Huizen in aanbouw

Naar een nieuwe Omgevingswet

Naar verwachting treedt op 1 juli 2023 de nieuwe Omgevingswet in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Daardoor is het straks bijvoorbeeld makkelijker om bouwprojecten te starten of een vergunning aan te vragen. Voor de nieuwe Omgevingswet heeft de gemeente samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de Omgevingsvisie Veenendaal 2030 vastgesteld. In de omgevingsvisie is de ambitie uitgesproken voor een gezonder, duurzamer en veiliger Veenendaal in 2030. 

Eenvoudiger en sneller

Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem eenvoudiger en daardoor ook goedkoper maken. Er verandert veel. Bestaande wetten, wetsartikelen, regelingen en maatregelen worden bij elkaar gebracht en vereenvoudigd. Alles loopt via één overkoepelende wet over de leefomgeving. 

Daarnaast zorgt de Omgevingswet ervoor dat aanvragen voor een omgevingsvergunning op alle gebieden worden afgewogen. Dat betekent dat er bij een aanvraag naast ruimtelijke aspecten als bouwhoogte, ook wordt gekeken naar aspecten die betrekking hebben op gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Bestemmingsplannen en bepaalde (delen van) verordeningen gaan op in het omgevingsplan. Een vergunningaanvraag wordt dan getoetst aan de regels in het omgevingsplan. 

Snellere vergunningsaanvraag

Wil u als inwoner of bedrijf straks bijvoorbeeld verbouwen? Dan hoeft u digitaal nog maar 1 vergunning aan te vragen bij 1 loket. Daarna neemt de gemeente (soms de provincie of het waterschap) een besluit. Dit is makkelijker en zo is de vergunningaanvraag ook sneller afgehandeld.

Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moeten bedrijven onderzoek doen (bijvoorbeeld bodemonderzoek). Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om ze opnieuw te gebruiken. Sommige onderzoeken zijn zelfs helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder kosten.

Meer ruimte voor initiatief

Er komen vanuit de overheid minder regels en daardoor meer ruimte voor initiatief. Als u bijvoorbeeld wilt bouwen of verbouwen moet u zelf de nodige informatie verzamelen om de plannen rond te krijgen. Daarbij verwachten we dat u zorgvuldig en actief de omgeving in de planvorming betrekt en zelf voor draagvlak zorgt. 

Informatie:

Nieuwe procedure vanaf 1 december 2022

Werkt u aan een plan of ontwikkeling waar normaliter een aanpassing van het bestemmingsplan nodig is? Dan volgt u vanaf 1 december 2022 een andere procedure. Na 1 december 2022 is het niet meer mogelijk een bestemmingsplan te wijzigen of op te stellen. 

Start u een procedure tussen 1 december 2022 en 30 juni 2023? Dan behandelt de gemeente Veenendaal deze als voorbereiding voor een Omgevingsplanactiviteit (OPA) of wijziging van het omgevingsplan onder de Omgevingswet. 

Uiteraard nemen we u stap voor stap mee in deze nieuwe werkwijze. Op deze manier zorgen we ervoor dat ruimtelijke ontwikkelingen geen hinder en/of vertraging ondervinden van de overgang naar de Omgevingswet. 

Voor bestemmingsplannen die niet door de gemeente Veenendaal worden gemaakt, maar door een externe partij, geldt dat uiterlijk 14 februari 2023 alle formele documenten bij de gemeente binnen moeten zijn. Dan kan de normale bestemmingsplanprocedure nog doorlopen worden. 

Wordt de invoeringsdatum van de Omgevingswet uitgesteld, dan schuiven de procedure deadlines mee naar achteren. 

Omgevingsvisie Veenendaal 2030

De Omgevingsvisie is een plan op hoofdlijnen en vervangt alle strategische beleidsplannen die gaan over de fysieke leefomgeving. Zoals het milieubeleidsplan, het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan en de structuurvisie. De inhoud van de Strategische Visie 2040, die de gemeenteraad in 2017 vaststelde, is de basis voor de Omgevingsvisie. De gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie Veenendaal 2030 (pdf, 6 MB) vastgesteld. De visie is samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners vormgegeven. Gezond, duurzaam en veilig zijn de drie belangrijkste pijlers en ambities voor de komende 10 jaar.