Bezwaar maken tegen besluit

U kunt online bezwaar maken, als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Doe dit binnen zes weken nadat het besluit is opgestuurd of gepubliceerd.

Hoe wordt uw bezwaarschrift behandeld

  1. Als een bezwaarschrift aan alle wettelijke eisen voldoet, wordt het in behandeling genomen.
  2. De gemeente vraagt advies aan de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. De commissie bekijkt de zaak opnieuw en adviseert de gemeente bij het nemen van een beslissing.
  3. In de meeste gevallen nodigt de commissie u uit om tijdens een hoorzitting een mondelinge toelichting op uw bezwaar te geven. Er wordt ook een betrokken gemeentevertegenwoordiger uitgenodigd.
  4. De commissie voor bezwaarschriften brengt achteraf een advies uit over de zaak. Dit advies en het verslag van de hoorzitting wordt aan de gemeente verzonden.
  5. Vervolgens neemt de gemeente een beslissing op het bezwaarschrift. Deze beslissing ontvangt u samen met het advies. Als de gemeente het advies van de commissie niet volgt, krijgt u schriftelijk uitleg waarom er van het advies wordt afgeweken.

Vergadering algemene bezwarencommissie bijwonen

De algemene bezwarencommissie van de gemeente heeft regelmatig hoorzittingen over binnengekomen bezwaren. De vergaderingen zijn openbaar en u mag ze dus bijwonen. Wilt u weten wat er op de agenda staat? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via (0318) 538 538 en vragen naar de secretaris van de bezwarencommissie.

Vergaderschema 2018
datum, altijd om 18.30 uur Vergaderruimte
Maandag 5 februari Frisiazaal
Maandag 5 maart Frisiazaal
Maandag 9 april Frisiazaal
Maandag 23 april Representatieve Ruimte
Maandag 14 mei Frisiazaal
Maandag 11 juni Frisiazaal
Maandag 9 juli Frisiazaal
Maandag 30 juli Frisiazaal
Maandag 20 augustus Frisiazaal
Maandag 10 september Frisiazaal
Maandag 1 oktober Frisiazaal
Maandag 22 oktober Representatieve Ruimte
Maandag 12 november Frisiazaal
Maandag 3 december Frisiazaal

Voorlopige voorziening

Iemand die een vergunning heeft gekregen, kan hiervan gewoon gebruikmaken, ookal heeft u hiertegen een bezwaarschrift ingediend.

Als u het besluit wilt laten schorsen, moet u daarvoor zo spoedig mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening (uitstel) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend.

In beroep gaan

Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen tegen deze beslissing bij de rechtbank in Utrecht.

Beroep instellen

Bekendmaking verleende vergunningen

Wekelijks publiceert de gemeente openbare bekendmakingen van onder meer vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en verordeningen.

Bekendmakingen raadplegen

Dwangsom of beroep

Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag, kunt u recht hebben op een dwangsom.