Dwangsom of beroep bij te laat beslissen

Als de gemeente te laat beslist over uw aanvraag of bezwaar, kunt u de gemeente in gebreke stellen. De gemeente moet dan binnen 2 weken alsnog een beslissing nemen. Lukt dat niet, dan heeft u per dag recht op een vergoeding (dwangsom).

Stuur het ingevulde formulier aan de gemeente Veenendaal. Vergeet niet uw handtekening te zetten.

Wanneer is ingebrekestelling mogelijk

  • aanvragen, bijvoorbeeld vergunning, bijstand, wmo-voorziening
  • bezwaarschriften
  • WOB-verzoeken

Hoe verloopt een ingebrekestelling

Na ontvangst van uw ingevulde formulier heeft de gemeente nog twee weken de tijd om een beslissing te nemen. Doet de gemeente dit niet, dan kunt u het volgende doen:

  • U hebt recht op een dwangsom voor elke dag na de beslistermijn waarop de gemeente geen beslissing heeft genomen. De eerste 14 dagen is de dwangsom € 20 per dag, de volgende 14 dagen € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. U krijgt de dwangsom niet meer dan 42 dagen met een maximum van € 1.260.
  • U kunt direct beroep instellen bij de rechtbank . U hoeft dus niet eerst bezwaar te maken. Verklaart de rechter het beroep gegrond, dan moet de gemeente alsnog binnen 2 weken beslissen. Ook stelt de rechtbank een dwangsom vast voor het geval de gemeente niet binnen 2 weken beslist. De hoogte wordt bepaald door de rechter.

Verlengen beslistermijn

De gemeente kan de beslistermijn van uw aanvraag of bezwaarschrift verlengen. U krijgt daarover altijd schriftelijk bericht. U hebt dan niet meteen recht op een dwangsom en u kunt niet direct beroep instellen.

Meer over dwangsom

Burgers hebben in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom) als de overheid te laat een besluit neemt op hun aanvraag of bezwaarschrift. Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie.