeeft, vindt u in de kadernota, begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken. Dit wordt ook wel de planning & controlcyclus genoemd.

Kadernota

In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is, en ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Daarmee wordt bepaald wat er in ieder geval in de Programmabegroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. De Kadernota gaat dus vooral over belangrijke keuzes en eventuele nieuwe richtingen. De raad stelt de Kadernota jaarlijks in juli vast.
Bij de behandeling van de kadernota kan de raad moties en amendementen aannemen. Daarmee verandert de raad bijvoorbeeld bepaalde keuzes uit de programmabegroting of geeft de raad het college van B&W bijvoorbeeld opdracht iets nader uit te zoeken.

Programmabegroting

Ieder jaar voor 15 november stelt de raad de programmabegroting vast voor het jaar erop. De programmabegroting maakt de keuzes uit de kadernota concreet: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het?

De begroting bestaat uit twaalf begrotingsprogramma’s die de raad heeft vastgesteld. Per programma worden de verwachte (nieuwe) ontwikkelingen vermeld. Ook worden de lasten en baten per programma weergegeven. Naast de programma’s bestaat de begroting nog uit een aantal paragrafen over onderwerpen die een grote rol spelen bij de lasten en baten van de gemeente, zoals de paragraaf Grondbeleid. Een aantal paragrafen is verplicht. Dit is vastgelegd in de Gemeentewet.

Bij de behandeling van de planning en controldocumenten heeft de raad moties en amendementen aangenomen.

Bestuursrapportage

De raad stelt jaarlijks in september of oktober een bestuursrapportage vast. De vaststelling vindt plaats in het jaar, waarop de begroting betrekking heeft. Wanneer de plannen en eventueel de bijbehorende kosten afwijken van wat in de begroting is opgenomen, dan meldt het college van B&W dit aan de raad via de bestuursrapportage. De bestuursrapportage heeft dezelfde opbouw als de begroting.

Jaarstukken

Na afloop van het jaar stelt de raad de jaarstukken vast. In de jaarstukken zijn de jaarrekening en het jaarverslag opgenomen. Ook het burgerjaarverslag van de burgemeester is onderdeel van de jaarstukken. De raad moet de jaarrekening jaarlijks vóór 15 juli vaststellen en aan de provincie aanleveren. Bij de behandeling van de planning en controldocumenten kan de raad moties en amendementen aannemen.

Strategische visie 2025

In 2005 heeft het gemeentebestuur de Strategische Visie Veenendaal 2025 (PDF, 2.7 MB) vastgesteld. In deze strategische visie heeft de gemeente de koers voor de gemeente vastgelegd op weg naar de toekomst, met het jaar 2025 als richtpunt: hoe moet onze gemeente er dan uit zien, voor wie moet de gemeente dan wat te bieden hebben, welke kwaliteiten zijn belangrijk in 2025 en wat moeten we in de jaren op weg naar 2025 doen om die doelen te bereiken?

Volg de gemeenteraad

De gemeenteraad controleert het college van burgemeester en wethouders. De raad vergadert iedere maand.