Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal

Veenendaal is een compacte gemeente. De ruimte die er is, is voor het grootste deel al bebouwd. Het inwonertal groeit nog steeds. Dat betekent dat we in Veenendaal slim om moeten gaan met de ruimte die er nog is of met de ruimte die vrij komt voor nieuwe ontwikkelingen.

Veenendaal heeft tot 2040 een woningbehoefte van 11.000 extra woningen. Daarbij willen we onze leefomgeving prettig houden. Veenendaal zet in op de kwaliteit van leven. Dus naast ruimte voor woningen, vraagt dat ook ruimte voor werkgelegenheid, voor groen, voor bereikbaarheid, duurzame ontwikkelingen, voor gezondheid en veiligheid.

Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal (pdf, 3 MB)

Het Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal is een uitwerking van de ambities uit de Omgevingsvisie Veenendaal 2030 naar concrete maatregelen. Het puntensysteem is van toepassing op woningbouwprojecten waarvoor een herziening, uitwerking of wijziging van het bestemmingsplan nodig is.

In het puntensysteem zijn de volgende thema’s uit de omgevingsvisie opgenomen: 

  • Gezonde en groene leefomgeving 
  • Bewegen, ontmoeten, sporten en spelen (BOSS) 
  • Energietransitie en duurzaam bouwen
  • Natuurinclusief bouwen 
  • Klimaatadaptatie 
  • Veiligheid en leefbaarheid 

Hoe werkt het puntensysteem?  

Voor elk thema uit de omgevingsvisie zijn maatregelen in het Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal opgenomen. Elke maatregel draagt bij aan de verschillende thema’s en aan elke maatregel zijn een aantal punten toegekend. Een ontwikkelaar die een plan in Veenendaal wil ontwikkelen, moet straks een minimale score per thema en een minimale score voor het totale plan behalen. Bij kleine ontwikkelingen hoeven projectontwikkelaars minder punten te scoren dan bij grote ontwikkelingen. Zo laten we de ambities uit de omgevingsvisie op maat terugkomen in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het puntensysteem toetst of een ontwikkeling voldoende bijdraagt aan een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.  

Het puntensysteem is een dynamisch document. De thema’s die in het puntensysteem naar voren komen, zijn constant aan veranderende inzichten en nieuwe (landelijke) wetgeving onderhevig. Daarnaast is het een nieuwe werkwijze die in februari 2022 van start is gegaan. Bij de toepassing in de praktijk komen mogelijk nog verbeteringen aan het licht. Daarom zal het puntensysteem de komende tijd aangescherpt en geëvalueerd worden. 

Heeft u vragen over het Puntensysteem Omgevingsvisie Veenendaal? Neem dan contact op met Amber Holdijk: amber.holdijk@veenendaal.nl of bel 0318 - 538 311.