Gevolgen landelijk stikstofbesluit voor Veenendaal

Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom is een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten waar stikstof bij vrij komt, bijvoorbeeld in de landbouw, woningbouw, wegenbouw  of de industrie. Tot 29 mei 2019 was toestemming hiervoor gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS ongeldig verklaard. 

Daar hebben we ook in Veenendaal mee te maken met natuurgebied het Binnenveld (de Hellen). Voor alle aangevraagde omgevingsvergunningen moet worden onderzocht hoeveel stikstof er tijdens de bouw en tijdens de gebruiksfase neerslaat op onder andere het Binnenveld.

Het PAS staat voor het Programma Aanpak Stikstof. Een regeling van de rijksoverheid die enerzijds ruimte moest bieden aan nieuwe ontwikkelingen zoals huizen, wegen en bedrijven, maar tegelijkertijd ook voorziet in maatregelen die nodig zijn voor het terugdringen van de neerslag van stikstof die nodig is voor het behoud en herstel van beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden).

Het PAS bevatte een drempelwaarde voor de uitstoot van stikstof. Kwam een plan boven deze drempelwaarde, dan was het nodig om bij de provincie een melding te doen of een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) aan te vragen. Door de uitspraak van de Raad van State is het PAS niet meer toepasbaar.

Wat houd de uitspraak in

Het PAS mag namelijk niet langer gebruikt worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden, zoals bijvoorbeeld woningbouw, uitbreiding van stallen of de aanleg van wegen. Dit maakt het een stuk ingewikkelder om ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren.

Voortoets bij lopende vergunningsaanvragen

De eerste stap is om inzichtelijk te maken of, en zo ja hoeveel, stikstof er vanwege een bouwplan zowel tijdens de bouwfase, als tijdens de gebruiksfase neerslaat op natuurgebied het Binnenveld. Dit wordt ook wel de ‘voortoets’ genoemd. 

Voor de voortoets zijn diverse rekenmodules beschikbaar die de stikstofuitstoot van bouwplannen kunnen berekenen. Een ingenieursbureau kan deze berekeningen uitvoeren voor degene die het bouwplan ontwikkelt. Zodra de voortoets is afgerond kan de gemeente samen met de ontwikkelende partij in kaart brengen of de planvorming effect ondervindt van de stikstofproblematiek.

Voortoets bij nog aan te vragen vergunningen

Feitelijk hetzelfde als voor lopende vergunningsaanvragen. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, zult u de resultaten van de voortoets moeten toevoegen. Zonder deze toets, is een vergunningaanvraag niet ontvankelijk. 

Vragen

Iedereen die een aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend bij de gemeente Veenendaal ontvangt een brief. In deze brief wordt aangegeven welke onderzoeken aanvullend moeten worden uitgevoerd. Toekomstige bewoners van Veenendaal-oost ontvangen bericht via de betreffende ontwikkelaar. 

In overleg met de aanvrager zoekt de gemeente naar een oplossing. Daarbij is het wel zo dat niet de gemeente, maar de provincie, als bevoegd gezag, bepaalt of voor een project eventueel een vergunning kan worden verleend in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Uw vragen kunt u via het vraagformulier stellen aan de gemeente of via telefoonnummer (0318) 538 538.