BIBOB-toets

Bij de verlening van een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning vult u een formulier in op basis van de wet BIBOB. Zo wordt voorkomen dat personen of ondernemingen met een criminele bedoelingen aan een vergunning komen.

Bijlagen bij BIBOB-formulier

 • Koop-/eigendomsakte;
 • Een bewijs waaruit blijkt dat u de eigenaar bent van de inventaris van de inrichting;
 • Overzicht van de investeringen van de inrichting, inventaris, de voorraad en de hierbij behorende investeringenSchriftelijke bewijzen van de eventuele kredietovereenkomsten of overeenkomsten van leningen;
 • Schriftelijk bewijs van inschrijving van de belastingen ten aanzien van de loon en/of omzetbelasting en/of BTW-nummer;
 • Verklaring van de belastingdienst omtrent het betalingsgedrag van de aanvrager;Burgerservicenummers van alle leidinggevenden;
 • Akte van de ondernemingsvorm;Statuten van de rechtspersoon (alleen BV of NV);
 • Uittreksel van het aandelenregister (alleen BV of NV);Stukken en bescheiden met betrekking tot afwikkeling faillissement;
 • Kopieën balansen en winst-en verliesrekeningen (jaarrekeningen) van de afgelopen drie jaar;
 • Ondernemingsplan;
 • Pachtovereenkomst tussen exploitant en de verpachter/huurcontract met de pandeigenaar;
 • Akkoordverklaring originele verhuurder/pandeigenaar met betrekking tot onderhuur;
 • Volmachtverlening leidinggevende waaruit blijkt dat het bedrijf voor zijn rekening en risico wordt uitgeoefend.

Afspraak doornemen BIBOB-vragenlijst

Zodra u het BIBOB-formulier heeft ingevuld en alle bijlagen heeft verzameld, kunt u een afspraak maken met het omgevingsloket om alles door te spreken. Aan de hand van dit gesprek nemen wij uw vergunningaanvraag in behandeling.

Exploitatievergunning aanvragen

Start u een horecagelegenheid, bijvoorbeeld café, restaurant of sportkantine? Download de aanvraag exploitatievergunning.

Drank- en horecavergunning aanvragen

Wilt u alcoholhoudende dranken schenken bijvoorbeeld in een cafe of restaurant. Download de drank- en horecavergunning.